Tagarchief: bedrijfspand huren leeuwarden

Verval van vastgoed: een generiek model

Verval van vastgoed: een generiek model

In de bedrijfspand huren leeuwarden volgende figuren presenteren we een generiek model dat het verval van vastgoed beschrijft. Het is voornamelijk gebaseerd op de ideeën van Niels Prak en Hugo Prie- mus, die in de kantoor huren Amsterdam jaren tachtig zijn ontwikkeld. In het model staan de volgende actoren centraal:
– de huurder of gebruiker van het vastgoed;
– de verhuurder van het vastgoed;
– de overheid.
Het vastgoedcomplex brengt de relatie tussen de huurder en de verhuurder tot stand. Via het vastgoed zijn zij onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het vervalmodel is in figuur 1-8 schematisch weergegeven.
De huurder oefent een vraag naar vastgoed uit. De verhuurder levert het aanbod van vastgoed. Economische, demografische en technische ontwikkelingen zijn van invloed op de kantoor huren Den Haag vraag- en aanbodverhouding op de vastgoedmarkt. Als het economisch goed gaat is de vraag naar vastgoed hoog. Demografische factoren – zoals de vergrijzing
– zorgen dat de vraag naar seniorenwoningen, appartementen en gelijkvloerse bungalows toeneemt. Daarnaast zijn technische ontwikkelingen van invloed op de vraag en het aanbod van vastgoed. Nieuwe vastgoedobjecten, voorzien van de nieuwste technologische toepassingen, kunnen de winkelpand huren Zwolle vraag naar bestaande vastgoedobjecten doen afnemen. De overheid heeft hierop een grote invloed, doordat zij de regels van het spel
op de vastgoedmarkt bepaalt, bijvoorbeeld door regelgeving ten aanzien van bestemmingsplannen, sloop-, bouw-, kap- en milieuvergunningen (asbest, lawaai, stank, luchtvervuiling, bodemverontreiniging, enz.).

Beleveniskopen, winkelen met Joseph Pine

Beleveniskopen, winkelen met Joseph Pine
Winkelen moet een zintuiglijke ervaring worden, zegt Joseph Pine. In een ouderwetse sigarenzaak je bedrijfsruimte huren in Amsterdam eigen sigaar rollen en daarna roken. Dat is pas een belevenis! De essentie van wat Pine en Gilmore betogen past op één sheet. In de loop van de economische geschiedenis zijn handelaren meer gaan verdienen door met hun koopwaar steeds een stapje dichter bij de bedrijfspand huren leeuwarden psychologische behoeften van de consument te komen. Als je meel en eieren verkoopt, maak je niet meer dan een paar cent winst. Dat is de grondstoffeneconomie. Als je van die ingrediënten een taart bakt en die verkoopt, houd je er misschien een paar gulden aan over. Dat is de producteneconomie. Bezorg je die taart aan huis, dan kun je er wel een tientje voor rekenen. De diensteneconomie. Neem je de klant ook de zorg uit handen om met die taart eert feestje te organiseren, dan praat je al gauw over honderd, tweehonderd gulden. Je bent aanbeland in de beleveniseconomie: je krijgt geld om de ervaringen te creëren waar je klanten op uit zijn. Nog een Kantoorpand huren centrum Zwolle stap verder en je organiseert cursussen waar mensen experts kunnen worden in taarten bakken en feestjes geven. Dat heet de kantoor huren Den Haag transforma- tie-economie. Die kondigt zich nu al aan. Klanten zullen ongekende bedragen neertellen om een ander mens te worden: interessanter, begeerlijker, gezonder. (Bron: Management Team, 25 augustus 2000)
Megastores


In veel discussies rond strategieën bij commercieel vastgoed vormt locatie een belangrijk element voor de verklaring van succes of mislukking. Dat geldt in grote mate voor de kantorenmarkt. Ook voor individuele winkels en kleine winkelcentra gaat deze locatiewet op. Bezoekers zien de mail niet als winkel, maar als virtuele binnenstad. Mails creëren zo hun eigen locatie en zetten alles in om de gemiddelde verblijfsduur van bezoekers te verlengen. Eén van de daarvoor geschikte elementen is leisure. In mails en grote winkelcentra zijn twee soorten leisure te onderscheiden: de commerciële en de niet-commerciële leisure: in vakliteratuur benoemd als respectievelijk magneet-leisure en ambi- ance-leisure. Leisure bepaalt samen met het aanbod het winkelplezier. Commerciële of magneet-leisure heeft tot doel bezoekers te trekken met activiteiten die losstaan van de kernfunctie van een mail: het aanbieden van goederen. Voorbeelden van magneet-leisure zijn de achtbaan, bowlingbanen, kartbanen, horeca of bioscopen. De laatste twee behoren tot de passieve magneet-leisure, de overige tot de actieve. Niet-commerciële of ambiance-leisure is gericht op het verlengen van de verblijfsduur van de bezoekers. Door afleiding, gemak en

