Intrekking van de bouwvergunning

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Omdat in het openbaar register aantekening wordt gehouden van alle verleende bouwvergunningen, zouden belanghebbenden daarvan op de hoogte kunnen zijn, derhalve publicatie. Volgens art. 41 Wonw wordt door burgemeester en wethouders van een aanvraag om bouwvergunning binnen twee weken na ontvangst daarvan kennisgegeven in een van winkel huren amsterdam gemeentewege uitgegeven blad of een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad.
Mededeling van een fictieve bouwvergunning Bouwvergunningen zijn van rechtswege verleend als burgemeester en wethouders tijdig hebben beslist op de aanvraag: in de meeste gevallen binnen zes of twaalf weken. (Zie voor de termijnen art. 46 lid 6, 52 lid 3, 4 en 5, 53 lid 5, 54 lid 5, 55 lid 6 en 56a lid 8 Wonw). Er is bij niet tijdig beslissen sprake van een fictieve bouwvergunning. In het winkel huren leeuwarden openbare register moet aantekening worden gehouden van onder meer deze van rechtswege verleende vergunningen. Burgemeester en wethouders moeten de eigenaar of hoofdgebruiker van een naburig ander gebouw binnen twee weken na de fictieve verlening daarvan schriftelijk op de hoogte stellen (art. 58 Wonw). Burgemeester en wethouders kunnen de bouwvergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien (art. 59 Wonw): a blijkt dat de vergunning is verleend ten gevolge van een onjuiste en onvolledige opgave van de aanvrager of dat niet de gegevens (bijvoorbeeld detailtekeningen over de constructie) of bescheiden binnen de bepaalde winkel huren rotterdam termijn na de verlening van de bouwvergunning zijn overgelegd; b blijkt dat de houder van de bouwvergunning niet aan een voorschrift of voorwaarde die aan de bouwvergunning was verbonden, heeft voldaan; c indien binnen de in de bouwverordening bepaalde termijn geen begin met de werkzaamheden is gemaakt; d de werkzaamheden langer dan de in de bouwverordening bepaalde tijd hebben stilgelegen; e op verzoek van de vergunninghouder; ( (art. 3 Wet Bibob) ernstig gevaar bestaat dat de winkel huren zwolle beschikking mede zal worden gebruikt om: 1 uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten, of 2 strafbare feiten te plegen.