Research & Development

Gerelateerde afbeelding

Marketing De nieuwe onderneming zal een eigen gezicht moeten krijgen. Dit begint met een nieuwe naam voor de onderneming. Vaak wordt hierbij gekozen voor een naam waarbij de oude namen van de organisaties herkenbaar blijven (bijvoorbeeld de ABN-Amro). Verder zullen alle communicatie-uitingen zoals reclame en public relations moeten worden afgestemd op de nieuwe onderneming.
Productie Door de samenvoeging van organisaties is het mogelijk gebruik te maken van elkaars productiefaciliteiten. Er dient onderzocht te worden hoe productiefaciliteiten snel deze op elkaar kunnen worden afgestemd. Verder kan de inkoop van goederen worden gecombineerd. Voor een keuze van leveranciers hiervoor zal een vergelijking moeten worden gemaakt tussen de huidige leveranciers. Research & Development research & development Het uitwisselen van know-how kan op langere termijn grote voordelen opleveren. Onderzoeksprojecten die elkaar overlappen zullen moeten worden geïntegreerd. Indien er te weinig aandacht wordt geschonken aan de postfusiefase postfusiefase zal dit veel teleurstellingen bij medewerkers opleveren en een lager dan verwacht rendement. Naderhand zal daar dan nog meer tijd en energie in moeten worden gestopt. De fusie schiet dan haar doel voorbij en zal meer verdriet dan plezier opleveren.
Bedrijfsleven houdt grenzeloze herverkaveling Nederlanders zijn altijd al aan het pionieren geweest in de Verenigde Staten. Begin jaren tachtig vestigden de Nederlandse concerns er hun bruggenhoofden. Nu de vergaderruimte nijmegen globalisering een groei beleeft, slaan zij hun slag. De expansie van sommige Nederlandse concerns is adembenemend. ABN/AMRO, ING, Aegon en Fortis zijn binnen een periode van amper drie jaar tot de top van de wereldranglijst doorgedrongen. Niet minder spectaculair als de expansie van de financiële instellingen is de internationale groei van Ahold. De vroegtijdige aanwezigheid van Nederlanders in de VS bleek in de jaren negentig zijn vruchten af te werpen toen de mondialisering daadwerkelijk op gang kwam. De Nederlandse concerns zaten er bij de nieuwe fusie-en overnamegolf meteen met hun neus bovenop.
Bron: de Volkskrant, mei 1998

Strategische allianties

Gerelateerde afbeelding

Samenwerking is in de mode. Meer dan ooit tevoren gaan bedrijven zowel in nationaal als in internationaal verband met elkaar samenwerken. De beslissing voor het aangaan van enige vorm van samenwerking vloeit voort uit het proces van strategisch management, (zie hoofdstuk 2). Samenwerkingsverbanden, ook wel strategische allianties genoemd, kunnen betrekking hebben op onder meer de uitwisseling van know-how, het opzetten van gezamenlijke researchprojecten, productlicenties, leveringsovereenkomsten, gezamenlijke in-en verkooppolitiek, ontwikkelen van winkelformules enzovoort.1 De beslissing een samenwerkingsverband aan te gaan is van strategische aard. Enkele strategische doelen die door middel van strategische allianties worden nagestreefd zijn:2 • Ondernemingen trachten de concurrentie in hun bedrijfstak te verminderen door samenwerking aan te gaan. Dit is een horizontale vorm van samenwerking. • Ondernemingen trachten het risico te verspreiden over meerdere bedrijven. Samenwerking wordt hierbij gezocht om een bepaalde mate van risicospreiding te realiseren. • Het bij elkaar brengen van specifieke ondernemingsgebieden. De ene flexplek nijmegen onderneming ontleent zijn kracht aan het ontwikkelen van innovatieve producten, een andere onderneming ontleent zijn kracht aan zijn afzetkanalen. Een samenwerking tussen de beide ondernemingen ligt dan voor de hand. • Het wegnemen van specifieke barrières. Wanneer een onderneming zijn producten op een buitenlandse markt wil introduceren is een samenwerking met een lokale onderneming in dat buitenland een effectieve strategie.
De oorzaak voor de sterke toename van strategische allianties vindt vooral zijn oorzaak in de ‘mondialisering van kennis’.3

