KOERSBEPALING EN DE LERENDE ORGANISATIE

Gerelateerde afbeelding

Slotopmerking Ten aanzien van het maken van een keuze valt nog op te merken dat het niet gaat om een eenvoudige procedure. Dit wordt met name veroorzaakt door de dynamische aard van de strategische problematiek. Noch de organisatie, noch de omgeving zijn constante grootheden. Het zijn variabelen die voortdurend aan verandering onderhevig zijn. De strategieproblematiek kantoorruimte huren amsterdam wordt gekenmerkt door onzekerheid, hetgeen met zich meebrengt dat een groot beroep moet worden gedaan op het subjectieve oordeel van de bij het strategieformuleringsproces betrokken functionarissen.
Organisatie van strategische planning
Een organisatie die strategische planning wil invoeren staat voor de vraag hoe dit proces te organiseren. Om in deze problematiek inzicht te verschaffen, wordt in deze paragraaf een aantal bouwstenen aangeboden.
De organisatie van het strategische kantoorruimte huren leeuwarden planningsproces is onder meer afhankelijk van de opbouw van de organisatiestructuur. In dit kader is het volgende van belang: 1 De wijze van arbeidsverdeling Dit element van de structuur bepaalt op welk niveau in de organisatie informatie met betrekking tot bijvoorbeeld product-marktcombinaties beschikbaar is. Een functioneel ingedeelde organisatie vereist een andere aanpak dan een divisievorm (zie hoofdstuk 6). 2 De mate van centralisatie/ decentralisatie De strategieformulering moet aansluiten op de beslissingsbevoegdheden. Een goede aansluiting heeft niet alleen betrekking op de beschikbaarheid van relevante informatie, maar zal ook de kantoorruimte huren rotterdam betrokkenheid bij het invoeren van de strategische plannen bevorderen (zie hoofdstuk 7).
In de praktijk zijn in de wijze waarop de strategische planning in de loop der tijd is georganiseerd nogal wat verschillen te zien. In de beginperiode van de strategische planning viel veelal te constateren dat deze activiteit werd verricht door een kleine staf van vakspecialisten, die adviseerden en die niet zelden een grote inhoudelijke inbreng hadden en in een enkel geval zelfs de strategie bepaalden. Deze situatie zou gekarakteriseerd kunnen kantoorruimte huren zwolle worden met de uitspraak: ‘De staf denkt en beslist, en de lijn voert uit.’ In werkelijkheid bleek
echter vrij snel dat er van de vele plannen die de knappe stafspecialisten maakten zeer weinig werden uitgevoerd. Enerzijds doordat de plannen niet altijd even realistisch waren, anderzijds doordat de managers die voor de uitvoering verantwoordelijk waren niet sterk gemotiveerd bleken.