Analyse- en probleemoplossingsmethoden

Gerelateerde afbeelding

In de nabije toekomst zal het ‘Human Capita!’ steeds belangrijker worden, omdat de concurrentie tussen ondernemingen zich minder zal toespitsen op de prijs van producten. Door een toenemende schaalvergroting zullen efficiencyvoordelen die voortvloeien uit de productiewijze, een optimum bereiken. De mate van dienstverlening alsmede de geboden kwaliteit van het product c.q. de dienst zullen de doorslaggevende concurrentiefactoren worden. De medewerkers zijn hierbij de kritische succesfactor.
Hoofdstuk 5 1 Human Resource Management
Op grond hiervan zullen de volgende eisen aan hen worden gesteld:
Een flexibele instelling De consumentenmarkt zal steeds pluriformer en onvoorspelbaarder worden. Dit vraagt om flexibele productiesystemen, logistieke systemen en organisatiestructuren, die sterk marktgericht zijn. Dit impliceert ook dat de taken van medewerkers snel veranderen.
2 Kunnen werken met een grote mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid Mensen hebben door middel van kantoor huren leeuwarden informatiesystemen de beschikking over grote hoeveelheden gegevens en zullen steeds meer zelfstandig beslissingen moeten kunnen nemen. Dit hangt ook samen met het gegeven dat veel medewerkers werkzaam zijn in zogenoemde business units (zie ook hoofdstuk 9), waarbij iedere unit verantwoordelijk is voor zijn eigen resultaten.
Analyse- en probleemoplossingsmethoden kunnen hanteren en beschikken over communicatieve vaardigheden In een snel veranderende omgeving zal men oplossingen moeten vinden voor problemen die zich nog niet eerder hebben voorgedaan en waarmee men geen ervaring heeft. Tevens vragen technologische innovaties ook om communicatieve en coördinerende vaardigheden alsmede het vermogen om in een team te kunnen functioneren.
4 Beschikken over kennis en begrip van andere culturen en wetten Doordat producten en diensten steeds meer worden afgezet op internationale markten en men, ook op lagere niveaus, steeds vaker zal communiceren met mensen uit andere landen en in aanraking komt met andere culturen, is enige ervaring op dit gebied van groot belang.

Nieuwe functies

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Organisaties worden in toenemende mate geconfronteerd met externe ontwikkelingen die veel sneller en met een grotere intensiteit optreden dan in het verleden. Het gaat hierbij om: technologische ontwikkelingen, globalisering, veranderende marktomstandigheden, demografische, sociaal-culturele en politieke ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen zijn van grote betekenis voor de ‘human resources’ in de organisatie.
Technologisch ontwikkelingen hebben een grote invloed op de omvang en inhoud van het werk. Nieuwe functies ontstaan zoals informatiemanagers en datacommunicatiespecialisten, terwijl andere functies verdwijnen of van inhoud veranderen zoals grafische ontwerpers, datatypistes enzovoort.
Met de globalisering van de wereldhandel wordt bedoeld dat de internationale concurrentie zal toenemen. Dit is onder meer mogelijk door het wegvallen van handelsbelemmeringen tussen landen alsmede de technologische ontwikkelingen. De ‘economische’ afstanden tussen landen worden hierdoor kleiner. Bepaalde bedrijfsactiviteiten zijn hierdoor niet meer gebonden aan specifieke vestigingsplaatsen. Zo kan bijvoorbeeld software door flexplek nijmegen hoogwaardig geschoolde technici net zo makkelijk in India als in Nederland worden ontwikkeld. De omvang van de vraag naar arbeid en de prijs hiervan zullen door de globalisering veranderen.
Afnemers worden steeds kritischer en stellen hogere eisen aan de kwaliteit en de prijs van aangeboden goederen en diensten. Deze veranderende marktomstandigheden dwingen organisaties over te gaan van een productgerichte naar een marktgerichte organisatie. Het gevolg hiervan is een grote mate van decentralisatie van bevoegdheden en verantwoordelijkheden naar zelfstandige afdelingen waardoor men sneller tegemoet kan komen aan eisen van de klanten. Van medewerkers wordt hierdoor een grote betrokkenheid alsmede een brede en flexibele inzetbaarheid verwacht.