De doelstelling van de organisatie

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Voor het proces van strategisch management het echter wel van belang dat de hiervoor genoemde elementen herkenbaar zijn en tot uitdrukking komen in de visie van de organisatie.
Op basis van de visie van de organisatie worden de organisatiedoelstel- organisatiedoelstellingen lingen gedefinieerd. Organisatiedoelstellingen geven de relatie aan van de organisatie met haar omgeving en haar werknemers. De inhoud van de doelstellingen is dan ook ingegeven door de belanghebbenden van de organisatie. Met
name de vermogensverschaffers (bijvoorbeeld aandeelhouders) hebben een heel belangrijke stem in het kapittel. Organisatiedoelstellingen hebben vaak betrekking op een of meer van de volgende onderwerpen: Belangenevenwicht: ‘wij zijn een betrouwbare partner voor onze klanten, aandeelhouders, personeel en leveranciers'; 2 Winstgevendheid: ‘wij streven ernaar onze producten en diensten winstgevend te maken voor onze klanten en onszelf'; 3 Kwaliteit: ‘elk van ons levert foutloze, perfecte producten af en helpt onze klanten op tijd'; 4 Effectiviteit en efficiency: ‘wij moedigen ons personeel aan mee te werken in het vergaderruimte nijmegen vaststellen van targets en in het plannen hoe deze het beste kunnen worden bereikt'; s Imago: ‘wij zijn een toonaangevende leverancier van producten en diensten'; 6 Gedragsregels: ‘wij werken gedisciplineerd en houden ons aan ons woord’.
Het onderkennen van organisatiedoelstellingen is binnen het proces van strategische management van groot belang. Hierdoor is het mogelijk strategieën hierop af te stemmen en hieraan te toetsen. In deze tijd, met zijn grote en snelle veranderingen, zijn referentiepunten onontbeerlijk voor het management. Hierdoor voorkomt men dat ad-hoc-beslissingen de inhoud bepalen van de organisatiestrategie ofwel: ‘if you don’t know where you’re going, any road will take you there’.
Nadat de doelstelling van de organisatie onder de loep is genomen wordt gekeken naar de gekozen strategie (plan). Het is belangrijk om te zien in welke mate de doelstellingen hiermee zijn bereikt. Met andere woorden: of de huidige strategie succesvol is! Zoals uit het vervolg van het hoofdstuk zal blijken kan een bestaande strategie in het proces van strategisch management worden aangepast of volledig worden herzien.

Omgevingsinvloeden

Gerelateerde afbeelding

Zoals al in de inleiding werd aangegeven wordt er voornamelijk een directe invloed op organisaties uitgeoefend door partijen uit de omgeving. In deze paragraaf zal de invloed van de volgende partijen worden besproken: • afnemers • leveranciers • concurrentie • vermogensverschaffers • werknemers • belangenbehartigingsorganisaties • overheidsinstellingen • media
Afnemers De afnemers zijn een belangrijke partij aangezien zij vraag uitoefenen afnemers naar producten en diensten, en de organisatie zijn bestaansrecht ontleent aan het voorzien in deze behoeften. De behoeften van de afnemers zijn sterk onderhevig aan veranderingen waarmee organisaties rekening zullen moeten houden bij de samenstelling van het productassortiment en het aanbod van deze producten. Op grond van veranderende behoeften van de afnemers zijn de afgelopen jaren veel nieuwe producten op de markt gekomen, zoals: zuivelproducten met een laag vetgehalte, kleine auto’s, multimedia-pc’s, milieuvriendelijke wasmiddelen, energiezuinige lampen, nieuwe hypotheekvormen, nieuwe verzekeringsvormen enzovoort. Indien een organisatie zich onvoldoende op de hoogte stelt van de veranderende afnemersbehoeften is het mogelijk dat de bestaande producten uit de gratie van de afnemer raken en dat de organisatie hierdoor klanten gaat verliezen. De invloed van flexplek nijmegen klanten op een organisatie is dus van levensbelang!
Leveranciers Iedere organisatie maakt gebruik van producten of diensten van andere organisaties. Aan de leveranciers hiervan zullen organisaties eisen leveranciers stellen met betrekking tot de kwaliteit, het prijsniveau en de levertijd. De eigen producten en diensten zijn immers een afgeleide hiervan. De relatie met leveranciers is de laatste jaren aan grote veranderingen onderhevig. Zo treden er bijvoorbeeld door internationale concurrentie verschuivingen op in de keuze van leveranciers. Daar waar in het verleden een lokale (nationale) leverancier in veel gevallen de voorkeur genoot wordt nu steeds vaker over de nationale grenzen heen zaken gedaan met leveranciers. Een ander aspect dat in de relatie met de leverancier aandacht verdient, is dat de klant steeds minder voorraad wil aanhouden en van de leverancier ‘just in time’ -leveringen eist.
9

