Inzicht in de interne gang van zaken

Gerelateerde afbeelding

Inzicht in de interne gang van zaken in een organisatie is voor de aandeelhouders als financiële belanghebbenden nodig om een verantwoord oordeel te kunnen vormen over het vermogen, de solvabiliteit, de liquiditeit en het resultaat van de onderneming. De aandeelhouder moet immers op basis van dit oordeel de jaarrekening vaststellen of goedkeuren. Het inzicht van de financiële belanghebbenden wordt hiermee op de voorgrond gesteld. Daarnaast wordt echter ook het inzicht van andere belanghebbenden vergroot, denk aan banken, de overheid, de crediteuren en uiteraard ook de werknemers. Al deze belanghebbenden moeten een co-working space amsterdam verantwoord oordeel kunnen vormen over de gang van zaken in een organisatie. Zij moeten op basis daarvan kunnen beslissen of zij aan het samenwerkingsverband willen blijven deelnemen en hun bijdrage willen leveren. Alle participanten en instanties die wezenlijk bij een onderneming betrokken zijn, moeten dus kunnen weten hoe het daarmee gesteld is. De ondernemer zelf moet kunnen vaststellen of er sprake is van winst of verlies. Bij non-profitorganisaties zal vastgesteld moeten worden of er een batig saldo is. Een bank zal, in geval van een aanvraag tot kredietverstrekking, willen weten hoe die organisatie er financieel gezien voor staat. Vakbonden die onderhandelen over arbeidsvoorwaarden van werknemers, moeten aan de hand van ondernemingsresultaten in een bedrijfstak hun uitgangspunten voor overleg kunnen vaststellen. Leden van een ondernemingsraad moeten mede via de jaarcijfers hun standpunt over het te voeren ondernemingsbeleid kunnen bepalen. Het is daarom belangrijk dat er financiële informatie over een onderneming beschikbaar is waar ook mee te werken valt. Voor het ordenen van de financiële gegevens zijn door de wetgever dan ook regels gesteld. Ook bestaan er regels die voorschrijven dat bepaalde informatie voor anderen dan de direct belanghebbenden beschikbaar moet zijn.
Naast financiële informatie is in ruimere zin informatie nodig om tot beoordeling van de voor een bedrijf relevante co-working space rotterdam situatie te komen, bijvoorbeeld over sociaal beleid, veiligheid en welzijn. We doelen in brede zin echter ook op bedrijfsomspannende risico’s die tegenwoordig onder de term risicomanagement, als verantwoordelijkheid van de topleiding, worden gevat.