Omgeving en organisatie

Gerelateerde afbeelding

Op welke wijze zorgt uw organisatie ervoor dat u de beste mensen weet te behouden? Sinds een aantal jaren vissen meerdere bedrijven in dezelfde vijver van jong talent als KPN Research. Toch is KPN Research nog steeds in staat om de benodigde instroom van vers bloed op peil te houden. Vervolgens de beste mensen behouden is eveneens geen sinecure; er zijn immers veel nieuwe spelers op de markt verschenen. Enerzijds het aanbieden van uitdagend werk en anderzijds het differentiëren van loopbaanpaden, waardoor de interne zichtbaarheid wordt vergroot, bieden hier redelijk soelaas.
Twee andere begrippen uit de definitie zijn besturing en doeltreffendheid ofwel effectiviteit. Het eerstgenoemde begrip kunnen we omschrijven als ‘pogingen tot gerichte beïnvloeding’. Meer toegespitst op organisaties kunnen we besturing omschrijven als het richting geven aan de processen die in een organisatie plaatsvinden. Deze richting wijst naar een doel, dat vooraf bepaald moet worden. De processen vinden plaats in het kader van een structuur. Het vormgeven en aanpassen van deze structuur is een belangrijk onderwerp van besturing. De mate waarin de besturing slaagt, wordt aangeduid met het begrip doeltreffendheid of effectiviteit. Nadrukkelijk flexplek nijmegen wordt in het midden gelaten wie deze besturing uitvoert. Dat kan de organisatieleiding zijn, maar ook een adviseur, een ondernemingsraadslid, of een productiemedewerker die met een idee komt in een werkoverleg.
Dat het in de organisatiekunde gaat om het verkrijgen van een totaalbeeld van een organisatie, een organisatieprobleem of een project, betekent dat vaak geabstraheerd moet worden, en details ondergeschikt zijn. Anders ziet men door de bomen het bos niet meer. Dit betekent dat een organisatiedeskundige vaak in de diverse vakgebieden in organisaties minder goed thuis is dan de specialist. Men zou kunnen zeggen dat hij generalist is in plaats van specialist. Of je zou hem moeten kwalificeren als een specialist in ‘het algemene’. De organisatiekunde krijgt dan ook soms wel eens het verwijt een versnipperd geheel te zijn; van alles een beetje. Bovendien is het een jonge wetenschap, die volop in ontwikkeling is. We kunnen dit zien aan het feit, dat nog geen sprake is van een vast stelsel van kennis en theorievorming, maar eerder van een verzameling benaderingen. Zij vormen tezamen nog geen samenhangend geheel, zoals dat bijvoorbeeld in de wiskunde en de geneeskunde het geval is.

Research & Development

Gerelateerde afbeelding

Marketing De nieuwe onderneming zal een eigen gezicht moeten krijgen. Dit begint met een nieuwe naam voor de onderneming. Vaak wordt hierbij gekozen voor een naam waarbij de oude namen van de organisaties herkenbaar blijven (bijvoorbeeld de ABN-Amro). Verder zullen alle communicatie-uitingen zoals reclame en public relations moeten worden afgestemd op de nieuwe onderneming.
Productie Door de samenvoeging van organisaties is het mogelijk gebruik te maken van elkaars productiefaciliteiten. Er dient onderzocht te worden hoe productiefaciliteiten snel deze op elkaar kunnen worden afgestemd. Verder kan de inkoop van goederen worden gecombineerd. Voor een keuze van leveranciers hiervoor zal een vergelijking moeten worden gemaakt tussen de huidige leveranciers. Research & Development research & development Het uitwisselen van know-how kan op langere termijn grote voordelen opleveren. Onderzoeksprojecten die elkaar overlappen zullen moeten worden geïntegreerd. Indien er te weinig aandacht wordt geschonken aan de postfusiefase postfusiefase zal dit veel teleurstellingen bij medewerkers opleveren en een lager dan verwacht rendement. Naderhand zal daar dan nog meer tijd en energie in moeten worden gestopt. De fusie schiet dan haar doel voorbij en zal meer verdriet dan plezier opleveren.
Bedrijfsleven houdt grenzeloze herverkaveling Nederlanders zijn altijd al aan het pionieren geweest in de Verenigde Staten. Begin jaren tachtig vestigden de Nederlandse concerns er hun bruggenhoofden. Nu de vergaderruimte nijmegen globalisering een groei beleeft, slaan zij hun slag. De expansie van sommige Nederlandse concerns is adembenemend. ABN/AMRO, ING, Aegon en Fortis zijn binnen een periode van amper drie jaar tot de top van de wereldranglijst doorgedrongen. Niet minder spectaculair als de expansie van de financiële instellingen is de internationale groei van Ahold. De vroegtijdige aanwezigheid van Nederlanders in de VS bleek in de jaren negentig zijn vruchten af te werpen toen de mondialisering daadwerkelijk op gang kwam. De Nederlandse concerns zaten er bij de nieuwe fusie-en overnamegolf meteen met hun neus bovenop.
Bron: de Volkskrant, mei 1998

