Het systeem

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Het systeem van art. 40 en 43 Wonw is immers dat art. 40 voor al het bouwen een bouwvergunning nodig acht behalve voor de drie categorieën bouwen genoemd in art. 43 lid 1. De derde categorie (art. 43 lid 1 onder c) is het bouwen dat de AMvB aanmerkt als van beperkte betekenis. Lid 2 van art. 43 zorgt ervoor dat het bouwen van beperkte betekenis voor monumenten en winkel huren amsterdam in beschermde stad- of dorpsgezichten bouwvergunningplichtig wordt. De categorieën a en b in lid 1 van art. 43 Wonw zijn daardoor ook bij monumenten en in beschermde stad- of dorpsgezichten bouwvergunningsvrij.
Aan- of uitbouwen, bijgebouwen, overkappingen en kozijn- en gevelwijzigingen zijn alleen bij woningen mogelijk zonder bouwvergunning of met een lichte bouwvergunning (art. 2 Bblb). Bij bedrijven is daarvoor een reguliere bouwvergunning nodig. De overige voorwaarden voor bouwvergunningsvrij winkel huren leeuwarden bouwen gelden zowel voor woningen als voor niet-woningen.
Bouwvergunningsvrij bouwen houdt in dat gebruik wordt gemaakt van grond of van een bouwwerk. De voorschriften van een bestemmingsplan hebben betrekking op dat gebruik. Zonder speciale regeling zou dergelijk bouwen zonder bouwvergunning wel mogelijk zijn, maar toch niet uitgevoerd kunnen worden omdat het gebruik in strijd is met het bestemmingsplan. Daarom is in de Wro in art. 3.25 geregeld dat de voorschriften van het bestemmingsplan buiten toepassing blijven voor zover deze betrekking hebben op: 1 het bouwen waarvoor is aangegeven dat geen bouwvergunning vereist is, dat wil zeggen in geval van: a een opdracht van winkel huren rotterdam burgemeester en wethouders: een aanschrijving dan wel een besluit tot toepassing van bestuursdwang of oplegging van een last onder dwangsom (gericht op naleving van het bepaalde bij of krachtens hoofdstuk I, II, IlI of IV Woningwet); b gewoon onderhoud; of c dat het bouwen in het Bblb is aangemerkt als van beperkte betekenis, dat wil zeggen bouwvergunningsvrij; 2 het gebruik van bouwwerken en standplaatsen dat voldoet aan de gebruiksvoorschriften in het Bblb.
In het Bblb staan enkele winkel huren zwolle gebruiksvoorschriften: er is bijvoorbeeld aangegeven dat alleen een bouwvergunningsvrij bijgebouw bij een woning mag worden gebouwd als dat ‘strekt tot vergroting van het woongenot’ (art. 2 onder b Bblb). Indien in het bijgebouw een andere functie zou komen, bijvoorbeeld een winkel die in strijd is met het bestemmingsplan, kan de gemeente daartegen optreden en het bestemmingsplan handhaven.