Tagarchief: bedrijfspand huren in Leeuwarden

Het doel van het besturen

Het doel van het besturen van een organisatie is om haar te beheersen. Beheersen kan worden omschreven als het op koers houden van de organisatie in de richting van de door het management gestelde doelen. Beheersen betekent dus meer dan alleen de organisatie onder controle Kantoor te huur Amsterdam hebben. Beheersing wil ook zeggen dat het management, naast controle (achteruitkijkend), ook vooruitkijkt. Dit vooruitkijken houdt in dat het management beslissingen neemt om afwijkingen van gestelde doelen zo veel mogelijk te beperken, maar ook het uitstippelen van de te volgen strategie (voor de lange ter- 343 10.1 VASTGOEDMANAGEMENT mijn). In de literatuur wordt de term beheersing meestal aangeduid bedrijfspand huren in Leeuwarden met de Engelse term control. Deze benaming zal ook hier worden gebruikt. Otley en Berry (1980) geven een analyse van het begrip control en van een proces dat under control is. Hierbij wordt de organisatie systematisch weergegeven in een model van input-proces-output, het zogenaamde cybernetische control-model. Met de term cybernetisch wordt de systematische en technische aard van deze Kantoorruimte huren in Rotterdam beschrijving van con trol aangeduid. In dit model worden vier elementen van een proces onderscheiden die voldoende en noodzakelijke voorwaarden zijn om van control van dit proces te kunnen spreken: – duidelijke en meetbare doelstelling: de doelstelling wordt extern bepaald en is voor het proces en degene die het proces beheerst, de controller, een gegeven; – duidelijke en meetbare output: de output van het proces moet eenduidig kunnen worden gemeten; beschikken over corrigerende acties: als outputs niet met inputs overeenstemmen, moet men over corrigerende Kantoorpand huren centrum Zwolle maatregelen beschikken die er met redelijke mate van zekerheid voor zorgen dat afwijkingen van de doelstellingen worden gereduceerd; beschikken over een voorspellend model: degene die het proces beheerst, de controller, beschikt over voldoende kennis van het proces en de relatie tussen inputproces-output dat kan worden verklaard waarom doelen niet worden behaald, en diegene de organisatie kan bijsturen.

Tweede leven voor een industrieel monument

Tweede leven voor een industrieel monument


Iedereen die wel eens met de bedrijfspand huren in Leeuwarden trein of auto vanuit het noorden Rotterdam is
binnengereden, kent de kantoor huren amsterdam sloterdijk Van Nellefabriek: volgens velen het mooiste industriecomplex
van Nederland. Ingebed tussen de A20, de Schie en de spoorbaan
Den Haag-Rotterdam ligt het gebouw van staal en glas in de volkswijk Spangen.
Het complex ondergaat een metamorfose. Waar vroeger thee, koffie en
tabak werden geproduceerd, moeten in de kantoor huren rotterdam centrum toekomst websites, advertenties en
woningen worden ontworpen. In de gebouwen op het terrein moeten straks
1 50 kleine en middelgrote bedrijven hun onderkomen gaan vinden. Het Van
Nellecomplex is in 1 925 gebouwd en bij de renovatie worden veel authentieke
elementen behouden. Moet je je voorstellen dat je hier straks mag werken, in
zo’n gebouw, met zo’n architectuur en al dat licht. Met de Kantoorpand huren centrum Zwolle huidige krapte op de
arbeidsmarkt wordt het voor werkgevers steeds belangrijker om een aantrekkelijke
werkplek te bieden, en een mooiere dan deze is moeilijk denkbaar. ( Bron:
NRC Handelsblad, 18 juli 2000)

