Openbaarheid van bestuur

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Bestuur dient zich in het openbaar af te spelen en controleerbaar te zijn. Dit uitgangspunt staat in art. 110 Gw:
‘de overheid betracht bij de kantoor huren veenendaal uitvoering van haar taak openbaarheid volgens de regels bij de wet te stellen.’
De hier bedoelde wet is de Wet openbaarheid van bestuur.
Kern van de wet is het recht van eenieder op informatie van de overheid, neergelegd in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid. De informatie wordt gegeven door: a een kopie ervan of de letterlijke inhoud ervan in een andere vorm te verstrekken; b kennisneming van de inhoud toe te staan; c een uittreksel of een samenvatting van de inhoud te geven; d inlichtingen kantoor huren leiden daaruit te verschaffen.
126 3 Bestuursrecht algemeen
Terinzagelegging van een stuk via een website is vooralsnog geen vervanging van schriftelijke terinzagelegging.
Informatieverstrekking dient alleen in uitzonderingssituaties achterwege te blijven. Geen informatie wordt verstrekt voor zover: a dit de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen; b dit de veiligheid van de staat zou kunnen schaden; c het bedrijfs- of fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn medegedeeld.
Ook blijft het verstrekken van informatie achterwege indien het belang ervan niet opweegt tegen bijvoorbeeld het belang kantoor huren assen van de opsporing van strafbare feiten of van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.
3.7 Overheid en privaatrecht
In hoeverre is het onderscheid tussen publiekrecht en privaatrecht van belang? Dat komt in deze paragraaf aan de orde. Daarnaast is van belang de vraag of de overheid van privaatrechtelijke middelen (beleidsovereenkomsten) gebruik mag maken om publiekrechtelijke doeleinden na te streven. Overheidshandelingen kunnen schade veroorzaken; in beginsel dient de overheid geleden schade te vergoeden.
3. 7 .1 Onderscheid publiekrecht en privaatrecht Voor bestuurshandelingen, voor zover dit rechtshandelingen zijn, is het onderscheid tussen publiekrecht en privaatrecht om een drietal redenen van belang: voor kantoor huren lelystad de bevoegdheid tot het verrichten van deze rechtshandelingen; voor beantwoording van de vraag hoe de rechtmatigheid van een overheidshandeling wordt beoordeeld; voor beantwoording van de vraag welke rechter bevoegd is te oordelen.