Tagarchief: kantoorruimte huren in Amsterdam

De opkomst van langdurige onderhoud prestatiecontracten

De opkomst van langdurige onderhoud prestatiecontracten

De opkomst van langdurige onderhoudsprestatiecontracten is een ander voorbeeld. Vastgoedbeheerders sluiten deze contracten af met onderhoudsbedrijven. Naast de kantoorruimte huren in Amsterdam beoogde kwaliteit en een vaste prijs is daarin ook een bonus-malusregeling opgenomen met betrekking tot afwijkende prestaties.
In zekere zin gaan de huurders, onderhoudsbedrijven en de te huur staande bedrijfsruimte in Leeuwarden vastgoedmanager (met zijn medewerkers) een duurzame economische relatie aan, waarin naast bepaalde ook onbepaalde verplichtingen spelen. Niet alles is immers vooraf bij het aangaan van een contract te voorzien. De Kantoorruimte huren in Rotterdam partijen hebben het vertrouwen dat de verplichtingen over en weer zullen worden nagekomen en eventuele verschillen te zijner tijd vereffend zullen worden.
Werken op basis van mutualiteit, waarbij wantrouwen het uitgangspunt is, werkt wanneer er sprake is van kortstondige samenwerking met over en weer duidelijke afspraken over prestatie, tijd en kosten. Dit komt bij nieuwbouw vaak voor, omdat veel met name niet-professionele opdrachtgevers slechts één keer opdrachtgever zijn.
Na de transactie gaan de partijen weer uit elkaar en is verder geen sprake van binding tussen partijen. Als het vertrouwen is geschonden kunnen de consequenties erg vervelend zijn. De gemeente Heerlen sluit bijvoorbeeld wegenbouwbedrijf Jansen de Jong Infra twee jaar uit van opdrachten. Het is de eerste onderneming die geen opdrachten ontvangt op basis van het strafpuntensysteem dat Heerlen in 2009 heeft ingevoerd. Hiermee treedt Heerlen op tegen bedrijven die niet integer handelen. Jansen de  winkelpand huren Zwolle Jong Infra is betrokken geweest bij een corruptieaffaire

Levering

Levering van een gebouw tot twee jaar na eerste ingebruikname


De levering van een gebouw vóór of uiterlijk twee jaar na eerste ingebruikname is altijd met BTW belast. De  kantoorruimte huren in Amsterdam opleveringsdatum is voor de BTW niet relevant, er hoeft dan immers nog geen sprake te zijn van ingebruikname. Indien kort na de eerste gebruikname de gebruiker het pand, om wat voor reden dan ook, verlaat en er leegstand ontstaat, heeft dit geen invloed meer op het  te huur staande bedrijfsruimte in Leeuwarden einde van de twee-jaarstermijn, deze loopt gewoon door. Er is formeel sprake van ‘ingebruikname’ als het gebruik overeenkomt met de feitelijke bestemming van het gebouw. Het tijdelijk door de aannemer benutten van een kantoorgebouw voor de opslag van materiaal en materieel is dus geen ‘ingebruikname’ voor de BTW. In de meeste gevallen is de ingangsdatum van het huurcontract bepalend voor het  Kantoorruimte huren in Rotterdam tijdstip van eerste ingebruikname. Dit tijdstip kan echter worden vervroegd als de huurder al voor aanvang van het huurcontract start met de inrichting. In ieder geval doet het tijdstip van de betaling van de eerste huurtermijn niet terzake. Ook bij een ingrijpende verbouwing van een bestaand pand kan voor de BTW sprake zijn van een nieuw pand waarover bij levering binnen twee jaar na eerste ingebruikname BTW moet worden berekend. Voorwaarde is dat er naar ‘maatschappelijke opvattingen’ een nieuw gebouw is ontstaan. Hiervan is sprake in de winkelpand huren Zwolle volgende twee gevallen:
1. Het uiterlijk van het pand is dusdanig gewijzigd dat er naar maatschappelijke opvattingen sprake is van een ander gebouw. 2. De aanwendingsmogelijkheid en/of functie van het pand zijn structureel gewijzigd ten opzichte van het oude pand. Wat de ‘maatschappelijke opvattingen’ op enig moment zijn en wat een ‘structurele wijziging’ minimaal omvat, zijn zaken waarover gediscussieerd kan worden. In de praktijk wijkt de opvatting van de eigenaar nogal eens af van die van de belastinginspecteur.

