Vergunningen voor inrichtingen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Aan inrichtingen die ernstige nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken, kunnen voorschriften worden opgelegd die verplichten tot het stellen van financiële zekerheid tot nakoming van de milieuvoorschriften of als dekking voor eventueel veroorzaakte milieuschade, bijvoorbeeld kantoor huren amsterdam door een bankgarantie of een milieuaansprakelijkheidsverzekering. Financiële zekerheid kan alleen gevraagd worden in de categorieën gevallen die in een AMvB worden aangegeven. Reeds genoemd is de mogelijkheid om een vergunning te verlenen voor een wat andere inrichting dan is aangevraagd. Die beperking mag niet zo ver gaan dat de vergunning betrekking heeft op een kantoor huren leeuwarden wezenlijk andere inrichting. Ook de voorschriften mogen niet zo streng zijn dat een andere inrichting zou ontstaan dan uit de aanvraag blijkt.
•Voorbeeld Een omwonende ging in beroep tegen de beschikking van burgemeester en wethouders van Steenwijk, waarbij een oprichtingsvergunning op grond van de Hinderwet was afgegeven voor een transportbedrijf. Aan het bedrijf waren zodanige geluidsvoorschriften opgesteld dat slechts één van de twee voor het bedrijf beschikbare opritten kon worden kantoor huren rotterdam gebruikt, om de geluidsbelasting ten opzichte van een woning aanvaardbaar te houden. Daaraan kleefde volgens de Afdeling geschillen van bestuur evenwel het bezwaar dat de vrachtwagens over het aangrenzende terrein van een nabijgelegen benzinestation zouden moeten rijden, hetgeen een normale bedrijfsvoering onmogelijk zou maken.
Uit de vergunningaanvraag was niet af te leiden dat vergunninghouder beoogd had uitsluitend die inrit te kantoor huren zwolle willen benutten. Dit impliceerde dat de vergunninghouder in feite geen gebruik kon maken van zijn vergunning zoals deze was aangevraagd: ‘Zulks verdraagt zich niet met het systeem van de wet die ervan uitgaat dat op basis van de aanvraag zoals deze is ingediend, wordt beschikt.’ (AGRvS 25 januari 1991, nr. GOS.89.0762)