Strategische allianties

Gerelateerde afbeelding

Samenwerking is in de mode. Meer dan ooit tevoren gaan bedrijven zowel in nationaal als in internationaal verband met elkaar samenwerken. De beslissing voor het aangaan van enige vorm van samenwerking vloeit voort uit het proces van strategisch management, (zie hoofdstuk 2). Samenwerkingsverbanden, ook wel strategische allianties genoemd, kunnen betrekking hebben op onder meer de uitwisseling van know-how, het opzetten van gezamenlijke researchprojecten, productlicenties, leveringsovereenkomsten, gezamenlijke in-en verkooppolitiek, ontwikkelen van winkelformules enzovoort.1 De beslissing een samenwerkingsverband aan te gaan is van strategische aard. Enkele strategische doelen die door middel van strategische allianties worden nagestreefd zijn:2 • Ondernemingen trachten de concurrentie in hun bedrijfstak te verminderen door samenwerking aan te gaan. Dit is een horizontale vorm van samenwerking. • Ondernemingen trachten het risico te verspreiden over meerdere bedrijven. Samenwerking wordt hierbij gezocht om een bepaalde mate van risicospreiding te realiseren. • Het bij elkaar brengen van specifieke ondernemingsgebieden. De ene flexplek nijmegen onderneming ontleent zijn kracht aan het ontwikkelen van innovatieve producten, een andere onderneming ontleent zijn kracht aan zijn afzetkanalen. Een samenwerking tussen de beide ondernemingen ligt dan voor de hand. • Het wegnemen van specifieke barrières. Wanneer een onderneming zijn producten op een buitenlandse markt wil introduceren is een samenwerking met een lokale onderneming in dat buitenland een effectieve strategie.
De oorzaak voor de sterke toename van strategische allianties vindt vooral zijn oorzaak in de ‘mondialisering van kennis’.3

De doelstelling van de organisatie

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Voor het proces van strategisch management het echter wel van belang dat de hiervoor genoemde elementen herkenbaar zijn en tot uitdrukking komen in de visie van de organisatie.
Op basis van de visie van de organisatie worden de organisatiedoelstel- organisatiedoelstellingen lingen gedefinieerd. Organisatiedoelstellingen geven de relatie aan van de organisatie met haar omgeving en haar werknemers. De inhoud van de doelstellingen is dan ook ingegeven door de belanghebbenden van de organisatie. Met
name de vermogensverschaffers (bijvoorbeeld aandeelhouders) hebben een heel belangrijke stem in het kapittel. Organisatiedoelstellingen hebben vaak betrekking op een of meer van de volgende onderwerpen: Belangenevenwicht: ‘wij zijn een betrouwbare partner voor onze klanten, aandeelhouders, personeel en leveranciers'; 2 Winstgevendheid: ‘wij streven ernaar onze producten en diensten winstgevend te maken voor onze klanten en onszelf'; 3 Kwaliteit: ‘elk van ons levert foutloze, perfecte producten af en helpt onze klanten op tijd'; 4 Effectiviteit en efficiency: ‘wij moedigen ons personeel aan mee te werken in het vergaderruimte nijmegen vaststellen van targets en in het plannen hoe deze het beste kunnen worden bereikt'; s Imago: ‘wij zijn een toonaangevende leverancier van producten en diensten'; 6 Gedragsregels: ‘wij werken gedisciplineerd en houden ons aan ons woord’.
Het onderkennen van organisatiedoelstellingen is binnen het proces van strategische management van groot belang. Hierdoor is het mogelijk strategieën hierop af te stemmen en hieraan te toetsen. In deze tijd, met zijn grote en snelle veranderingen, zijn referentiepunten onontbeerlijk voor het management. Hierdoor voorkomt men dat ad-hoc-beslissingen de inhoud bepalen van de organisatiestrategie ofwel: ‘if you don’t know where you’re going, any road will take you there’.
Nadat de doelstelling van de organisatie onder de loep is genomen wordt gekeken naar de gekozen strategie (plan). Het is belangrijk om te zien in welke mate de doelstellingen hiermee zijn bereikt. Met andere woorden: of de huidige strategie succesvol is! Zoals uit het vervolg van het hoofdstuk zal blijken kan een bestaande strategie in het proces van strategisch management worden aangepast of volledig worden herzien.