Externe belanghebbenden

Gerelateerde afbeelding

Externe belanghebbenden als ‘partij’
externe belanghebbenden De externe belanghebbenden die van de resultaten van de bedrijfsvoering afhankelijk zijn en die als partij ieder op hun eigen manier bij het (voort) bestaan van een organisatie betrokken zijn, zijn onder meer:
de afnemers of cliënten; de toeleveranciers; de vermogensverschaffers: aandeelhouders, banken, contributiebetalers; de overheid; de concurrenten; de belangenorganisaties en -groeperingen, zoals co-working space amsterdam vakbonden, consumentenorganisatie, actiegroepen, brancheorganisaties.
Deze ‘partijen’ zijn in staat direct invloed uit te oefenen op een organisatie door hun koopgedrag of bijvoorbeeld door hun beslissingen om middelen ter beschikking te stellen. In veel gevallen hebben partijen zelf een zekere graad van organisatie bereikt, zijn aanwijsbaar en vertegenwoordigen een bepaald belang. In elk geval vertonen deze partijen een bepaald gedrag en ziJn zij aanspreekbaar.
Te pas en te onpas bedient men zich inmiddels in de Anglo-Amerikaanse en ook Nederlandse ondernemingspraktijk van het begrip ‘shareholders value’ ofwel het creëren van aandeelhouderswaarde als richtsnoer voor het handelen van bestuurders van beursvennootschappen. In ons land waren de aandeelhouders van beursondernemingen gedurende de laatste twee  co-working space rotterdam decennia enigszins op de achtergrond geraakt. De aandeelhouderswaarde is inmiddels een (te) overheersend criterium geworden. Hierdoor worden bedrijven veelvuldig beoordeeld op hun functioneren: elke dag kan de koers wijzigen en bij kwartaalcijfers gaat een bedrijf ‘met de billen bloot’. Een lager prestatieniveau dan een concurrent en een tegenvallende winstgroei kunnen ondanks positieve ontwikkelingen al aanleiding zijn voor een reorganisatie. Reorganisaties zijn daardoor in veel ondernemingen geen uitzondering meer, maar regel. De effectenbeurs beloont zo saneringen meer dan investeringen in Research & Development, scholing en leeftijdsbewust personeelsbeleid. De aandacht voor aandeelhouderswaarde gaat vooral ten koste van belanghebbenden die een ander ontwikkelingstempo kennen. Zo hebben investeringen in productinnovaties en in training en opleiding van werknemers een andere dynamiek dan de beurskoers. Werknemers hebben meer tijd nodig om zich te ontwikkelen tot creatief en productief lid van de bedrijfscultuur dan de tijd tussen twee kwartaalcijfers. Er is met andere woorden vooral ook (weer) behoefte aan een langetermijnoriëntatie van kapitaalverschaffers en van de ondernemingsleiding. Tegen de achtergrond van de belangen van andere ‘stakeholders’ kan de positie van aandeelhouders (respectievelijk disciplinering van de vermogensmarkt) dus niet in isolement worden behartigd; de afzetmarkt, de arbeidsmarkt en de daaruit voortkomende eisen zijn in een evenwichtige ontwikkeling van een onderneming evenzeer van belang. Het huidige primaat van ‘shareholders value’ verdient derhalve in een ruimer kader van de zogenaamde ‘corporate governance’-discussie op voorhand een zekere relativering. Er zijn meerdere belangen ‘at stake’, zodanig dat een veelheid van verschillende ‘stakeholders’ in voldoende mate aan hun trekken dienen te komen, denk vooral ook aan ‘customer value’
(klantwaarde). de werknemers zelf en allerlei belangengroepen vanuit hun opvattingen over maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen (zie ook paragraaf 3.6).

Onbekende afzender

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Even valt er een stilte. Ik heb geen idee waar mijn neef heen wi 1 en dat maakt me onzeker. “Ik ben nooit echt vroom geweest, maar ik ben toch op mijn tweeëntwintigste jaar dit klooster ingegaan. Ik wilde God leren kennen om zo dichter bij mezelf te komen. Meer dan tien jaar heb ik gezocht naar het bestaan van een God of universele kracht die dit leven kan verklaren. Wat is de reden van ons bestaan en hoe komt het dat de wereld draait zoals deze draait? In de vele vrije uren verslond ik theologische boeken vanuit verschillende geloofsovertuigingen, maar tijdelijk kantoor huren leeuwarden ik kon de antwoorden op mijn vragen niet vinden. Ik had mijn zoektocht naar de reden van ons bestaan in feite al opgegeven, tot ik een paar maanden geleden een e-mail ontving van een voor mij onbekende afzender. Ik kon ondanks verwoede pogingen de persoon achter het e-mailadres niet achterhalen. Ondanks mijn verzoeken heeft hij nooit meer gereageerd.
De e-mail bevatte informatie die meer dan boeiend was omdat ik haar niet kon verklaren. Ik stond perplex en was nog nieuwsgieriger geworden naar de afzender van deze e-mail. Waarom ontving uitgerekend ik deze e-mail? Het eerste wat ik die dag deed, was de informatie uit de e-mail op het tijdelijk kantoor huren zwolle internet controleren op het waarheidsgehalte. Tot mijn verbijstering klopten de feiten, stuk voor stuk. Ik wist dat ik de sleutel van mijn zoektocht in handen had.” Renard schuift mij een geprint A4-velletje toe met daarop de bewuste e-mail. Ik begin te lezen, ondertussen wordt mijn verbazing groter en groter.

