Tagarchief: bedrijfsruimte huren rotterdam

Uitgangspunten voor zekerheid

 

Uitgangspunten voor zekerheid (materieel, commercieel en denkvermogen): kwalitatief hoogwaardig vastgoed; goede locatie en bereikbaarheid; kantoor huren Amsterdam eigen grond; geografische spreiding; combinatie van bestaande bouw en nieuwbouw; multifunctionele kantoorgebouwen met een flexibele (huur )indeling; bedrijfsruimte huren Leeuwarden solide ondernemingen en multinationals als huurders; voldoende reserves voor onvoorziene omstandigheden. Uitgangspunten voor rendement (materieel en commercieel vermogen): overwegend ( middel)lange huurcontracten; goede diversiteit van huurders naar brancheactiviteit; voldoende huurpotentieel; hoge objectwaarde gerelateerd aan de fondsinvestering; bedrijfsruimte huren rotterdam lage fondskosten gedurende de gehele looptijd; professioneel vastgoedmanagement; actief fondsmanagement. 133 5.2 VASTGOEDMANAGEMENT Uitgangspunten voor inflatiebestendigheid (materieel en commercieel vermogen): – inflatiebestendige beleggingsopbrengsten door indexering van de huurcontracten; – jaarlijkse aanpassing van de huurinkomsten op basis van CBS-prijsindexcijfers; bedrijfsruimte huren Zwolle – ruime percelen in eigendom (grondcomponent van de belegging is veelal niet onderhevig aan inflatie). De door MPC Capita/ op basis van deze criteria gekozen objecten bieden niet alleen een solide en hoog exploitatierendement, maar geven de belegger in economisch mindere tijden zekerheid en bescherming tegen inflatie. (Bron: www.mpccapital. nl)

Verval van vastgoed

Verval van vastgoed
In de vorige paragraaf is de bedrijfspand huren in Leeuwarden levenscyclus van vastgoed beschreven. Hierbij hebben we gezien dat in de verzadigingsfase en teruggangsfase de goedkoop kantoor huren amsterdam winsten die het vastgoed genereert onder druk komen te staan. Winst is nu juist de bestaansreden van elke commerciële vastgoedorganisatie. Er is dus winstgroei nodig om in een zich ontwikkelende omgeving de relatieve marktpositie constant te houden of te vergroten. Om een constante groei te realiseren moeten levenscycli elkaar zo opvolgen dat het moment van verzadiging wordt gecompenseerd door de groeifase van een nieuwe levenscyclus. Aan de nieuwe cyclus kan een nieuw vastgoedobject verbonden zijn. Het is ook mogelijk dat door herontwikkeling de verzadigingsfase van een bestaand vastgoedobject wordt omgebogen tot een nieuwe groeifase. In figuur 1-7 is ‘het  bedrijfsruimte huren rotterdam geheim’ van constante groei schematisch weergegeven.
Het levenscyclusconcept illustreert dat verval onvermijdelijk is, wanneer niet door de vastgoedmanager wordt ingegrepen. Verval komt als het  kantoorruimte te huur in zwolle ware vanzelf, terwijl groei grote inspanningen vergt van de vastgoedmanager. Omdat er een nauwe relatie bestaat tussen verval van vastgoed en de primaire doelstelling van de vastgoedmanager (het genereren van toegevoegde waarde of winst) is het noodzakelijk meer inzicht te krijgen in het vervalproces van vastgoed. Met dit inzicht kan de vastgoedmanager tijdig de verzadigingsfase en teruggangsfase in de levensloop van het vastgoed herkennen en adequate maatregelen treffen om de negatieve gevolgen op de winstontwikkeling ten goede te keren.

Vastgoedbeleggingen bij institutionele beleggers

Vastgoedbeleggingen bij institutionele beleggers

1 Premie Beleggingen Verplichtingen

Vastrentende bedrijfspand huren in Leeuwarden
en zakelijke
waarden
Het goedkoop kantoor huren amsterdam verwerven in eigendom is risicovoller. De belangrijkste risicofactoren zijn:
opbrengstwaarde uit huur (bezetting, prijsontwikkeling);
opbrengstwaarde uit bedrijfsruimte huren rotterdam verkoop ( op termijn )
– economische levensduur;
– technische levensduur van bouw- en installatiedelen;
ontwikkeling van beheer- en onderhoudskosten.

 

Indien vastgoed door nieuwbouw wordt verworven, komen daarbij nog de risico’s
van het complexe ontwikkelings- en bouwproces. Dit zijn functionele, technische en
financiële risico’s.
Risicofactoren kunnen zowel gunstig als ongunstig uitpakken. Risico’s rond vastgoed
worden doorgaans onvoldoende ingecalculeerd, waardoor ze de neiging hebben negatief
uit te pakken. De kantoorruimte te huur in zwolle mate van risico wordt met name ook bepaald door de specifieke
voorwaarden waaronder de verwerving in eigendom door bouwen of kopen plaatsvindt.
Het gaat hierbij om verplichtingen, aansprakelijkheid, garanties, verzekeringen,
enz. Voor meer informatie over risico’s, zie hoofdstuk 6.5.

