Overige milieuwetgeving

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Men moet peilbesluiten nemen waarin de waterstanden worden aangegeven die de beheerder moet trachten te handhaven.
Wet verontreiniging zeewater De Wet verontreiniging zeewater regelt lozingen en verbrandingen van afvalstoffen op zee met behulp van schepen en storting in zee van afvalstoffen uit kantoorruimte huren amsterdam luchtvaartuigen.
Wet voorkoming verontreiniging door schepen De Wet voorkoming verontreiniging door schepen beoogt de verontreiniging van de zee ten gevolge van de lozing van olie en schadelijke vloeistoffen door schepen tegen te gaan.
9.16.2 Wet inzake de luchtverontreiniging
De Wet inzake de luchtverontreiniging (Wet LUVO) geeft regels in het belang van het voorkomen of beperken van kantoorruimte huren leeuwarden luchtverontreiniging. Op basis van de wet zijn vele AMvB’s en ministeriële besluiten genomen waarin de normstellingen te vinden zijn voor de concentraties luchtvervuilende stoffen.
•Voorbeeld Het Besluit zwavelgehalte brandstoffen geeft het maximale zwavelgehalte voor diverse soorten brandstoffen aan. Andere voorbeelden zijn het Besluit typekeuring motorrijtuigen luchtverontreiniging (voor nieuwe auto’s) en het Besluit kwaliteitseisen brandstoffen wegverkeer.
De Wm-vergunning is één van de instrumenten om uitvoering te geven aan de regels van de Wet LUVO. Via deze vergunning kantoorruimte huren rotterdam worden voorschriften opgelegd aan inrichtingen (bedrijven). Naast de luchtverontreiniging door inrichtingen is er luchtverontreiniging door toestellen, brandstoffen en verontreinigende handelingen. Op grond van de Wet LUVO kunnen regels worden gesteld waarin bijvoorbeeld het gebruik van een toestel geheel of behoudens vergunning of keuring wordt verboden.
9.16.3 Wetgeving voor de bodem
De wetten die de kantoorruimte huren zwolle bescherming van de kwaliteit van de bodem (mede) als doelstelling hebben zijn de Wet bodembescherming, Meststoffenwet , Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en Wet ammoniak en veehouderij.