Risicomanagement (RISMAN-methode)

 

Risicomanagement (RISMAN-methode) en Corporate Governance 6.5 De doelstellingen in projecten, programma’s of organisaties worden in elke omgeving constant bedreigd door risico’s op het gebied van geld, tijd, kwaliteit, efficiency, enz. Risicomanagement brengt de risico’s expliciet in kaart zorgt dat deze doelstellingen kunnen worden behaald. Op grond hiervan wordt het mogelijk beheersmaatregelen op te stellen en deze op te nemen in het management van de organisatie. Risicomanagement kan een bijdrage leveren aan het behalen van de rendementseis Kantoor te huur Amsterdam ( zie ook hoofdstuk 7.5.4 Risicoanalyse). Het genereren van rendement is vaak onlosmakelijk verbonden met het lopen van een zeker risico. Risicomanagement is een cyclisch proces dat uit een aantal stappen bestaat: 189 6.5 Figuur 6-17 Risicomanagement Risicoanalyse Beheersmaatregelen uitvoeren VASTGOEDMANAGEMENT Beheersm aatregelen benoemen Risicomanagement is van groot te huur staande bedrijfsruimte in Leeuwarden belang voor blijvende goede prestaties van de onderneming. Door strategisch risicomanagement binnen een onderneming te implementeren wordt een betere beheersing van de risico’s beoogd. Het benoemen en uitvoeren van beheersmaatregelen voordat risico’s daadwerkelijk zijn opgetreden maakt het mogelijk proactief met risico’s om te gaan in plaats afwachten tot het risico optreedt en dan pas actie ondernemen om de gevolgen te beperken. Het continu of periodiek inventariseren van de risico’s zorgt bovendien voor een sterk risicobewustzijn bij de werknemers. Kantoorruimte huren in Rotterdam Dat risicomanagement voor ondernemingen steeds essentiëler wordt blijkt ook wel uit de publicatie van de Nederlandse Corporate Governance Code, waarin risicomanagement een belangrijk onderdeel is (zie ook C.A.J. van Beukering en B. van Rijn, Syllabus Risico en rendement met betrekking tot vastgoed, PVM, 2008). Corporate Governance Met name de laatste jaren zien we dat de aandacht van de toezichthouder en de regering op het gebied van risicobeheersing bij financiële instellingen winkelpand huren Zwolle steeds meer verschuift van de traditionele (financiële) risico’s naar de risico’s op het gebied van verantwoordelijkheden, interne controle, dienstverlening en fraude. Er wordt in Nederland tegenwoordig veel aandacht besteed aan de concrete invulling van corporate governance. Zo worden beursgenoteerde ondernemingen sinds de code-Tabaksblatt verplicht in hun jaarverslag een hoofdstuk te wijden aan corporate governance en de naleving van deze code. Het bestuur van een onderneming wordt gevraagd te rapporteren over de adequaatheid en effectiviteit van het interne risicobeheersings- en controlesysteem. Deze systemen dienen om met een redelijke mate van zekerheid en tijdig significante risico’s te onderkennen en deze zo goed mogelijk te beheersen. Zij geven inzicht in hoeverre de strategische, operationele en financiële doelstellingen worden gerealiseerd en daarmee ook in de betrouwbaarheid van de financiële verslaglegging van een onderneming.