Verval van vastgoed

Verval van vastgoed
In de vorige paragraaf is de bedrijfspand huren in Leeuwarden levenscyclus van vastgoed beschreven. Hierbij hebben we gezien dat in de verzadigingsfase en teruggangsfase de goedkoop kantoor huren amsterdam winsten die het vastgoed genereert onder druk komen te staan. Winst is nu juist de bestaansreden van elke commerciële vastgoedorganisatie. Er is dus winstgroei nodig om in een zich ontwikkelende omgeving de relatieve marktpositie constant te houden of te vergroten. Om een constante groei te realiseren moeten levenscycli elkaar zo opvolgen dat het moment van verzadiging wordt gecompenseerd door de groeifase van een nieuwe levenscyclus. Aan de nieuwe cyclus kan een nieuw vastgoedobject verbonden zijn. Het is ook mogelijk dat door herontwikkeling de verzadigingsfase van een bestaand vastgoedobject wordt omgebogen tot een nieuwe groeifase. In figuur 1-7 is ‘het  bedrijfsruimte huren rotterdam geheim’ van constante groei schematisch weergegeven.
Het levenscyclusconcept illustreert dat verval onvermijdelijk is, wanneer niet door de vastgoedmanager wordt ingegrepen. Verval komt als het  kantoorruimte te huur in zwolle ware vanzelf, terwijl groei grote inspanningen vergt van de vastgoedmanager. Omdat er een nauwe relatie bestaat tussen verval van vastgoed en de primaire doelstelling van de vastgoedmanager (het genereren van toegevoegde waarde of winst) is het noodzakelijk meer inzicht te krijgen in het vervalproces van vastgoed. Met dit inzicht kan de vastgoedmanager tijdig de verzadigingsfase en teruggangsfase in de levensloop van het vastgoed herkennen en adequate maatregelen treffen om de negatieve gevolgen op de winstontwikkeling ten goede te keren.

Vastgoedbeleggingen bij institutionele beleggers

Vastgoedbeleggingen bij institutionele beleggers

1 Premie Beleggingen Verplichtingen

Vastrentende bedrijfspand huren in Leeuwarden
en zakelijke
waarden
Het goedkoop kantoor huren amsterdam verwerven in eigendom is risicovoller. De belangrijkste risicofactoren zijn:
opbrengstwaarde uit huur (bezetting, prijsontwikkeling);
opbrengstwaarde uit bedrijfsruimte huren rotterdam verkoop ( op termijn )
– economische levensduur;
– technische levensduur van bouw- en installatiedelen;
ontwikkeling van beheer- en onderhoudskosten.

 

Indien vastgoed door nieuwbouw wordt verworven, komen daarbij nog de risico’s
van het complexe ontwikkelings- en bouwproces. Dit zijn functionele, technische en
financiële risico’s.
Risicofactoren kunnen zowel gunstig als ongunstig uitpakken. Risico’s rond vastgoed
worden doorgaans onvoldoende ingecalculeerd, waardoor ze de neiging hebben negatief
uit te pakken. De kantoorruimte te huur in zwolle mate van risico wordt met name ook bepaald door de specifieke
voorwaarden waaronder de verwerving in eigendom door bouwen of kopen plaatsvindt.
Het gaat hierbij om verplichtingen, aansprakelijkheid, garanties, verzekeringen,
enz. Voor meer informatie over risico’s, zie hoofdstuk 6.5.

 

