Tagarchief: kantoorruimte huren leeuwarden

De verhoudingen op de vastgoedmarkt

spreiding over verschillende regio’s. De verhoudingen op de vastgoedmarkt kunnen per regio sterk verschillen. Spreiding van vastgoedobjecten over verschillende regio’s maakt de portefeuille minder gevoelig Kantoor te huur Amsterdam voor de schommelingen in bepaalde regio’s. De opbrengsten van vastgoedobjecten worden door de huurders gegenereerd. Huurders betalen, de stenen niet. Het wegvallen van een huurder heeft dramatische gevolgen voor het kantoorruimte huren leeuwarden exploitatierendement van een vastgoedobject. Goed relatiemanagement door de vastgoedmanager verhoogt de kans dat zittende huurders hun huurcontracten verlengen. Ook moet de vastgoedmanager de financiële gezondheid van de klanten volgen om zo de onaangename ‘verrassingen’ van faillissementen te verkleinen. Voorbeeld In de volgende tabellen is de verdeling van de vastgoedobjecten naar branchetype, Kantoorruimte huren in Rotterdam aantal huurders, vloeroppervlakte en huurprijs per regio weergegeven. H ierbij is u itgegaan van de huurders en n iet van de vastgoedobjecten als geheel. Er kunnen immers verschillende huurders in één gebouw gevestigd zijn. Uit deze verdelingen zijn daarna conclusies getrokken op basis van de regio’s, zodat onderl inge verschillen duidelijk worden. Specifieke informatie per huurder is opgenomen kantoorruimte te huur in zwolle in de bij lagen. Verdeling huurders per sector (aantal) ICT 13 Automatisering 10 Diensten 7 Financieel 6 Arbeid en personeel 6 Overheid 5 Vastgoed en makelaa rd ij 5 Telecom 4 Handel 3 Energie 2 Marketing 2 Overig 8 Totaa l 71 167 6.2 1 1 % 1 8% 3% 1 4% 8% 8% VASTGOEDMANAGEMENT D JCT • Automatisering D Diensten D Financieel • Arbeid en personeel D Overheid • Vastgoed en makelaardij D Telecom • Handel • Energie D Marketing D Overig Regio West kent ten opzichte van de rest van de objecten een groot aandeel in de financiële, industriële en telecommunicatiesector. De financiële sector l ijkt voora lsnog een stabiele sector. Dit kan n iet worden gezegd van de industriële en telecommunicatiesector die het momenteel zwaar te verdu ren hebben. Regio Zuid kent een relatief groot aandeel in de ICT- en financiële sector. Dit is een risico, aangezien de ICT-markt is ingestort en er op korte termijn geen herstel te verwachten is. Dit geldt niet voor de financiële sector.

het vastgoedbeheer

het vastgoedbeheer

De marktverhoudingen op de kantoor huren amsterdam sloterdijk vastgoedmarkt hebben altijd een sterke invloed op het vastgoedbeheer gehad. In tijden van krapte op de vastgoedmarkt moest de kantoorruimte huren leeuwarden beheerder/ eigenaar van vastgoed de noodzakelijke werkzaamheden uitvoeren om te voldoen aan de vraag naar gebouwdiensten. Beheerders en eigenaren zijn er nu echter steeds minder zeker van dat het door hen aangeboden vastgoed wordt afgenomen tegen de vooraf gecalculeerde kostprijs. De risico’s van het exploiteren van vastgoed zijn groter in een sterk veranderende markt dan in een stabiele markt.
De ruimere markt betekent voor de Kantoorpand huren centrum Zwolle vrager een ruimer aanbod van alternatieve vast- goedmiddelen. Voor de aanbieder betekent een ruimere markt meer concurrentie, hogere eisen, een meer gedifferentieerde vraag. Ook worden in een ruimere markt de overschotten en zwakke producten zichtbaar. Daarnaast werd en wordt een aantal sectoren van de kantoorruimte huren leeuwarden vastgoedmarkt sterk gereguleerd door de overheid:
– gecentraliseerde economische beslissingen;
– veel voorschriften en procedures;
– beperkte mededinging;
– beheerste prijzen.
De voortgaande nieuwbouw, gestimuleerd en gereguleerd door de overheid, heeft geleid tot een respectabele voorraad van bijna zeven miljoen woningen, 43 miljoen m2 kantoorruimte, circa 450 miljoen nr bedrijfsruimte en bijna 25 miljoen m2 aan winkeloppervlak.
De beheerder/eigenaar zal daarom de risico’s vooraf

Waardebegrippen ten behoeve van verzekeringen:

Waardebegrippen ten behoeve van verzekeringen:
• Herbouwwaarde Het kantoor huren amsterdam sloterdijk  bedrag dat benodigd is voor de herbouw van het verzekerde onroerend goed, onmiddellijk na het voorval, op dezelfde plaats en met dezelfde bestemming.
2 Vanzelfsprekend is een uitzondering gemaakt voor verkoop aan de zittende huurder. Indien deze tot aankoop zou overgaan, is immers sprake van een toekomstig ‘vrij van huur en gebruik’.

 

BEOORDELINGSMETHODES VASTGOED
• Vervangingswaarde Het kantoorruimte huren leeuwarden bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van een naar soort, kwaliteit, staat en ouderdom gelijkwaardige zaak. Waardebegrippen voor belastingen en dergelijke:
• Bedrijfswaarde De waarde van het deel van de netto-omzet dat ten tijde van de waardering aan een goed of samenstel van goederen toe te rekenen is en die kan worden verkregen met de uitoefening van het bedrijf waartoe het dient of bestemd is. • Vervangingswaarde Het bedrag dat nodig is om in plaats van het goed dat bij de bedrijfsuitoefening is of wordt gebruikt, verbruikt of voortgebracht, een ander goed te verkrijgen ofte vervaardigen dat in economisch opzicht voor de kantoor huren rotterdam centrum   bedrijfsuitoefening een gelijke betekenis heeft.
De meest gebruikelijke financiële methodes zijn onder te brengen in drie hoofdvormen: vergelijkingsmethode (‘comparatieve’ methode), kapitalisatie en discounted cash flow (DCF). Voor het bepalen van het rendement van vastgoedbeleggingen is een specifieke methode ontwikkeld, die wordt toegepast in het kader van de ROZ/IPD-index. De waardebepaling aan de hand van een vergelijking met soortgelijke objecten waarvan de waarde bekend is, wordt onder andere toegepast bij het taxeren van woningen in het kader van de WOZ. In hoofdstuk 10 wordt hier nader op ingegaan. Hierna worden achtereenvolgens de kapitalisatiemethodes, de discounted cash flow-methode en de ROZ/IPD-Vastgoedindex toegelicht. Bij de beschrijving van de ROZ/IPD-Vastgoedindex komt tevens een aantal waardebegrippen aan de orde, zoals ‘rental value growth’ en ‘initial yield’. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met de meest gestandaardiseerde kwalitatieve beoordelingsmethode voor kantoren en bedrijfsgebouwen: de kantoorruimte te huur in zwolle   Real Estate Norm (REN). Zelfs zeer gangbare begrippen als BAR en NAR worden in de praktijk en in de literatuur verschillend gedefinieerd. Door het ontbreken van een eenduidig theoretisch kader of een vaste erkende afspraak over hoe de waar- deringsdefinities en daarin besloten parameters luiden, is het niet altijd mogelijk te spreken van goed of fout. De wijze waarop een bepaalde beoordeling is berekend, is daarmee bijna even belangrijk als de uitkomst.