Reinvention

We geven een korte toelichting op de vier niveaus in figuur 7.7: Reinvention: het herontwerpen van de bedrijfsstrategie van de individuele schakels en het integreren hiervan in de totale supply-chainstrategie. • Transformation: het transformeren van de inspanningen van de kantoor huren zuidas verschillende schakels waarbij er gefocused wordt op het verbeteren van de specifieke supply-chainfuncties. • Implementation: het afstemmen van het bedrijfsproces en systeemintegratie tussen klanten en dienstverleners, waarbij geiet wordt op veranderingen in de organisaties (management of change). Hierbij worden ook de processen overgedragen die de 4PL-dienstverlener gaat uitvoeren.
• Execution: de 4PL-dienstverlener neemt de verantwoordelijkheid over van verschillende operationele supply-chainfuncties en -processen. Dit is echter meer dan de draagwijdte die een 3PL-dienstverlener aanbiedt.
In het voorgaande is duidelijk geworden dat een 4PL-dienstverlener een volledige serie diensten levert om hiermee kantoor huren leeuwarden logistieke-ketenoplossingen aan te kunnen bieden ten behoeve van de verlader. Volgens Kusters (2003) richt een 4PL-dienstverlener zieh op vier kernpunten: 1 groei van de omzet/inkomsten uit de supply chain; 2 reductie van de operationele kosten; 3 reductie van het werkkapitaal (reductie van de voorraad en het verkarten van de doorlooptijd tussen orderontvangst en betaling); 4 reductie van vaste activa.
TUSSENVRAAG 7.9 Af en toe kom je in de literatuur de term 5PL tegen. Men heeft het dan vaak over een virtuele ketenregisseur. Wat kantoor huren rotterdam zou daaronder verstaan kunnen worden?
Transportmanagementsystemen 1 \’c/ke /Jijdmge kon ecn F,\/S /eueren r1r111 hct uerlwtcre11 uo11 dislrihutie e11 Im1 1sporl In contrast tot de vele publicaties over warehousemanagementsystemen (WMS) wordt er over een transportmanagementsysteem (TMS) minder geschreven .. Het onderzoeksbureau ARC geeft op zijn website (www.arcweb.com) de volgende definitie van TMS: Een transportmanagementsysteem (TMS)] is een soft:waresysteem dat de volgende transportbeslissingen ondersteunt: de inkoop van transportdiensten, het berekenen van optimale routes ende registratie en uitvoering van de planning.
Met andere woorden: een TMS wordt geacht om alle soorten beslissingen te ondersteunen die in het kader van traffic management moeten worden genomen. Vanuit deze brede definitie van TMS kamen wij tot de schematische voorstelling in figuur 7.8. Daarin laten we zien dat een TMS ook strategische keuzes op het gebied van intermodaal vervoer ende keuze van het transportnetwerk moet ondersteunen. In kantoor huren zwolle enge zin treft men vaak aan dat TMS hetzelfde is als een routeplanningspakket. Maar met name de registratie van alle activiteiten die de transportkosten bepalen behaart tot de operationele functie van een TMS.