Nieuwe functies

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Organisaties worden in toenemende mate geconfronteerd met externe ontwikkelingen die veel sneller en met een grotere intensiteit optreden dan in het verleden. Het gaat hierbij om: technologische ontwikkelingen, globalisering, veranderende marktomstandigheden, demografische, sociaal-culturele en politieke ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen zijn van grote betekenis voor de ‘human resources’ in de organisatie.
Technologisch ontwikkelingen hebben een grote invloed op de omvang en inhoud van het werk. Nieuwe functies ontstaan zoals informatiemanagers en datacommunicatiespecialisten, terwijl andere functies verdwijnen of van inhoud veranderen zoals grafische ontwerpers, datatypistes enzovoort.
Met de globalisering van de wereldhandel wordt bedoeld dat de internationale concurrentie zal toenemen. Dit is onder meer mogelijk door het wegvallen van handelsbelemmeringen tussen landen alsmede de technologische ontwikkelingen. De ‘economische’ afstanden tussen landen worden hierdoor kleiner. Bepaalde bedrijfsactiviteiten zijn hierdoor niet meer gebonden aan specifieke vestigingsplaatsen. Zo kan bijvoorbeeld software door flexplek nijmegen hoogwaardig geschoolde technici net zo makkelijk in India als in Nederland worden ontwikkeld. De omvang van de vraag naar arbeid en de prijs hiervan zullen door de globalisering veranderen.
Afnemers worden steeds kritischer en stellen hogere eisen aan de kwaliteit en de prijs van aangeboden goederen en diensten. Deze veranderende marktomstandigheden dwingen organisaties over te gaan van een productgerichte naar een marktgerichte organisatie. Het gevolg hiervan is een grote mate van decentralisatie van bevoegdheden en verantwoordelijkheden naar zelfstandige afdelingen waardoor men sneller tegemoet kan komen aan eisen van de klanten. Van medewerkers wordt hierdoor een grote betrokkenheid alsmede een brede en flexibele inzetbaarheid verwacht.