Stadsvernieuwingsplan

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Art. 29 WSDV kent aan de gemeenteraad de bevoegdheid toe om in een gebied waarvoor een leefmilieuverordening geldt, tijdelijk voorzieningen te treffen voor de verbetering van de woon- en werkomstandigheden in of het uiterlijk aanzien van dat gebied. Hierbij kan worden gedacht aan winkel huren amsterdam parkeerterreinen, groenvoorzieningen, speelterreinen enzovoort. Volgens art. 29 lid 3 WSDV is de rechthebbende op de gronden waar de tijdelijke voorzieningen worden getroffen, verplicht om de voorzieningen te gedogen.
Nadat de inspraak is gehouden conform de inspraakverordening, ligt het ontwerp van een leefmilieuverordening vier weken voor eenieder ter inzage, gedurende welke termijn eenieder zijn zienswijze over winkel huren leeuwarden het ontwerp schriftelijk kenbaar kan maken. De uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 Awb moet worden toegepast (art. 10 WSDV). De gemeenteraad geeft de indieners van zienswijzen de gelegenheid deze toe te lichten. Binnen twaalf weken na afloop van de terinzagelegging beslist de gemeenteraad over de vaststelling van de leefmilieuverordening. Indien het ontwerp gewijzigd is vastgesteld, volgt opnieuw tervisielegging. Eenieder met bedenkingen tegen de wijzigingen, kan zijn zienswijze kenbaar maken bij Gedeputeerde Staten. Gedeputeerde Staten moeten de leefmilieuverordening goedkeuren en binnen dertien weken daarover winkel huren rotterdam beslissen (art. 14 WSDV). Indien binnen die termijn geen beslissing aan de gemeenteraad is toegezonden, wordt de leefmilieuverordening geacht te zijn goedgekeurd (de zogenoemde fictieve goedkeuring).
Ad b Stadsvernieuwingsplan De gemeenteraad is bevoegd naast de leefmilieuverordening een stadsvernieuwingsplan vast te stellen. Een stadsvernieuwingsplan is een plan dat strekt tot behoud, herstel, verbetering, herindeling of sanering van het daarin begrepen gebied (art. 31 WSDV). Het stadsvernieuwingsplan geldt als bestemmingsplan en komt via dezelfde procedure tot stand. Een winkel huren zwolle stadsvernieuwingsplan is een uitvoeringsgericht bestemmingsplan. Bij een stadsvernieuwingsplan kunnen gebieden worden aangewezen, waarbinnen de woningen en andere bebouwing niet meer aan de eisen voldoen en gemoderniseerd of vervangen moeten worden (art. 32 lid 1 WSDV).