Tagarchief: bedrijfspand huren Zwolle

Het vastgoedmanagementmodel

Het vastgoedmanagementmodel bestaat dus uit vier niveaus, die elk een initiërende en evaluerende functie hebben. beleidsvlak (strategisch niveau): wat moet waarvoor met welke prioriteiten en middelen worden ontwikkeld en doorgevoerd? Op het beleidsvlak vindt een bewerkend proces plaats dat de wensen en behoeften van belanghebbenden in- en extern analyseert en daaruit doelen formuleert. Het gaat om een systematische afstemming tussen wensen en mogelijkheden, waarbij de mogelijkheden in tijd, mankracht en materiële middelen steeds beperkt zijn; programmeringsvlak (tactisch niveau): dit bestaat uit een beleidsvlak en een afstemmingsvlak. Op het beleidsvlak vindt een bewerkend proces plaats dat als product een geformuleerd beleid aflevert, afgestemd op de na te streven doelen (beleid in de tijd, meerjaren(des)investeringsplan en beheerplan). Het afstemmingsvlak Kantoor te huur Amsterdam is gericht op het aansturen van mensen en het op een juiste wijze inzetten van middelen om beoogde doelen te realiseren; ontwikkelingsvlak (tactisch/operationeel niveau): de ontwikkelingsfuncties ten aanzien van toekomstige waardetoevoegingsprocessen te huur staande bedrijfsruimte in Leeuwarden in het uitvoerende vlak; uitvoeringsvlak (operationeel niveau): hier wordt de feitelijke waardetoevoeging geëffectueerd; in de doorgang (doorvoer) vinden de feitelijke bewerkingen plaats. 151 5.10 VASTGOEDMANAGEMENT Om steeds de juiste beslissingen te kunnen nemen is het nodig te beschikken over actuele stuurinformatie. Deze moet gebaseerd zijn op actuele kennis, zodat op de hierboven beschreven bewerkingsvlakken de juiste acties worden ondernomen. Daartoe Kantoorruimte huren in Rotterdam behoort ook het produceren van besturingsproducten, namelijk de verschillende rapporten. Op het verificatievlak houdt men de vinger aan de pols door bijvoorbeeld gebruik te maken van de Balanced ScoreCard of een vergelijkbaar systeem. Om dit alles te kunnen realiseren moet het vastgoedmanagementmodel kwalitatief, kwantitatief, beschrijvend, verklarend en voorspellend zijn. In de bijlagen van dit boek is het  bedrijfspand huren Zwolle vastgoedmanagementinformatiesysteem Integraal Beheer van Vastgoed (IBV) beschreven, dat deze processen geautomatiseerd ondersteunt. In de volgende hoofdstukken gaan we in op de processen van de afzonderlijke vastgoedmanagementniveaus. De sleutelbegrippen zijn hier: richten (waarop is het vastgoedmanagement gericht?), inrichten (wie doet wat op welke wijze?) en benutten (gebruiken dan wel consumeren).

Bouwrechtspraak

Bouwrechtspraak
In de bouw vindt rechtspraak vaak plaats door middel van arbitrage. Dit komt omdat de meest gehanteerde algemene voorwaarden een arbitraal beding bevatten. De kantoor huren amsterdam  vaste scheidsgerechten in de bouw hebben door de jaren heen een goede reputatie verkregen. Bij arbitrage onderwerpt men de beslissing van een geschil tussen partijen aan rechtspraak door particulieren in tegenstelling tot de rechtspraak door de overheidsrechter. Als partijen in de overeenkomst een arbitraal beding hebben opgenomen, zal de rechter bij wie een geschil aanhangig wordt gemaakt, zich onbevoegd verklaren, tenzij de overeenkomst ongeldig is.