Organen van de Nederlandse staat

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Naast de civiele en strafrechtspraak bestaat er ook de administratieve rechtspraak. Hierbij gaat het om geschillen tussen de burger (als eiser) en een overheidsorgaan (als verweerder). De wijze van procederen in deze administratiefrechtelijke geschillen is geregeld in de Awb. Naast de rechtbanken zijn er ook andere belangrijke rechtsprekende colleges, zoals de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Colleges van Beroep voor het Bedrijfsleven en de Centrale Raad van Beroep. Deze colleges spreken wel recht, maar behoren niet tot de rechterlijke macht in traditionele zin.
Gelet op zijn dubbelfunctie, namelijk adviseren inzake wetgeving en rechtspreken, kunnen bij de onafhankelijkheid van de Raad van State vraagtekens gezet worden, blijkt uit een uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te Straatsburg van 28 september 1995 (Procola-arrest). Hoewel het geschil de Luxemburgse Raad van State betreft, is de uitspraak ook voor de Nederlandse situatie van belang, gelet op de vergelijkbare positie van de Nederlandse Raad van State. Het Hof is van oordeel dat in de context van een instituut als de Luxemburgse Conseil d’Etat het enkele feit dat bepaalde personen achtereenvolgens zowel flexplek nijmegen adviseren als rechtspreken over hetzelfde feit, twijfel oproept inzake de structurele onpartijdigheid van het instituut. Over het algemeen wordt aangenomen dat deze uitspraak slechts beperkte gevolgen voor de Nederlandse situatie heeft.
Kenmerkend voor rechters is, dat zij onafhankelijk zijn van de regering en Staten-Generaal. Zij worden benoemd (door de regering) voor het leven en hun salaris wordt bij wet vastgesteld. Zij kunnen niet worden ontslagen en gaan op hun zeventigste jaar met functioneel leeftijdsontslag. Rechters kunnen derhalve in vrijheid oordelen, ook over daden van staatsorganen.
Aan de orde komt de competentie van achtereenvolgens: de rechtbank; het gerechtshof; de Hoge Raad; de administratieve rechter; de tuchtrechter.
Afgesloten wordt met de organisatie van de rechterlijk macht.

Recht algemeen

Gerelateerde afbeelding

Overigens is het niet zo dat op overtreding van rechtsregels altijd een sanctie staat. Wanneer een automobilist door het rode licht rijdt, begaat hij een strafbaar feit. De sanctie (hechtenis/geldboete) is te vinden in de Wegenverkeerswet. In het Burgerlijk Wetboek zijn echter tal van rechtsregels te vinden die aanvullend van karakter zijn, dat wil zeggen dat partijen zonder sancties van deze regels kunnen afwijken.
1.2 Onderscheidingen in het recht
Rechtsregels kunnen op verschillende manieren worden ingedeeld en gesystematiseerd. De meest gebruikelijke indelingen/onderscheidingen zijn: onderscheiding in geschreven en ongeschreven recht; onderscheiding in publiek- en privaatrecht; onderscheiding in dwingend en aanvullend recht; onderscheiding in materieel en formeel recht; onderscheiding in nationaal en internationaal recht; onderscheiding in subjectief en objectief recht.
Ook komt hierna aan de orde het begrip ‘positief recht’.
De beschreven onderverdelingen van het recht houden geen scheiding in. Er is geen sprake van of/of-situaties, maar vaak van en/en-situaties. Bij de bevoegdheden die een eigenaar van een stuk grond heeft, lopen de vergaderruimte nijmegen diverse onderscheidingen door elkaar: de bevoegdheid is een subjectief recht dat is ontleend aan het materieel privaatrecht dat weer behoort tot het nationaal recht. Geschreven en ongeschreven recht Er zijn geschreven en ongeschreven rechtsregels. Geschreven recht staat in wetten of wetboeken; een wetboek is hetzelfde als een wet, met dát verschil dat een wetboek een groot aantal samenhangende onderwerpen omvat. Deze wetboeken bestaan nog niet zo lang. In vroeger tijden was het heel gewoon om rechtsregels niet op te schrijven; ze berustten op traditie en gewoonte. Vóór de Franse Revolutie was er in ons land bovendien geen uniform geldend recht. Plaatselijk waren er grote verschillen, zowel in geschreven als in ongeschreven recht. Vanaf 1838 heeft men grote delen van het recht samengevat en beschreven in wetboeken, wat de duidelijkheid en eenheid ten goede kwam. Een beschrijving van een samenhangend deel van het recht noemt men codificatie. Het Burgerlijk Wetboek is een voorbeeld van codificatie.

