Recht algemeen

Gerelateerde afbeelding

Overigens is het niet zo dat op overtreding van rechtsregels altijd een sanctie staat. Wanneer een automobilist door het rode licht rijdt, begaat hij een strafbaar feit. De sanctie (hechtenis/geldboete) is te vinden in de Wegenverkeerswet. In het Burgerlijk Wetboek zijn echter tal van rechtsregels te vinden die aanvullend van karakter zijn, dat wil zeggen dat partijen zonder sancties van deze regels kunnen afwijken.
1.2 Onderscheidingen in het recht
Rechtsregels kunnen op verschillende manieren worden ingedeeld en gesystematiseerd. De meest gebruikelijke indelingen/onderscheidingen zijn: onderscheiding in geschreven en ongeschreven recht; onderscheiding in publiek- en privaatrecht; onderscheiding in dwingend en aanvullend recht; onderscheiding in materieel en formeel recht; onderscheiding in nationaal en internationaal recht; onderscheiding in subjectief en objectief recht.
Ook komt hierna aan de orde het begrip ‘positief recht’.
De beschreven onderverdelingen van het recht houden geen scheiding in. Er is geen sprake van of/of-situaties, maar vaak van en/en-situaties. Bij de bevoegdheden die een eigenaar van een stuk grond heeft, lopen de vergaderruimte nijmegen diverse onderscheidingen door elkaar: de bevoegdheid is een subjectief recht dat is ontleend aan het materieel privaatrecht dat weer behoort tot het nationaal recht. Geschreven en ongeschreven recht Er zijn geschreven en ongeschreven rechtsregels. Geschreven recht staat in wetten of wetboeken; een wetboek is hetzelfde als een wet, met dát verschil dat een wetboek een groot aantal samenhangende onderwerpen omvat. Deze wetboeken bestaan nog niet zo lang. In vroeger tijden was het heel gewoon om rechtsregels niet op te schrijven; ze berustten op traditie en gewoonte. Vóór de Franse Revolutie was er in ons land bovendien geen uniform geldend recht. Plaatselijk waren er grote verschillen, zowel in geschreven als in ongeschreven recht. Vanaf 1838 heeft men grote delen van het recht samengevat en beschreven in wetboeken, wat de duidelijkheid en eenheid ten goede kwam. Een beschrijving van een samenhangend deel van het recht noemt men codificatie. Het Burgerlijk Wetboek is een voorbeeld van codificatie.