BOUW- EN AANBESTEDINGSRECHT

Als voordelen van arbitrage in het algemeen ten opzichte van bedrijfsruimte huren Leeuwarden  overheids- rechtspraak worden veelal genoemd de technische deskundigheid van arbiters, de informele procedure, de snelheid en de beslotenheid. Als nadelen gelden de grote verscheidenheid van arbitrage-instanties en de kosten en tijd die gemoeid zijn met een arbitrageprocedure. In de bouw zijn de volgende arbitrageinstituten actief: • Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland (onder andere opgenomen in UAV, UAVTI, UAR en UAR-EG). • Arbitrage Instituut Bouwkunst (opgenomen in de SR). • Commissie van Geschillen van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (opgenomen in de RVOI).
Daarnaast kan nog het niet-branchegebonden Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) genoemd worden. Tijdens de realisering van een bouwwerk gaat een opdrachtgever meestal meerdere overeenkomsten met meerdere partijen aan. Op elk van deze overeenkomsten is bedrijfsruimte huren Leeuwarden vaak een andere regeling van toepassing en in elk van deze regelingen wordt naar een ander arbitrage-instituut verwezen. Als in een geschil niet direct duidelijk is wie aansprakelijk is, heeft dit tot gevolg dat de opdrachtgever in principe meerdere procedures bij verschillende instanties zou moeten voeren.
De wetgever heeft dit probleem opgelost door partijen de mogelijkheid te geven bij de president van de rechtbank te Amsterdam een verzoek in te dienen om de arbitrageprocedures samen te voegen. Een dergelijk verzoek wordt in de meeste gevallen toegewezen. Het betekent echter wel een extra procedure voor de kantoor pand huren Rotterdam   opdrachtgever. Als een opdrachtgever dit wil voorkomen, dient hij ervoor te zorgen dat de arbitrale bedingen in de verschillende overeenkomsten geüniformeerd worden. Dit betekent dat in de overeenkomsten afgeweken wordt van de arbitrage-instituten die standaard worden aangewezen. Daarbij kan bijvoorbeeld gekozen worden voor de Raad van Arbitrage of het Nederlands Arbitrage Instituut. Daarnaast wordt ook steeds vaker geopteerd voor het benoemen van een commissie van deskundigen die speciaal voor het contract wordt ingesteld.

Mediation en dispute review boards

Recentelijk is ook bemiddeling of “mediation” in de bouwwereld geïntroduceerd als instrument voor conflictbeheersing, c.q. het oplossen van conflicten. Mediation is een proces waarbij conflicterende partijen op vrijwillige basis en onder leiding van een professionele, neutrale derde (de mediator) een oplossing zoeken voor hun probleem. Mediation kan als preventief instrument worden ingezet en kan daarbij escalatie en verharding van standpunten voorkomen. Partijen kunnen snel tot de essentie van het geschil komen zonder veel tijd, geld en energie te steken in het opbouwen van dikke dossiers. De schuldvraag (verleden) speelt daarbij een veel minder belangrijke rol dan de oplossing (toekomst). Ten opzichte van de traditioneel juridische manier van probleemoplossing heeft mediation de volgende voordelen:
• Snelheid en daarmee voortgang van het project. • Gezamenlijke oplossing en dus geen winnaar of verliezer. • Geen proceskosten, gezamenlijke adviseurs en zo kostenbesparend. • Gezamenlijke en vrijwillige oplossing en daarmee grote kans op implementatie. Vooral bij grote bouwprojecten wordt de laatste tijd gebruikgemaakt van een zogenaamd dispute review board (DRB). Het betreft een college van neutrale en onafhankelijke derden, dat als doel heeft de voortgang van het project te waarborgen. Een DRB is vanaf het bedrijfspand huren Zwolle  begin bij het project betrokken, ook als er (nog) geen sprake is van meningsverschillen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. Een DRB kan een rol hebben bij het voorkomen van conflicten en bij het oplossen ervan en kent dus zowel elementen van mediation als van arbitrage.
Het toepassen van mediation en de taken van DRB ’s zijn niet wettelijk geregeld, maar worden contractueel vastgelegd in de clausules rondom geschillenbeslechting. Vaak kunnen partijen na een niet geslaagde mediation of na het verkrijgen van een advies van een DRB nog naaide rechter of, indien overeengekomen, naar arbiters