De Theems

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

London is op dit tijdstip één grote file, zodat de taxi tergend langzaam zijn weg moet vervolgen. Na een paar kilometer filerijden richting de Theems, slaan we linksaf en rijden we een buitenwijk van Londen in. Aan de verpaupering en de graffiti op de muren te zien, rijden we door een achterstandswijk. Het vuil ligt op de grond en allerlei randfiguren hangen op straat. De muren van de oude, vervallen panden zijn veelal zwartgeblakerd door de jarenlange roetaanslag. De taxi slaat nog een paar keer af en de straten worden steeds smaller en donkerder. Er zijn hier maar weinig mensen op straat te zien en de buurt geeft me een ongemakkelijk gevoel. De taxi stopt bij een vervallen pand. ‘Centre of Martial Arts’ staat er op een kapotgeslagen en door de tijd aangetast neonpaneel boven de deur te lezen. Ik stap uit de taxi en vraag de taxichauffeur even te wachten. Het kan toch niet zo zijn dat professor Markowitz mij naar deze achterstandswijk in London stuurt? Wat heeft deze plaats met Terra Nova te maken? Bij het aangegeven adres bel ik drie keer aan. Aan de andere kant van de deur hoor ik tot mijn opluchting een gestommel. De deur gaat open
en een man met kort geschoren zwart haar kijkt me vriendelijk aan. De man met een Aziatisch uiterlijk is gekleed in een zwart pak en loopt op slippers. “Kom jij van Roy Markowitz?” vraagt hij. Ik knik en reken eerst bij de flexplek nijmegen taxichauffeur af. De man laat me binnen en loopt zonder iets te zeggen door de smalle, donkere gang naar de achterkant van het pand. Daar schuift hij een bamboescherm open en ik zie tot mijn verrassing een Japanse theetuin, compleet met bamboe, een Japanse grote gong en een laag houten tafeltje. Aan de muur hangt een groot papier met gekalligrafeerde tekens en een foto van een oude Japanner in traditionele, zwarte gevechtskleding. Waar ben ik in hemelsnaam terechtgekomen? De man die zich voorstelt als Akihito spreekt gebrekkig Engels en heeft een sterk Japans accent. Mijn nieuwsgierigheid neemt alleen maar toe. Zou Akihito een lid zijn van het genootschap? Zo vraag ik me af. Ik durf het hem niet te vragen.