Omgevingsinvloeden

Gerelateerde afbeelding

Zoals al in de inleiding werd aangegeven wordt er voornamelijk een directe invloed op organisaties uitgeoefend door partijen uit de omgeving. In deze paragraaf zal de invloed van de volgende partijen worden besproken: • afnemers • leveranciers • concurrentie • vermogensverschaffers • werknemers • belangenbehartigingsorganisaties • overheidsinstellingen • media
Afnemers De afnemers zijn een belangrijke partij aangezien zij vraag uitoefenen afnemers naar producten en diensten, en de organisatie zijn bestaansrecht ontleent aan het voorzien in deze behoeften. De behoeften van de afnemers zijn sterk onderhevig aan veranderingen waarmee organisaties rekening zullen moeten houden bij de samenstelling van het productassortiment en het aanbod van deze producten. Op grond van veranderende behoeften van de afnemers zijn de afgelopen jaren veel nieuwe producten op de markt gekomen, zoals: zuivelproducten met een laag vetgehalte, kleine auto’s, multimedia-pc’s, milieuvriendelijke wasmiddelen, energiezuinige lampen, nieuwe hypotheekvormen, nieuwe verzekeringsvormen enzovoort. Indien een organisatie zich onvoldoende op de hoogte stelt van de veranderende afnemersbehoeften is het mogelijk dat de bestaande producten uit de gratie van de afnemer raken en dat de organisatie hierdoor klanten gaat verliezen. De invloed van flexplek nijmegen klanten op een organisatie is dus van levensbelang!
Leveranciers Iedere organisatie maakt gebruik van producten of diensten van andere organisaties. Aan de leveranciers hiervan zullen organisaties eisen leveranciers stellen met betrekking tot de kwaliteit, het prijsniveau en de levertijd. De eigen producten en diensten zijn immers een afgeleide hiervan. De relatie met leveranciers is de laatste jaren aan grote veranderingen onderhevig. Zo treden er bijvoorbeeld door internationale concurrentie verschuivingen op in de keuze van leveranciers. Daar waar in het verleden een lokale (nationale) leverancier in veel gevallen de voorkeur genoot wordt nu steeds vaker over de nationale grenzen heen zaken gedaan met leveranciers. Een ander aspect dat in de relatie met de leverancier aandacht verdient, is dat de klant steeds minder voorraad wil aanhouden en van de leverancier ‘just in time’ -leveringen eist.
9

Organen van de Nederlandse staat

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Naast de civiele en strafrechtspraak bestaat er ook de administratieve rechtspraak. Hierbij gaat het om geschillen tussen de burger (als eiser) en een overheidsorgaan (als verweerder). De wijze van procederen in deze administratiefrechtelijke geschillen is geregeld in de Awb. Naast de rechtbanken zijn er ook andere belangrijke rechtsprekende colleges, zoals de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Colleges van Beroep voor het Bedrijfsleven en de Centrale Raad van Beroep. Deze colleges spreken wel recht, maar behoren niet tot de rechterlijke macht in traditionele zin.
Gelet op zijn dubbelfunctie, namelijk adviseren inzake wetgeving en rechtspreken, kunnen bij de onafhankelijkheid van de Raad van State vraagtekens gezet worden, blijkt uit een uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te Straatsburg van 28 september 1995 (Procola-arrest). Hoewel het geschil de Luxemburgse Raad van State betreft, is de uitspraak ook voor de Nederlandse situatie van belang, gelet op de vergelijkbare positie van de Nederlandse Raad van State. Het Hof is van oordeel dat in de context van een instituut als de Luxemburgse Conseil d’Etat het enkele feit dat bepaalde personen achtereenvolgens zowel flexplek nijmegen adviseren als rechtspreken over hetzelfde feit, twijfel oproept inzake de structurele onpartijdigheid van het instituut. Over het algemeen wordt aangenomen dat deze uitspraak slechts beperkte gevolgen voor de Nederlandse situatie heeft.
Kenmerkend voor rechters is, dat zij onafhankelijk zijn van de regering en Staten-Generaal. Zij worden benoemd (door de regering) voor het leven en hun salaris wordt bij wet vastgesteld. Zij kunnen niet worden ontslagen en gaan op hun zeventigste jaar met functioneel leeftijdsontslag. Rechters kunnen derhalve in vrijheid oordelen, ook over daden van staatsorganen.
Aan de orde komt de competentie van achtereenvolgens: de rechtbank; het gerechtshof; de Hoge Raad; de administratieve rechter; de tuchtrechter.
Afgesloten wordt met de organisatie van de rechterlijk macht.