Bouw- en woontechnische regelgeving

Bouw- en woontechnische regelgeving

De bouwtechnische regelgeving heeft betrekking op de kantoorruimte huren in Amsterdam  constructie van bouwwerken, de woontechnische regelgeving betreft de inrichting van het gebouw. Beide soorten regelgeving zijn grotendeels samengebracht in de Woningwet en de daarop gebaseerde uitvoeringsregelgeving.
De kern van de bouw- en woontechnische regelgeving is in de bedrijfspand huren in Leeuwarden   Woningwet te vinden in de bepalingen die opgenomen zijn in hoofdstukken II, III en IV van deze wet. Het gaat daarbij onder andere om het Bouwbesluit, de bouwverordening (beide komen in de volgende paragrafen aan de orde), de eisen van welstand, de aanschrijvingsbevoegdheid en het toezicht van overheidswege. Welstand
Het uiterlijk en de plaatsing van een bouwwerk, zowel op zichzelf als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, mogen niet in strijd zijn met redelijke eisen van welstand, tenzij bij besluit van de gemeenteraad is bepaald dat voor het gebied waarin het  kantoorruimte te huur in zwolle bouwwerk wordt gebouwd, de eisen niet van toepassing zijn. De criteria die voor welstand bij de beoordeling van bouwwerken gehanteerd dienen te worden, zijn opgenomen in de bouwverordening. De welstandseisen worden op twee manieren gehanteerd. Bij de bouwaanvraag vormen ze één van de limitatieve gronden voor de weigering van een bouwvergunning. Bij bestaande bouwwerken zijn zij de basis voor een aanschrijving door B. en W., indien het uiterlijk van het bouwwerk in ernstige mate in strijd is met de welstandseisen. Een en ander wordt getoetst door de welstandscommissie, die bestaat uit onafhankelijke deskundigen. Deze commissie geeft een, overigens niet bindend, oordeel of het bouwplan wel, niet of niet tenzij voldoet aan redelijke eisen van welstand. Voor veel partijen in het bouwproces, van eigenaren tot architecten en aannemers, is de welstandscommissie een onberekenbare factor. Het kan voorkomen dat plannen meerdere malen aan de commissie moeten worden voorgelegd en steeds weer worden afgewezen.

 COMMERCIEEL VASTGOED

In 2002 zal de  bedrijfspand huren in Rotterdam Woningwet ten aanzien van het welstandstoezicht (hoogstwaarschijnlijk) worden aangepast. De achtergrond hiervan is dat (de schijn van) willekeur wordt weggenomen en een meer objectieve en uniforme procedure wordt gevolgd. Zo dient de gemeenteraad een welstandsnota vast te stellen, waarin de welstandscriteria zijn opgenomen, worden wel- standsvergaderingen openbaar en wordt de zittingsduur van de leden en de voorzitter van de welstandscommissie beperkt tot drie jaar (met de mogelijkheid tot verlenging van nog eens drie jaar

Keuze van een kantoorconcept

Keuze van een kantoorconcept

kantoor huren Leeuwarden

Afstemmen werkprocessen en inrichtingsconcept
Bij het aanpassen van de kantooromgeving worden in een aantal stappen  kantoorruimte huren in Amsterdam werkprocessen en het kantoorinrichtingsconcept op elkaar afgestemd. Met deze werkwijze wordt het volgende bereikt:
• De ruimtebehoefte wordt aan de hand van taken en werkprocessen vastgesteld, waardoor ongemotiveerde verschillen niet meer mogelijk zijn. • Het takenpakket van de medewerker en de functioneel-ruimtelijke kwaliteit van de kantoorwerkplek worden optimaal op elkaar afgestemd. Voor elk type werkzaamheden is een passende basiskantoorwerkplek beschikbaar. Dit heeft een hogere ergonomische kwaliteit van de werkomgeving tot gevolg. • Er ontstaat inzicht in de bedrijfspand huren leeuwarden   daadwerkelijke aanwezigheid op de kantoorwerkplek en de aard van de werkzaamheden die daar worden verricht. Op deze wijze kunnen verantwoorde keuzen worden gemaakt met betrekking tot gedeeld werkplekgebruik. 5.4.2 Met stappenplan naar oplossing
Om een goed ontworpen kantooromgeving te realiseren, moeten de volgende stappen worden ondernomen:
1. Maak een analyse van de kantoorwerkzaamheden per functiekarakte- ristiek. Dit heet ook wel het opstellen van het ‘werkprofiel’. Deze analyse betreft zowel de aard van de kantoorwerkzaamheden in inhoudelijke zin als de mate van aanwezigheid van de betrokken functionaris. Een voorbeeld hiervan wordt gegeven in de volgende figuur. 2. Schets de meest geschikte basiskantoorwerkplek per functiekarakteris- tiek. Deze schets bestaat uit een kwantitatieve component (de benodigde vloeroppervlakte voor de kantoorwerkplek) en een kwalitatieve component (de gewenste functioneel-ruimtelijke kwaliteit van de kantoorwerkplek ofwel de gewenste werkzone). 3. Bepaal het geschiktste kantoorconcept op basis van de informatie uit de voorgaande stappen. Veelal zal het kantoor huren Rotterdam gekozen kantoorconcept uit een mix van verschillende kantoorconcepten bestaan. In deze derde stap wordt tevens rekening gehouden met aspecten van bedrijfsbeleid en bedrijfscultuur. Kantoorwerkzaamheden kunnen worden verdeeld in verschillende fasen. Bij iedere fase hoort een werkzone. Een goed hanteerbaar onderscheid in fases en werkzones luidt als volgt:

COMMERCIEEL VASTGOED
• De oriëntatiefase: primaire werkzone. Type werkzaamheden: lezen, schrijven, telefoneren. • De routinefase: gesprekszone. Type werkzaamheden: opzoeken, verwerken, telefoneren, informeel overleg, formeel overleg. • De bedrijfsruimte huren Zwolle  integratiefase: stiltezone. Type werkzaamheden: lezen, schrijven, vertrouwelijke gesprekken. In de volgende figuur wordt een voorbeeld gegeven van de analyse van kantoorwerkzaamheden voor de functie ‘Huisvestingsadviseur’.