De geisha

Gerelateerde afbeelding

De geisha komt aanlopen met twee borden sashimi in haar handen. Ze is een mysterieuze vrouw en juist dat maakt haar begerenswaardig. Nadat ze de borden heeft neergezet, schenkt ze onze mokken nogmaals vol met saki en ben ik heimelijk blij dat ik straks niet meer hoef te rijden. “Zoals gezegd is het besef van eenheid de vierde en laatste fase voordat we echt aan de vierde dimensie toekomen,” gaat de professor verder met zijn betoog. “Als je beseft dat we een onderdeel van het universum zijn, stroomt er een enorme kracht naar je toe. De waarde van ons leven is groot en we hebben de plicht om iets zinvols met ons bestaan te doen. Realiseer je dat het de aan jou toevertrouwde opdracht van het universum is om al je talenten en krachtinspanningen aan te wenden om hem verder te volmaken. Dat is de natuur van ieder mens en de waarde van ons bestaan. De vooruitgang van de schepping neemt toe als ieder individu zijn bestemming vervult en een persoonlijke groei doormaakt. Wees de verandering die je wilt zien in de wereld. Dit is de bekendste uitspraak van Mahatma Gandhi. De kans om als lid van Terra Nova een prominente rol te spelen in de transformatie naar een betere wereld komt nu op je pad en is eenmalig. Toeval helpt je om het juiste pad te volgen en aan jou de taak om daarop te vertrouwen.” “Waarom ben ik juist uitgekozen?”
“Dat heeft alles van doen met de taak die je in dit leven hebt meegekregen en de wetten van synchroniciteit,” antwoordt professor Markowitz. “Je bent niet zomaar op mijn spoor gekomen. Het universum is vol met energie en stuurt elk leven een bepaalde kant op. Helaas beseffen de meeste mensen niet dat al les om ons heen energie is en ze denken dat de wereld uit tastbare materie bestaat. Het universum is een kakofonie van oneindig veel trillingen die met elkaar verbonden zijn en die elkaar beïnvloeden. Ook elke gedachte is een vorm van energie die invloed uitoefent op het universum. Deze gedachte-energie kan in materie worden omgezet. Een belangrijke wet om te onthouden is dat energie die op een bepaalde snelheid trilt de eigenschap heeft om andere energie die op dezelfde snelheid trilt, aan te bedrijfsruimte nijmegen trekken. De uitdrukking van soort zoekt soort is hier een direct uitvloeisel van. Gedachten en ideeën werken met de snelheid van het licht en daarom is de menselijke geest ook zo’n krachtig middel, misschien zelfs de sterkste kracht op aarde. ‘Energy flows, where the intention goes’ is mijn favoriete uitspraak. Dat heeft al les te maken met je Oikido, daar hebben we eerder over gesproken. Intenties worden na verloop van tijd een realiteit omdat het universum met zijn toeval een handje helpt. De mens is in werkelijkheid een schepper van de werkelijkheid; hij is de magiër op onze planeet. Helaas beseffen maar weinig mensen dit waardoor ze hun volle talent niet gebruiken.

Een harde lach

Gerelateerde afbeelding

De volgende ochtend laat ik me door een taxi afzetten bij de universiteit. Als ik naar de ingang loop, staat professor Markowitz me al op te wachten. “Goedemorgen, Nick. We gaan vandaag naar Thompson International Speedway,” “Wat is dat?” “Dat is het autocircuit van Boston dat even buiten de stad ligt.” Mijn verbaasde blik beantwoordt de professor met een fijnzinnige glimlach en voor de tweede keer deze week stap ik in de oldtimer. Na drie kwartier rijden, parkeren we de Chevrolet op het zo goed als lege parkeerterrein van het autocircuit. Ik loop achter professor Markowitz aan naar de kantine, die achter de tribune is gevestigd en zie aan een tafel twee mannen in raceoveralls zitten. “He Don,” roept professor Markowitz en hij loopt op de twee mannen af. “Ik heb een speciale gast voor je.”
Even later zit ik wat ongemakkelijk met een grote kop koffie bij de drie mannen aan tafel. De man naast Don is Jack en hij is het hulpje. “Jij komt toch uit Amsterdam!” zegt Don. “Daar hebben ze toch hele andere koffie in de coffeeshops?”
Een harde lach schalt over tafel. Ik lach besmuikt mee en merk dat het bloed sneller door mijn aderen stroomt. Misschien ga ik vandaag voor het eerst in mijn leven racen op een autocircuit. “Kom, we gaan naar de kleedkamer,” zegt Don terwijl hij opstaat. Verbaasd kijk ik hem aan. “Ja vriend, jij gaat vandaag een geprepareerde Ferrari F430 met meer dan vijfhonderd pk besturen.” Het voelt alsof er geen woorden uit zijn mond komen, maar bloemen. Voor het eerst in mijn leven ga ik echt racen op een circuit. Niet veel later zit ik met brandwerende kleding aan en met een integraalhelm op in de bijrijdersstoel van het racemonster. We hebben via de microfoons in de helmen contact met elkaar. Don start de motor en geeft gas. De motor buldert en bedrijfsruimte nijmegen de Ferrari reageert razendsnel op het gaspedaal. We rijden het circuit op en Don geeft direct volop gas, terwijl ik me krampachtig vastklamp. Dit is nog eens wat anders dan rijden in een Ferrari op de openbare weg in Nederland. De G-krachten in de bochten zijn enorm, maar Don is een ervaren coureur die precies weet hoe ver hij kan gaan. Na een aantal rondes te hebben gereden, waarbij mijn maag zich meer dan eens heeft omgedraaid, stelt Don voor dat we van positie wisselen. Voor het.eerst kan ik de grenzen opzoeken van een opgevoerde Ferrari. Al snel heb ik grip op de duivelse krachten van de auto en rijd ik elke ronde sneller.

