Op een andere manier waarderen

Het is heel goed mogelijk dat twee beleggers een belegging op een andere manier waarderen eenvoudigweg omdat zij een andere perceptie HOOFDSTUK 3 – VASTGOEDEXPLOITATIE: GEBRUIKEN EN BELEGGEN 49 van de toekomstige kasstromen en de risico’s van een object hebben of omdat ze een andere doelstelling beogen.Daarnaast zal een belegger niet alleen de individuele waarde van een object in beschouwing nemen, maar ook de toegevoegde waarde op portefeuilleniveau. De vergelijking voor het berekenen van de DCF-waarde goedkoop kantoor huren amsterdam bestaat uit een beperkt aantal componenten: de verwachting van de kasstromen en de rendementseis, de discontovoet. Wij brengen de vergelijking uit het hoofdstuk financiële rekenkunde in herinnering CW= ,,(.. 1 =1 ( l + r)1 In deze vergelijking staat de netto kasstroom (NCF) in de teller en de discontovoet (r) in de noemer. N staat voor de exploitatieperiode. We rekenen hier vanaf tijdstip t = 1 omdat we de netto contante waarde van de toekomstige kasstromen willen berekenen goedkoop kantoor huren leeuwarden om te bepalen wat we economisch gezien maximaal kunnen investeren in een vastgoedobject of welke waarde we minimaal moeten realiseren bij bijvoorbeeld verkoop van een lopende investering. Voorzien we in de toekomst bij- of desinvesteringen, dan nemen we deze investeringen ook mee in de berekening van de netto kasstroom. Een eerste beslissingsregel is: als de investering (Io) kleiner of gelijk is aan de contante waarde van de kasstromen, dan wordt investeren opportuun. N NCF -I Ia <= CW=L t i t=I (1 + r)1 Verkoop van een lopende investering is opportuun als de verkoopprijs (P) groter of gelijk is aan de contante waarde. = CW= ,,(.. t=I (1 + r)1 3.3 De kasstromen goedkoop kantoor huren rotterdam van een belegging De netto kasstroom in elke periode is de som van alle opbrengsten in die periode minus de uitgaven en investeringen in die periode. Naast de componenten van de kasstroom is het van belang goed vast te stellen welke kasstromen we wel of niet meenemen in onze berekening. De waardering goedkoop kantoor huren zwolle van een object baseren we in eerste instantie op de nominale netto kasstroom vóór financieringsverplichtingen als rente en aflossing en zonder nog rekening te houden met eventuele belastingen. De term die voor deze kasstroom wordt gebruikt is ook wel Net Operating Income (NOI) of netto huuropbrengsten. In de praktijk worden we vaak geconfronteerd met verschillende en soms niet eenduidige terminologie.