Strikte procedures

Gerelateerde afbeelding

“Naast dat je je niet aan onze strikte procedures houdt, neem je ook nog eens onverantwoordelijke risico’s. Voor zo iemand is geen plaats bij ons handelshuis. Je bent bij deze op staande voet ontslagen en we gaan het bedrag van tien miljoen via ons bedrijf Solventie uitwinnen.”
Ik ken Solventie maar al te goed. Het is een bedrijf dat Van der Maaien inschakelt bij beleggers die zich hebben vergaloppeerd en hun aangegane verplichtingen niet kunnen nakomen. Af en toe heb ik ze voor klanten van mij ingeschakeld en zodoende weet ik dat ze snel en keihard opereren om de schade voor Van der Moolen zo beperkt mogelijk te houden. Vanaf nu gaat mijn leven er tijdelijk kantoor huren amsterdam anders uitzien. Richard staat op en geeft me een hand. “Ik heb je destijds aangenomen Nick, maar ik had nooit gedacht dat je zoveel risico zou nemen. Je gaat een zware tijd tegemoet. Sterkte.” Daarna draait hij zich om en verlaat hoofdschuddend de kamer van Frederick. “Je hebt tien minuten om je persoonlijke spullen te pakken en je toegangspas, tankpas en je telefoon bij mij persoonlijk in te leveren. Je ontslagbrief gaat via onze advocaat.”
Niets geen compassie of iets van een gevoel dat er bij Frederick speelt. Als een robot voert hij zijn taken uit, net als zovelen die zichzelf hebben verloren in hun baan of in hun rol en denken dat ze de functie zijn in plaats van dat ze de functie uitvoeren. Ik doe wat me is opgedragen en neem afscheid van mijn collega’s die in shock zijn. In plaats van de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar horen ze dat een collega per direct is ontslagen, nog voor de beurs in het nieuwe jaar opengaat. Maar ik maak me geen illusies; binnen een paar uur zijn ze me vergeten en wordt hun aandacht opgeëist door de hectiek van alledag. Ik ben niet meer dan een tijdelijk kantoor huren rotterdam voorbijganger in hun zakelijke leven, dat is gericht op geld verdienen en bonussen binnenhalen. Ik leg wat boeken, de trofeeën en foto’s in mijn aktetas en loop naar de kamer van Frederick om daar de toegangspassen en telefoon in te leveren. Frederick loopt zwijgzaam met me mee naar de uitgang om zich ervan te vergewissen dat ik het grachtenpand heb verlaten. Een koele, zakelijke hand is het laatste wat ik krijg van het handelshuis Van der Moolen.

Innovatie en kwaliteitsverbetering

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Innovatie en kwaliteitsverbetering In veel (technisch georiënteerde) bedrijven bestaat er een duidelijke scheiding tussen product- en procesinnovatie, kwaliteitsverbetering, kwaliteitsbeheersing en kwaliteitscontrole. De taken van de uitvoerenden liggen bij controle en uitvoering en de overige taken bij het hogere management. In de MANS-gedachte dient het topmanagement zich te richten op product- en procesinnovatie. Specialisten richten zich meer op kwaliteitsverbetering, wat voor het middenmanagement een hoofdtaak is, terwijl het lager kader en de uitvoerenden zich hier ook, in beperkte mate, mee bezighouden. Bij de invoering flexplek huren amsterdam van MANS kunnen de volgende fasen worden onder- invoering van MANS scheiden.
Fase 1: De oriëntatiefase In deze fase maakt de top van de organisatie kennis met de MANS-filosofie en de wijze waarop MANS in de organisatie kan worden geïmplementeerd. ‘f Figuur 11.5 Tijdsbesteding van management en medewerkers in de oude en nieuwe stijl
Fase 2: De afstemmings-en planningsfase Nadat het (top)management besloten heeft om MANS in de organisatie in te voeren, gaat zij zich in deze fase buigen over de vragen op welke wijze MANS naar de eigen organisatie kan worden vertaald en een plan van aanpak hiervoor ontwikkelen. Kwaliteitsplannen kunnen strategisch, tactisch en operationeel van aard zijn. Van belang is de samenhang van het kwaliteitsdenken tussen de verschillende niveaus.
Fase 3: De invoerings-en uitvoeringsfase Het plan van aanpak wordt ingevoerd en uitgevoerd in de organisatie.
Fase 4: De evaluatiefase Hierbij wordt gekeken in hoeverre de invoering en uitvoering van het kwaliteitsproces naar wens verloopt.
Ofschoon er over kwaliteitsprogramma’s veel succesverhalen worden verteld op congressen en in managementbladen blijkt dat het toch lang niet overal goed gaat met de kwaliteitszorg. Bij een aantal bedrijven zijn ambitieus gestarte kwaliteitsprogramma’s snel doodgebloed en zijn de werknemers een flexplek huren rotterdam illusie rijker. Uit een onderzoek? bij Nederlandse bedrijven blijkt een aantal knelpunten bij de invoering van MANS naar voren te komen. Deze hebben onder meer betrekking op: a het topmanagement b het middenmanagement c de medewerkers d de organisatiestructuur e informatiesystemen doelstellingen en plannen

