Symboliek van de ruimte

Gerelateerde afbeelding

Gebouwen zeggen veel over de organisatiecul- symboliek van de ruimte tuur. Uit de manier waarop er met ruimte wordt omgegaan, kan worden afgeleid om wat voor organisatie het gaat en hoe mensen daarbinnen werken. Aspecten aan de symboliek van de ruimte zijn onder andere: • de architectuur van het gebouw zelf en de omgeving waar het gebouw staat (de locatie); • het interieur, waarbij onder andere de toegankelijkheid, de grootte en de inrichting van de kantoren een rol spelen.
Symboliek van de tijd De wijze flexplek huren amsterdam waarop binnen een organisatie met de or- symboliek van de tijd dening van tijd wordt omgegaan, zegt veel over de betekenis van de functie en de aard van het werk. Aspecten aan de symboliek van de tijd zijn bijvoorbeeld: • de tijdsgrenzen van de functie (duidelijke scheiding tussen werk en nietwerk of continue dienst); • de flexibiliteit of starheid van het tijdschema waarin gewerkt wordt; • de aanvangstijden van het werk.  Symboliek van de taal Taal is bij uitstek het middel om met anderen te communiceren. Tevens is taal een instrument om de betekenis die we aan dingen geven, te delen met anderen. Uit de manier waarop we met de taal omgaan blijkt de symboliek die we daarmee (proberen te) geven. Aspecten aan de symboliek van de taal zijn onder andere: • beïnvloeding: deze kan op velerlei manieren plaatsvinden: (in)direct, subtiel, door overtuiging, door dreiging, enzovoort; • identiteit: taal is een middel om het gemeenschappelijke van een groep aan te geven. Aanbevelingen ten aanzien van organisatiecultuur 10 1 Houd voortdurend voeling met zich voordoende ontwikkelingen in de samenleving op allerlei gebieden, zoals het financieel-economische, het demografische en het sociaal-culturele.
2 Ontwikkel antennes voor het opvangen van de bedrijfscultuur. Een belangrijk middel is het regelmatig zelf verkennen van het bedrijf en het met anderen uitwisselen en evalueren van de belangrijkste indrukken. Een flexplek huren rotterdam bijzonder waardevolle categorie van informanten zijn nieuwkomers.
3 Een hulpmiddel voor het alert zijn op en voor het onderhouden van de eigen bedrijfscultuur vormt het leggen van het profiel van de door u aangetroffen cultuur naast het profiel van de door u nagestreefde cultuur.
4 Verhoog de kans van welslagen van het beïnvloeden van uw bedrijfscultuur, door ten behoeve van de veranderingen wellicht gebruik te maken van wat in de oude, bestaande cultuur de grootste kracht van het bedrijf vormde.