Wet waardering onroerende zaken
Opzet, doelstelling en werking De bedrijfsruimte huren in Amsterdam waarde van een onroerende zaak op een bepaald moment geldt als heffingsgrondslag voor diverse belastingen. De bedrijfspand huren leeuwarden waarde is echter niet objectief en eenduidig vast te stellen. Voor 1 januari 1997 werd de waarde op veel verschillende manieren vastgesteld, afhankelijk van de betreffende belasting. Als gevolg daarvan kon hetzelfde object meerdere ‘waarden’ bezitten. Ook de instanties en procedures om bezwaar te maken tegen een eenmaal vastgestelde waarde, waren verschillend. Deze systematiek werd in toenemende mate als onduidelijk en vooral inefficiënt beschouwd. Met de invoering van de kantoorpand huren te Rotterdam Wet waardering onroerende zaken (WOZ) is een min of meer objectieve en eenduidige wijze van waardebepaling geïmplementeerd. Artikel 1, lid 1 geeft goed de reikwijdte van de WOZ weer: ‘Deze wet geldt bij de bepaling en de vaststelling van de waarde van in Nederland gelegen onroerende zaken ten behoeve van de heffing van belastingen door het Rijk, de gemeenten en de waterschappen De op basis van de WOZ vastgestelde waarde wordt derhalve als grondslag gebruikt voor de bepaling van het huurwaardeforfait (inkomstenbelasting), de vermogensbelasting, de onroe- rendezaakbelasting (OZB) en de waterschapsomslagen.
De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de wet. Het is dan ook de gemeente die de waarde van de verschillende objecten binnen haar grenzen laat taxeren en formeel vaststelt (‘beschikt’) en het is de gemeente waar in eerste instantie beroep kan worden aangetekend, indien men het niet eens is met de beschikking. Omdat de WOZ-waarde niet alleen wordt gebruikt voor de gemeentelijke OZB en er ook tussen de gemeenten onderling sprake moet zijn van een gelijke behandeling, heeft de wetgever veel aandacht geschonken aan een uniforme en kwalitatief hoogwaardige systematiek van waardebepaling. In de  Kantoorpand huren centrum Zwolle wet is daarom bijvoorbeeld vastgelegd dat de zogenaamde Waarderingskamer11 belast is met het toezicht op de waardebepaling en de waardevaststelling en de minister adviseert over alle zaken die met de WOZ verband houden. Deze taakstelling is onder andere geconcretiseerd door het verplicht laten toetsen van het plan van aanpak dat de gemeenten voorafgaand aan een taxatieoperatie moeten opstellen en het toetsen van bekwaamheid

Keuze van een kantoorconcept

Keuze van een kantoorconcept

kantoor huren Leeuwarden

Afstemmen werkprocessen en inrichtingsconcept
Bij het aanpassen van de kantooromgeving worden in een aantal stappen  kantoorruimte huren in Amsterdam werkprocessen en het kantoorinrichtingsconcept op elkaar afgestemd. Met deze werkwijze wordt het volgende bereikt:
• De ruimtebehoefte wordt aan de hand van taken en werkprocessen vastgesteld, waardoor ongemotiveerde verschillen niet meer mogelijk zijn. • Het takenpakket van de medewerker en de functioneel-ruimtelijke kwaliteit van de kantoorwerkplek worden optimaal op elkaar afgestemd. Voor elk type werkzaamheden is een passende basiskantoorwerkplek beschikbaar. Dit heeft een hogere ergonomische kwaliteit van de werkomgeving tot gevolg. • Er ontstaat inzicht in de bedrijfspand huren leeuwarden   daadwerkelijke aanwezigheid op de kantoorwerkplek en de aard van de werkzaamheden die daar worden verricht. Op deze wijze kunnen verantwoorde keuzen worden gemaakt met betrekking tot gedeeld werkplekgebruik. 5.4.2 Met stappenplan naar oplossing
Om een goed ontworpen kantooromgeving te realiseren, moeten de volgende stappen worden ondernomen:
1. Maak een analyse van de kantoorwerkzaamheden per functiekarakte- ristiek. Dit heet ook wel het opstellen van het ‘werkprofiel’. Deze analyse betreft zowel de aard van de kantoorwerkzaamheden in inhoudelijke zin als de mate van aanwezigheid van de betrokken functionaris. Een voorbeeld hiervan wordt gegeven in de volgende figuur. 2. Schets de meest geschikte basiskantoorwerkplek per functiekarakteris- tiek. Deze schets bestaat uit een kwantitatieve component (de benodigde vloeroppervlakte voor de kantoorwerkplek) en een kwalitatieve component (de gewenste functioneel-ruimtelijke kwaliteit van de kantoorwerkplek ofwel de gewenste werkzone). 3. Bepaal het geschiktste kantoorconcept op basis van de informatie uit de voorgaande stappen. Veelal zal het kantoor huren Rotterdam gekozen kantoorconcept uit een mix van verschillende kantoorconcepten bestaan. In deze derde stap wordt tevens rekening gehouden met aspecten van bedrijfsbeleid en bedrijfscultuur. Kantoorwerkzaamheden kunnen worden verdeeld in verschillende fasen. Bij iedere fase hoort een werkzone. Een goed hanteerbaar onderscheid in fases en werkzones luidt als volgt:

COMMERCIEEL VASTGOED
• De oriëntatiefase: primaire werkzone. Type werkzaamheden: lezen, schrijven, telefoneren. • De routinefase: gesprekszone. Type werkzaamheden: opzoeken, verwerken, telefoneren, informeel overleg, formeel overleg. • De bedrijfsruimte huren Zwolle  integratiefase: stiltezone. Type werkzaamheden: lezen, schrijven, vertrouwelijke gesprekken. In de volgende figuur wordt een voorbeeld gegeven van de analyse van kantoorwerkzaamheden voor de functie ‘Huisvestingsadviseur’.