Ruimtelijk Planbureau

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De personen die deel uitmaken van de organen van de stichting en het personeel van de stichting vervullen geen functies en betrekkingen waarvan de uitoefening ongewenst is met het oog op de handhaving van de onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de stichting dan wel van het vertrouwen daarin. Dit is voorgeschreven (art. 8.7 Wro) om te voorkomen dat de kantoor huren veenendaal onafhankelijke administratieve rechter voor hem belangrijke adviezen van een niet-onafhankelijke instelling krijgt.
4.9 Planologische organen
De Wro is de basis voor enkele planologische organen (commissies, subparagraaf 4.9.1, en planbureaus, subparagraaf 4.9.2), zowel op provinciaal als op landelijk niveau.
4.9.1 Planologische commissies De positie van de provincie ten aanzien van ruimtelijke ordening is enerzijds verzwakt omdat zij niet meer omtrent goedkeuring van bestemmingsplannen kan beslissen. Anderzijds is de positie door de Wro versterkt omdat de provincie ten behoeve van provinciale belangen bij verordening regels kan stellen omtrent de inhoud van bestemmingsplannen. In de provincie vervulde de provinciale planologische commissie (PPC) een belangrijke kantoor huren leiden rol in het goedkeuringsproces van bestemmingsplannen. Onder de Wro is die rol vervallen. De PPC heeft een wettelijke basis behouden in art. 9.1 Wro: er is in elke provincie een provinciale planologische commissie ten behoeve van het overleg over en de co√∂rdinatie van zaken betreffende provinciaal ruimtelijk beleid. Onder de minister van VROM ressorteert het Ruimtelijk kantoor huren assen Planbureau (RPB). De andere planbureaus zijn: het Centraal Planbureau (CPB), het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), het Milieu- en Natuur Planbureau (MNP). Het RPB is een nationaal kennisinstituut voor de ruimte, dat de volgende taken heeft: verkennen en signaleren van ruimtelijk relevante maatschappelijke ontwikkelingen; maken van prognoses van de behoefte aan en het gebruik van de in ons land beschikbare ruimte; monitoren van maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkelingen; analyseren van ruimtelijk relevant kantoor huren lelystad rijksbeleid; ontwikkelen van varianten van ruimtelijk beleid en scenario’s; neerleggen van bevindingen in openbare rapporten en adviezen.