Tagarchief: kantoor huren Rotterdam

Keuze van een kantoorconcept

Keuze van een kantoorconcept

kantoor huren Leeuwarden

Afstemmen werkprocessen en inrichtingsconcept
Bij het aanpassen van de kantooromgeving worden in een aantal stappen  kantoorruimte huren in Amsterdam werkprocessen en het kantoorinrichtingsconcept op elkaar afgestemd. Met deze werkwijze wordt het volgende bereikt:
• De ruimtebehoefte wordt aan de hand van taken en werkprocessen vastgesteld, waardoor ongemotiveerde verschillen niet meer mogelijk zijn. • Het takenpakket van de medewerker en de functioneel-ruimtelijke kwaliteit van de kantoorwerkplek worden optimaal op elkaar afgestemd. Voor elk type werkzaamheden is een passende basiskantoorwerkplek beschikbaar. Dit heeft een hogere ergonomische kwaliteit van de werkomgeving tot gevolg. • Er ontstaat inzicht in de bedrijfspand huren leeuwarden   daadwerkelijke aanwezigheid op de kantoorwerkplek en de aard van de werkzaamheden die daar worden verricht. Op deze wijze kunnen verantwoorde keuzen worden gemaakt met betrekking tot gedeeld werkplekgebruik. 5.4.2 Met stappenplan naar oplossing
Om een goed ontworpen kantooromgeving te realiseren, moeten de volgende stappen worden ondernomen:
1. Maak een analyse van de kantoorwerkzaamheden per functiekarakte- ristiek. Dit heet ook wel het opstellen van het ‘werkprofiel’. Deze analyse betreft zowel de aard van de kantoorwerkzaamheden in inhoudelijke zin als de mate van aanwezigheid van de betrokken functionaris. Een voorbeeld hiervan wordt gegeven in de volgende figuur. 2. Schets de meest geschikte basiskantoorwerkplek per functiekarakteris- tiek. Deze schets bestaat uit een kwantitatieve component (de benodigde vloeroppervlakte voor de kantoorwerkplek) en een kwalitatieve component (de gewenste functioneel-ruimtelijke kwaliteit van de kantoorwerkplek ofwel de gewenste werkzone). 3. Bepaal het geschiktste kantoorconcept op basis van de informatie uit de voorgaande stappen. Veelal zal het kantoor huren Rotterdam gekozen kantoorconcept uit een mix van verschillende kantoorconcepten bestaan. In deze derde stap wordt tevens rekening gehouden met aspecten van bedrijfsbeleid en bedrijfscultuur. Kantoorwerkzaamheden kunnen worden verdeeld in verschillende fasen. Bij iedere fase hoort een werkzone. Een goed hanteerbaar onderscheid in fases en werkzones luidt als volgt:

COMMERCIEEL VASTGOED
• De oriëntatiefase: primaire werkzone. Type werkzaamheden: lezen, schrijven, telefoneren. • De routinefase: gesprekszone. Type werkzaamheden: opzoeken, verwerken, telefoneren, informeel overleg, formeel overleg. • De bedrijfsruimte huren Zwolle  integratiefase: stiltezone. Type werkzaamheden: lezen, schrijven, vertrouwelijke gesprekken. In de volgende figuur wordt een voorbeeld gegeven van de analyse van kantoorwerkzaamheden voor de functie ‘Huisvestingsadviseur’.

Een specifieke deelmarkt van vastgoed is de beleggersmarkt

 

De beleggersmarkt

kantoor huren Amsterdam

kantoor huren Amsterdam

Een specifieke deelmarkt van vastgoed is de beleggersmarkt: de markt van eigenaren-niet-gebruikers. Deze markt omvat de eerder besproken deel­ markten van kantoren, winkels en bedrijfsruimte. De opkomst van het beleggen in vastgoed is nauw verbonden met de trend om eigendom en gebruik van vastgoed te scheiden.

COMMERCIEEL VASTGOED

Een aantal kenmerken van de beleggingsmarkt zijn aan de orde gekomen bij de beschrijving van de kantoor-, winkel- en bedrijfsruimtemarkt. In deze paragraaf wordt eerst stilgestaan bij definities en technieken van het beleggen in het algemeen en het beleggen in kantoor huren Amsterdam  in vastgoed in het bijzonder. Daarna komen de kenmerken en trends van de Nederlandse vastgoed-beleggingsmarkt aan de orde.

BELEGGEN: RENDEMENT, RISICO EN SPREIDING

Beleggen is het omzetten van geld in een andere waarde met als doel een meerwaarde te creëren. Zo kan worden belegd in aandelen, obligaties, kunst, postzegels, etc. En dus ook in vastgoed. Door te investeren in vast­ goed, kan geld worden verdiend uit huurinkomsten (‘cash return’) en waardestijging van het object8 (‘capita) return’). Uiteraard wordt gestreefd naar een zo groot mogelijk positief saldo tussen het geïnvesteerd vermogen en het vermogen dat na verloop van tijd weer kan worden vrijgemaakt. Met andere woorden, naar een zo hoog mogelijk rendement.

Het is ook bij de niet-professionele belegger wel bekend dat beleggen allesbehalve risicovrij is. Naast de beurskrach van 1 987, waar de waarde van mondiale aandelenmarkt in enkele uren tientallen procenten daalde, zijn er vrijwel dagelijks aandelenfondsen die plotseling veel minder waard worden denk aan bedrijfsruimte huren Leeuwarden (‘in het verleden behaalde resultaten geven geen garantie voor de toekomst…’). Risico is in het kader van beleggen te definiëren als de mate van onzekerheid over de toekomstige waarde van een belegging.

Er bestaat, bij rationele beleggers althans, een vaste relatie tussen het ver­ eiste rendement en het risico van een belegging. Voor relatief risicovrije beleggingen, zoals een belegging in staatsleningen, wordt genoegen geno­ men met een rendement dat iets boven de inflatieverwachting ligt. De rendementseis voor een belegging in startende bedrijven zoals kantoor huren Rotterdam is aanzienlijk hoger. Het risico dat een investering in een dergelijk bedrijf totaal verloren gaat, is ook aanzienlijk groter dan bij een investering in de Staat.

Door een grote vraag naar beleggingen met een laag risico en een beperk­ te vraag naar beleggingen met een hoog risico ontstaat er evenwicht in de markt. Beleggingen met een laag risico zijn gewild, zodat de prijs stijgt. Een stijgende aanschafprijs leidt bij een gelijkblijvende verwachting van de eindwaarde van een belegging tot een lager rendement. Voor beleggin­gen met een hoog risico geldt een omgekeerde redenering. Een en ander is ook af te leiden uit bedrijfsruimte huren Zwolle zie figuur 1.8.

De waardestijging wordt pas bij verkoop van het object geïncasseerd en er is dan feitelijk weer sprake van een ‘cash return’.