Succesvol veranderen van organisaties

Gerelateerde afbeelding

De hoeveelheid veranderingen in organisaties is de afgelopen jaren overweldigend geweest. Het is echter de verwachting dat veranderingen steeds sneller zullen gaan en ingrijpender van aard zullen zijn. Krachten uit de externe omgeving zullen alleen maar groter worden. Organisaties worden daardoor nog meer gedwongen om kostenbesparingen door te voeren, nieuwe producten en markten te ontwikkelen, een hogere kwaliteit te leveren en de productiviteit te vergroten. En dit alles in een hoger tempo. Tot op heden hebben belangrijke veranderingsprocessen ervoor gezorgd dat een aantal organisaties concurrerender is geworden en/ofzich goed heeft aangepast of geanticipeerd op nieuwe mogelijkheden in de markt. Maar in te veel situaties hebben veranderingen teleurstellende flexplek huren amsterdam resultaten opgeleverd. Harvard professor John Kotter heeft een uitgebreid onderzoek gedaan naar veranderingsprocessen in organisaties. Hij heeft een achttal fouten vastgesteld, die gerelateerd zijn aan inspanningen om organisatieveranderingsprocessen door te voeren.
Veel· voorkomende fouten: het toestaan van een gevoel van zelfvoldaanheid; er niet in slagen om een voldoende krachtige coalitie van leiders te formeren die het veranderingsproces begeleiden; het onderschatten van de kracht van visie; het onvoldoende communiceren van de visie; het toestaan dat allerlei obstakels die visie blokkeren; • er niet in slagen om korte-termijnresultaat te boeken; • te snel ‘de overwinning’ verklaren; het onvoldoende verankeren van veranderingen in de bedrijfscultuur. Gevolgen: Nieuwe  flexplek huren rotterdam strategieën zijn onvoldoende geïmplementeerd. • Overnames leveren niet het verwachte resultaat op. Het proces re-engineering duurt te lang en kost te veel geld. Downsizing levert niet de verwachte kostenvoordelen op. Kwaliteitsverbeteringsprogramma’s leveren niet het verwachte resultaat op.