De vierde dimensie

Gerelateerde afbeelding

Even is het stil in de bibliotheek en stel ik me voor hoe oneindig groot ons universum is.
“Heb je al een antwoord gevonden op de vraag over toeval die ik je gisteren heb meegegeven?” “Toeval bestaat niet,” antwoord ik. “Daar ben ik intussen wel van overtuigd. De overeenkomsten tussen de presidenten Lincoln en Kennedy berusten op meer dan toeval. Dat kan gewoon niet anders.” “Welke rol speelt toeval dan wel?”, vraagt de professor. “Dat we zelf aan het stuur zitten van ons leven, is slechts een illusie,” antwoord ik. “Als mijn vader toevallig op die prachtige zomerdag, tweeënveertig jaar geleden, niet naar het strand was gegaan, had hij nooit mijn moeder ontmoet, die op meer dan honderd kilometer afstand van hem woonde. Dan waren ze nooit samengekomen en had ik in mijn hoedanigheid niet eens bestaan. Dat is geen toeval, dat wordt gestuurd door Het Veld. Alles wat we om ons heen zien, is het resultaat van een oneindig aantal opeenvolgende toevalligheden, die eigenlijk geen toeval zijn.” “Je begint het door te krijgen,” stelt de professor. Dat compliment doet me goed en we gaan bedrijfsruimte nijmegen aan een tafel in de bibliotheek zitten. “U liet me gisteren de parallelle levens van Kennedy en Lincoln zien. Hoe zit het nu precies met die overeenkomsten tussen president Lincoln en president John F. Kennedy?,” vraag ik. “Ik zal je iets over mijn onderzoek naar John F. Kennedy vertellen,” antwoordt professor Markowitz. “Het zaadje van zijn succes werd niet door hemzelf gepland, maar door iemand anders, die alles wist over de vierde dimensie. Zelfs nu, zoveel jaren na zijn dood, hangt er een waas van mysterie rondom de inspirerendste leider uit de twintigste eeuw. Hij bezat een charisma dat bijna van een buitenaards hoog niveau was.” “Wat is dan het geheim van John F. Kennedy?” vraag ik, terwijl ik de nieuwsgierigheid voel opkomen. “Eigenlijk heeft zijn vader Joseph Patrick Kennedy hem groot gemaakt. Joseph heeft zijn opleiding hier op Harvard genoten. Hij heeft waarschijnlijk in deze bibliotheek nog gestudeerd, net als John F. Kennedy zelf overigens. Joseph Kennedy deed tijdens zijn studie op Harvard onderzoek naar de Tempeliers, een geheime Europese ridderorde uit de middeleeuwen. Hij is voor zijn onderzoek afgereisd naar Schotland, waar de Kennedy’s familie hadden zitten. Via een van deze familieleden kreeg hij toegang tot de geheime leer van de Tempeliers.” Met een verbaasde blik kijk ik de professor aan. Dat hij spreekt over de Tempeliers is wel heel toevallig na het lezen van het boek over deze geheime ridderorde in Amersfoort. Maar ja, wat is nog toeval? “Had Joseph Kennedy toegang tot Het Boek van de Waarheid, waarin de geheime kennis van de Tempeliers staat beschreven?”