Recht algemeen

Gerelateerde afbeelding

Overigens is het niet zo dat op overtreding van rechtsregels altijd een sanctie staat. Wanneer een automobilist door het rode licht rijdt, begaat hij een strafbaar feit. De sanctie (hechtenis/geldboete) is te vinden in de Wegenverkeerswet. In het Burgerlijk Wetboek zijn echter tal van rechtsregels te vinden die aanvullend van karakter zijn, dat wil zeggen dat partijen zonder sancties van deze regels kunnen afwijken.
1.2 Onderscheidingen in het recht
Rechtsregels kunnen op verschillende manieren worden ingedeeld en gesystematiseerd. De meest gebruikelijke indelingen/onderscheidingen zijn: onderscheiding in geschreven en ongeschreven recht; onderscheiding in publiek- en privaatrecht; onderscheiding in dwingend en aanvullend recht; onderscheiding in materieel en formeel recht; onderscheiding in nationaal en internationaal recht; onderscheiding in subjectief en objectief recht.
Ook komt hierna aan de orde het begrip ‘positief recht’.
De beschreven onderverdelingen van het recht houden geen scheiding in. Er is geen sprake van of/of-situaties, maar vaak van en/en-situaties. Bij de bevoegdheden die een eigenaar van een stuk grond heeft, lopen de vergaderruimte nijmegen diverse onderscheidingen door elkaar: de bevoegdheid is een subjectief recht dat is ontleend aan het materieel privaatrecht dat weer behoort tot het nationaal recht. Geschreven en ongeschreven recht Er zijn geschreven en ongeschreven rechtsregels. Geschreven recht staat in wetten of wetboeken; een wetboek is hetzelfde als een wet, met dát verschil dat een wetboek een groot aantal samenhangende onderwerpen omvat. Deze wetboeken bestaan nog niet zo lang. In vroeger tijden was het heel gewoon om rechtsregels niet op te schrijven; ze berustten op traditie en gewoonte. Vóór de Franse Revolutie was er in ons land bovendien geen uniform geldend recht. Plaatselijk waren er grote verschillen, zowel in geschreven als in ongeschreven recht. Vanaf 1838 heeft men grote delen van het recht samengevat en beschreven in wetboeken, wat de duidelijkheid en eenheid ten goede kwam. Een beschrijving van een samenhangend deel van het recht noemt men codificatie. Het Burgerlijk Wetboek is een voorbeeld van codificatie.

De Theems

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

London is op dit tijdstip één grote file, zodat de taxi tergend langzaam zijn weg moet vervolgen. Na een paar kilometer filerijden richting de Theems, slaan we linksaf en rijden we een buitenwijk van Londen in. Aan de verpaupering en de graffiti op de muren te zien, rijden we door een achterstandswijk. Het vuil ligt op de grond en allerlei randfiguren hangen op straat. De muren van de oude, vervallen panden zijn veelal zwartgeblakerd door de jarenlange roetaanslag. De taxi slaat nog een paar keer af en de straten worden steeds smaller en donkerder. Er zijn hier maar weinig mensen op straat te zien en de buurt geeft me een ongemakkelijk gevoel. De taxi stopt bij een vervallen pand. ‘Centre of Martial Arts’ staat er op een kapotgeslagen en door de tijd aangetast neonpaneel boven de deur te lezen. Ik stap uit de taxi en vraag de taxichauffeur even te wachten. Het kan toch niet zo zijn dat professor Markowitz mij naar deze achterstandswijk in London stuurt? Wat heeft deze plaats met Terra Nova te maken? Bij het aangegeven adres bel ik drie keer aan. Aan de andere kant van de deur hoor ik tot mijn opluchting een gestommel. De deur gaat open
en een man met kort geschoren zwart haar kijkt me vriendelijk aan. De man met een Aziatisch uiterlijk is gekleed in een zwart pak en loopt op slippers. “Kom jij van Roy Markowitz?” vraagt hij. Ik knik en reken eerst bij de flexplek nijmegen taxichauffeur af. De man laat me binnen en loopt zonder iets te zeggen door de smalle, donkere gang naar de achterkant van het pand. Daar schuift hij een bamboescherm open en ik zie tot mijn verrassing een Japanse theetuin, compleet met bamboe, een Japanse grote gong en een laag houten tafeltje. Aan de muur hangt een groot papier met gekalligrafeerde tekens en een foto van een oude Japanner in traditionele, zwarte gevechtskleding. Waar ben ik in hemelsnaam terechtgekomen? De man die zich voorstelt als Akihito spreekt gebrekkig Engels en heeft een sterk Japans accent. Mijn nieuwsgierigheid neemt alleen maar toe. Zou Akihito een lid zijn van het genootschap? Zo vraag ik me af. Ik durf het hem niet te vragen.