Symboliek van de ruimte

Gerelateerde afbeelding

Gebouwen zeggen veel over de organisatiecul- symboliek van de ruimte tuur. Uit de manier waarop er met ruimte wordt omgegaan, kan worden afgeleid om wat voor organisatie het gaat en hoe mensen daarbinnen werken. Aspecten aan de symboliek van de ruimte zijn onder andere: • de architectuur van het gebouw zelf en de omgeving waar het gebouw staat (de locatie); • het interieur, waarbij onder andere de toegankelijkheid, de grootte en de inrichting van de kantoren een rol spelen.
Symboliek van de tijd De wijze flexplek huren amsterdam waarop binnen een organisatie met de or- symboliek van de tijd dening van tijd wordt omgegaan, zegt veel over de betekenis van de functie en de aard van het werk. Aspecten aan de symboliek van de tijd zijn bijvoorbeeld: • de tijdsgrenzen van de functie (duidelijke scheiding tussen werk en nietwerk of continue dienst); • de flexibiliteit of starheid van het tijdschema waarin gewerkt wordt; • de aanvangstijden van het werk.  Symboliek van de taal Taal is bij uitstek het middel om met anderen te communiceren. Tevens is taal een instrument om de betekenis die we aan dingen geven, te delen met anderen. Uit de manier waarop we met de taal omgaan blijkt de symboliek die we daarmee (proberen te) geven. Aspecten aan de symboliek van de taal zijn onder andere: • beïnvloeding: deze kan op velerlei manieren plaatsvinden: (in)direct, subtiel, door overtuiging, door dreiging, enzovoort; • identiteit: taal is een middel om het gemeenschappelijke van een groep aan te geven. Aanbevelingen ten aanzien van organisatiecultuur 10 1 Houd voortdurend voeling met zich voordoende ontwikkelingen in de samenleving op allerlei gebieden, zoals het financieel-economische, het demografische en het sociaal-culturele.
2 Ontwikkel antennes voor het opvangen van de bedrijfscultuur. Een belangrijk middel is het regelmatig zelf verkennen van het bedrijf en het met anderen uitwisselen en evalueren van de belangrijkste indrukken. Een flexplek huren rotterdam bijzonder waardevolle categorie van informanten zijn nieuwkomers.
3 Een hulpmiddel voor het alert zijn op en voor het onderhouden van de eigen bedrijfscultuur vormt het leggen van het profiel van de door u aangetroffen cultuur naast het profiel van de door u nagestreefde cultuur.
4 Verhoog de kans van welslagen van het beïnvloeden van uw bedrijfscultuur, door ten behoeve van de veranderingen wellicht gebruik te maken van wat in de oude, bestaande cultuur de grootste kracht van het bedrijf vormde.

Mintzberg en organisatiestructuren

Gerelateerde afbeelding

Mintzberg en organisatiestructuren
Zoals kort beschreven in hoofdstuk 4 heeft Henry Mintzberg met zijn boek The structuring of organizations ( 1979), gepoogd te komen tot een synthese van de belangrijkste theorieën betreffende de wijze waarop or- synthese ganisaties gestructureerd zouden moeten worden. In een van zijn latere werken, Mintzberg on Management (1991) komt hij tot een uitbreiding en vergaderruimte huren amsterdam verfijning van zijn theorieën.
9.5.1 Organisatie-eigenschappen
Een organisatiestructuur komt volgens Mintzberg tot stand door het met elkaar in overeenstemming brengen van een aantal eigenschappen van organisaties. Mintzberg heeft het in plaats van organisatiestructuren over configuraties. configuraties In figuur 9.25 zijn de eigenschappen aangegeven die bepalend zijn voor een organisatiestructuur.
De organisatiedelen
De situationele factoren à Figuur 9.25 Eigenschappen die de organisatiestructuur bepalen
Het gaat hierbij om: a de organisatiedelen b de coördinatiemechanismen
c de ontwerpparameters d de contingentie ofwel situationele factoren
a De organisatiedelen Aan de basis van de organisatie wordt werk verricht dat direct is gerelateerd aan de productie van goederen en diensten. In hoofdstuk 8 hebben we dit de primaire bedrijfsprocessen vergaderruimte huren rotterdam genoemd. Mintzberg spreekt van de uitvoerende kern. Er zal in iedere organisatie ten minste één manager nodig zijn die alle processen kan overzien en leiding kan gegeven aan de organisatie. Deze persoon vinden we terug in de strategische top. Bij grotere organisaties worden de directie, raad van bestuur en de raad van commissarissen tot de strategische top gerekend.