 

DE VASTGOEDCYCLUS

DE VASTGOEDCYCLUS


De vastgoedmarkt kent een cyclus van goede goedkoop kantoor huren amsterdam en slechte tijden. In de goede tijden is er sprake van hoge huurprijsniveaus en hoge prijzen bij transacties van eigendom. Slechte tijden worden gekenmerkt door lage huren, lage prijzen en leegstand. De  bedrijfspand huren in Leeuwarden overgang tussen goede en slechte tijden verloopt zelden schoksgewijs en is eerder geleidelijk als een golfbeweging. De ontwikkelingen op de vastgoedmarkt verlopen min of meer parallel aan de algemene economische trends. Er is echter sprake van een vertragend effect in de vertaling van economische vooruitzichten in effecten voor de vastgoedmarkt: de ontwikkelingen verlopen parallel, maar tussen beide ontwikkelingen ligt een periode van enkele jaren. Dit wordt veroorzaakt doordat een planontwikkeling allesbehalve makkelijk is aan te passen aan de bedrijfsruimte huren rotterdam stand van de economie op dat moment. Het vertrouwen in de economie wijzigt sneller dan een planontwikkeling zich laat wijzigen; de kantoorruimte te huur in zwolle ontwikkeling van plannen gaat door, ook al geeft de economische situatie daar geen aanleiding meer toe. Daarnaast wordt de dynamiek op de verhuurmarkt sterk beïnvloed door de lengte van huurovereenkomsten. Partijen committeren zich voor langere tijd en de lengte van een huurcontract overstijgt vaak de lengte van een cyclus. Door deze effecten ontstaat een vertraging in de vertaling van economische vooruitzichten in vastgoedimplicaties. Per saldo loopt de cyclus gemiddeld twee tot vier jaar achter de economische feiten aan

ROZ/IPD-Vastgoedindex

  ROZ/IPD-Vastgoedindex
Beleggingen in vastgoed onderscheiden zich op een goedkoop kantoor huren Amsterdam   aantal punten van beleggingen in beursgenoteerde aandelen. Een van de belangrijkste verschillen is dat de waarde van het vastgoed op enig moment moeilijk objectief is vast te stellen. Er wordt immers niet dagelijks gehandeld, waardoor ook geen op basis van vraag en aanbod totstandgekomen ‘marktconforme’ prijs bekend is. Tot halverwege de jaren ‘90 hanteerden beleggers, analisten en adviseurs weinig uniforme beoordelingsmethodes. De bedrijfsruimte huren Leeuwarden prestatie, of performance, van een belegging in vastgoed was daardoor moeilijk meetbaar en niet vergelijkbaar met andere (vastgoed)beleggingen. Vooral door de toename van indirecte beleggingen in gespecialiseerde vastgoedfondsen ontstond behoefte aan een eenduidige performancemeting.

COMMERCIEEL VASTGOED
In 1995 heeft de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) de zogenaamde ROZ/IPD-Vastgoedindex geïntroduceerd9. Deze index is begin jaren ‘90 ontwikkeld, in nauwe samenwerking met de  Kantoorpand huren centrum Zwolle Investment Property Databank (IPD) in het Verenigd Koninkrijk en enkele grote vastgoedbeleggers. Het belangrijkste voordeel van deze index is dat, door de binnen nauwe kaders vastgestelde definities van waardebepaling en rendement, prestaties van vastgoedfondsen objectief kunnen worden beoordeeld en met elkaar kunnen worden vergeleken. De basis van de index is een databank waarin gegevens van steeds meer objecten zijn opgenomen. Medio 2001 omvatte het bestand 31 portefeuilles, met in totaal bijna 7.000 objecten. De bedrijfsruimte huren rotterdam   gegevens worden aangeleverd door de grote vastgoedbeleggers in Nederland, zoals pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en vastgoedfondsen (zowel beursgenoteerde als nietbeursgenoteerde), waaronder Kantoren Fonds Nederland en de VastNed Groep. Naar schatting heeft de index momenteel een dekking van meer dan 80% van al het beschikbare commercieel onroerend goed dat in handen is van professionele beleggers. Er wordt onderscheid gemaakt in winkels, kantoren, woningen, bedrijfsruimte en een restcategorie. Jaarlijks worden de waarde van de deelnemende objecten en een aantal andere financiële parameters vastgesteld volgens relatief strikt omschreven richtlijnen. Het gekozen waardebegrip is de marktwaarde in verhuurde staat10. Voor het vaststellen van deze waarde kan worden gekozen tussen de kapitalisatiemethode (BAR of NAR) en de contante-waardemethode. Om trends te kunnen onderscheiden en manipulatie van gegevens te voorkomen, moet worden gestreefd naar het handhaven van een eenmaal gekozen methode. De gehanteerde uitgangspunten moeten inhoudelijk worden onderbouwd en zo veel mogelijk aansluiten op marktgegevens.
Op basis van de verzamelde data, zoals waarde, directe inkomsten en kosten, worden onder andere de volgende gegevens bereken