Standaardregels in bestemmingsplannen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Op grond van art. 7 .10 Wro is het verboden gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken in strijd met (onder meer) een bestemmingsplan; overtreding ervan is een strafbaar feit. Zonder dit gebruiksverbod zouden kantoor huren veenendaal gebruiksbepalingen in een bestemmingsplan geen zin hebben. Door het opnemen in de wet van dit voor elk bestemmingsplan geldend gebruiksverbod hoeft het niet meer als standaardbepaling in een bestemmingsplan zelf te worden opgenomen.
Paragraaf 3.2 Bro bevat bepalingen kantoor huren leiden die in elk bestemmingsplan moeten worden opgenomen.
Het zijn twee bepalingen ten aanzien van overgangsrecht en een anti-dubbeltelbepaling. In de paragraaf staat ook een optionele hardheidclausulebepaling ten aanzien van het overgangsrecht.
Overgangsrecht Als een nieuw bestemmingsplan van kracht wordt, gelden er nieuwe gebruiksregels die, gelet op het gebruiksverbod, niet mogen worden overtreden. Strikt genomen moet dan het bestaande gebruik dat niet met de regels in overeenstemming is, worden beƫindigd. Het rechtszekerheidsbeginsel, inhoudende dat gevestigde rechten en belangen alsmede gerechtvaardigde verwachtingen dienen te worden geƫerbiedigd, vereist dat in elk bestemmingsplan kantoor huren assen overgangsrechtelijke bepalingen worden opgenomen. Er zijn standaardbepalingen: overgangsrecht bouwwerken; overgangsrecht inzake gebruik; persoonsgebonden overgangsrecht.
Standaardbepaling overgangsrecht bouwwerken: Art. 3.2.1 Bro bevat de volgende verplichte standaardbepaling overgangsrecht bouwwerken:
‘Overgangsrecht bouwwerken 1 Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, danwel gebouwd kan worden krachtens een bouwvergunning, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot, a gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; b na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de bouwvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan. 2 Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig ontheffing verlenen van het eerste lid voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid kantoor huren lelystad met maximaal 10%. 3 Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.’