Maatschappelijke aspecten

Gerelateerde afbeelding

Ten slotte kan worden opgemerkt dat ook maatschappelijke aspecten een rol spelen bij het verdelen van arbeid in een organisatie. Vanuit de maatschappij worden eisen gesteld aan de opbouw van taken. Te denken valt hierbij aan regelgeving ten aanzien van arbeidsomstandigheden (Arbo-wet).
Samenvattend kunnen we stellen dat bij het verdelen van arbeid een viertal motieven een rol spelen:2 • Kostenmotief: taken moeten op een zodanige wijze worden ingedeeld dat een efficiënt functioneren en produceren mogelijk gemaakt wordt. • Bestuursmotief: de wijze waarop taken opgebouwd en verdeeld worden, moet besturing van de organisatie mogelijk maken. Toezicht op de uitvoering van de verschillende taken moet mogelijk zijn. • Sociaal motief: taken moeten voor flexplek huren amsterdam individuele personen een bepaalde aantrekkelijkheid bezitten. Er moet sprake zijn van onder andere afwisseling, verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid. • Maatschappelijk motief: bij de opbouw van taken moet rekening worden gehouden met maatschappelijke eisen, bijvoorbeeld veiligheidsvoorschriften. E Uit de media Delegeren van creatieve taken Grafisch ontwerper Annemarie Adriaans (32) is eigenaar van The Document Shop, een bedrijf dat in opdracht jaarverslagen, huisstijlen en brochures maakt. Adriaans heeft acht mensen in dienst. ‘Het moeilijkste van delegeren vind ik toekijken terwijl ik eigenlijk denk: ik zou het zo en zo doen. Met de uitwerking van creatieve ideeën is dat erg lastig, want iedereen heeft z’n eigen stijl. Je kunt gewoon niet verwachten dat mensen het precies doen zoals jij, dat ze exact datgene maken wat jij voor ogen hebt. Drie jaar geleden kwam mijn eerste medewerker erbij. In het begin vond ik het best eng. We spraken de dingen samen door. Maar ik was bang dat hij het niet goed zou aanpakken, dat het resultaat niet was zoals ik wilde. Tegelijkertijd wilde ik ook weer niet dat zijn ideeën beter waren dan de mijne. Daar ben ik nu wel overheen. Als iemand nu met een goed idee komt, vind ik dat juist fantastisch. Dan kan ik me weer flexplek huren rotterdam op iets anders richten. Natuurlijk ben ik wel eens teleurgesteld, maar als je de mensen om je heen vertrouwt, kunnen ze je ook verrassen. Ik ben er net een tijd tussenuit geweest omdat ik een kind heb gekregen. Toen ik terugkwam en sommige dingen zag, dacht ik: jee, dat hebben ze goed opgelost.’

Voldoende middelen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Deze vier beelden van organisatiebestuur geven een globale indeling. Zij vormen een uitgangspunt om organisaties met elkaar te vergelijken en te bestuderen. Wanneer we echter naar de praktijk kijken, is het beeld complexer van structuur. In werkelijkheid kunnen we binnen één organisatie verschillende beelden van organisatiebestuur terugvinden. Enerzijds vindt dit zijn oorzaak in ontwikkelingen in de omgeving van organisaties, zoals bijvoorbeeld democratisering. Deze ontwikkelingen hebben tot gevolg dat de verschillende beelden flexplek huren amsterdam van organisatiebestuur elementen van elkaar verkrijgen.
Anderzijds vindt dit zijn oorzaak in het feit dat de omgeving van de verschillende organisatieonderdelen niet hetzelfde is. De omgeving van een
productieafdeling is anders dan die van een research-afdeling met betrekking tot termen als onzekerheid, dynamiek en complexiteit. Dit heeft tot gevolg dat de besturing binnen de verschillende organisatieonderdelen afgestemd moet zijn op de omgeving van dat organisatieonderdeel. Er ontstaat hierdoor een verscheidenheid van beelden van organisatiebestuur binnen één organisatie. Het gevaar van deze afstemming op specifieke omgevingen van de verschillende organisatieonderdelen is dat onbeheersbaarheid kan optreden met betrekking tot beleidsbepaling, planning en uitvoering.
8.5 Methoden bij het besturen van organisaties
Bij het besturen van organisaties worden in veel situaties methoden gebruikt om het proces van besturen overzichtelijker en inzichtelijker te maken. Het afstemmen, beheersen en sturen van activiteiten flexplek huren rotterdam binnen een organisatie kan hierdoor efficiënter en effectiever plaatsvinden. Onder een methode wordt verstaan een weldoordachte manier van hande- methode Jen om een zeker doel te bereiken.