DE VASTGOEDCYCLUS

DE VASTGOEDCYCLUS


De vastgoedmarkt kent een cyclus van goede goedkoop kantoor huren amsterdam en slechte tijden. In de goede tijden is er sprake van hoge huurprijsniveaus en hoge prijzen bij transacties van eigendom. Slechte tijden worden gekenmerkt door lage huren, lage prijzen en leegstand. De  bedrijfspand huren in Leeuwarden overgang tussen goede en slechte tijden verloopt zelden schoksgewijs en is eerder geleidelijk als een golfbeweging. De ontwikkelingen op de vastgoedmarkt verlopen min of meer parallel aan de algemene economische trends. Er is echter sprake van een vertragend effect in de vertaling van economische vooruitzichten in effecten voor de vastgoedmarkt: de ontwikkelingen verlopen parallel, maar tussen beide ontwikkelingen ligt een periode van enkele jaren. Dit wordt veroorzaakt doordat een planontwikkeling allesbehalve makkelijk is aan te passen aan de bedrijfsruimte huren rotterdam stand van de economie op dat moment. Het vertrouwen in de economie wijzigt sneller dan een planontwikkeling zich laat wijzigen; de kantoorruimte te huur in zwolle ontwikkeling van plannen gaat door, ook al geeft de economische situatie daar geen aanleiding meer toe. Daarnaast wordt de dynamiek op de verhuurmarkt sterk beïnvloed door de lengte van huurovereenkomsten. Partijen committeren zich voor langere tijd en de lengte van een huurcontract overstijgt vaak de lengte van een cyclus. Door deze effecten ontstaat een vertraging in de vertaling van economische vooruitzichten in vastgoedimplicaties. Per saldo loopt de cyclus gemiddeld twee tot vier jaar achter de economische feiten aan

Bouw- en woontechnische regelgeving

Bouw- en woontechnische regelgeving

De bouwtechnische regelgeving heeft betrekking op de kantoorruimte huren in Amsterdam  constructie van bouwwerken, de woontechnische regelgeving betreft de inrichting van het gebouw. Beide soorten regelgeving zijn grotendeels samengebracht in de Woningwet en de daarop gebaseerde uitvoeringsregelgeving.
De kern van de bouw- en woontechnische regelgeving is in de bedrijfspand huren in Leeuwarden   Woningwet te vinden in de bepalingen die opgenomen zijn in hoofdstukken II, III en IV van deze wet. Het gaat daarbij onder andere om het Bouwbesluit, de bouwverordening (beide komen in de volgende paragrafen aan de orde), de eisen van welstand, de aanschrijvingsbevoegdheid en het toezicht van overheidswege. Welstand
Het uiterlijk en de plaatsing van een bouwwerk, zowel op zichzelf als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, mogen niet in strijd zijn met redelijke eisen van welstand, tenzij bij besluit van de gemeenteraad is bepaald dat voor het gebied waarin het  kantoorruimte te huur in zwolle bouwwerk wordt gebouwd, de eisen niet van toepassing zijn. De criteria die voor welstand bij de beoordeling van bouwwerken gehanteerd dienen te worden, zijn opgenomen in de bouwverordening. De welstandseisen worden op twee manieren gehanteerd. Bij de bouwaanvraag vormen ze één van de limitatieve gronden voor de weigering van een bouwvergunning. Bij bestaande bouwwerken zijn zij de basis voor een aanschrijving door B. en W., indien het uiterlijk van het bouwwerk in ernstige mate in strijd is met de welstandseisen. Een en ander wordt getoetst door de welstandscommissie, die bestaat uit onafhankelijke deskundigen. Deze commissie geeft een, overigens niet bindend, oordeel of het bouwplan wel, niet of niet tenzij voldoet aan redelijke eisen van welstand. Voor veel partijen in het bouwproces, van eigenaren tot architecten en aannemers, is de welstandscommissie een onberekenbare factor. Het kan voorkomen dat plannen meerdere malen aan de commissie moeten worden voorgelegd en steeds weer worden afgewezen.

 COMMERCIEEL VASTGOED

In 2002 zal de  bedrijfspand huren in Rotterdam Woningwet ten aanzien van het welstandstoezicht (hoogstwaarschijnlijk) worden aangepast. De achtergrond hiervan is dat (de schijn van) willekeur wordt weggenomen en een meer objectieve en uniforme procedure wordt gevolgd. Zo dient de gemeenteraad een welstandsnota vast te stellen, waarin de welstandscriteria zijn opgenomen, worden wel- standsvergaderingen openbaar en wordt de zittingsduur van de leden en de voorzitter van de welstandscommissie beperkt tot drie jaar (met de mogelijkheid tot verlenging van nog eens drie jaar