Informatie en control

Gerelateerde afbeelding

Goede besluitvorming, het op elkaar afstemmen van de strategische beslissingen en de concrete en meer gedetailleerde deelplannen, en het beheersen van de onderscheidene bedrijfsprocessen zijn alleen maar mogelijk als er tijdig betrouwbare informatie op overzichtelijke wijze ter beschikking komt. Besturing van de bedrijfsprocessen is met andere informarieverwerking woorden niet mogelijk zonder goede informatieverwerking en een betrouwbare informatieinformatievoorziening voorziening in de organisatie. De informatievoorziening vervult bij wijze van spreken de functie die het zenuwstelsel in het menselijk organisme vervult. Alle delen worden daardoor verbonden tot een geheel dat geïntegreerd is, zodat ook in onderlinge afstemming kan worden gereageerd. Alle berichtgeving of rapportage over een product, de materiaalvoorziening en de personeelsvoorziening moeten dus op elkaar aansluiten, wil dit het functioneren van de mensen in de organisatie en de werking van de bedrijfsprocessen daadwerkelijk ondersteunen. Dit alles onderstreept het belang van bedrijfsruimte nijmegen goed informatiemanagement. Informatiemanagement Informatiemanagement kan eenvoudigweg worden omschreven als het sturen van en leidinggeven aan informatieactiviteiten. Deze activiteiten zijn bijvoorbeeld in banken, verzekeringsmaatschappijen maar bijvoorbeeld ook in ziekenhuizen en industriële bedrijven in tweeërlei zin van belang. Enerzijds is informatie belangrijk voor medewerkers en management om verantwoorde beslissingen te kunnen nemen, anderzijds is informatie vaak ook de input van het dienstverleningsproces of het productieproces. Informatiemanagement heeft daarmee een tweeledig karakter. In figuur.
Het algemene begrip informatiemanagement behelst dan niet alleen het management van de informatie(stroom), maar ook de informatieverzorging ten behoeve van het management. In dit hoofdstuk staan we allereerst kort stil bij verschillende facetten van informatie en daarna bij managementinformatie en functionele informatiesystemen. Vervolgens gaan we nader in op de vraag hoe de informatievoorziening vanuit de optiek van informatieplanning en automatisering optimaal kan worden afgestemd op de behoefte van de organisatie. Ten slotte bespreken we de rol van informatietechnologie (IT) in organisaties.
De begrippen ‘gegevens’ en ‘informatie’ zijn qua inhoud niet hetzelfde. Het is zelfs van belang deze voor een goed begrip van elkaar te onderscheiden. Onder informatie verstaan we de naar een bepaald gezichtspunt geordende gegevens of data. Informatie bestaat dus uit als zinvol beleefde combinaties van gegevens. Een gegeven is elke voorstelling die een betekenis kan hebben, bijvoorbeeld een cijfer, een getal, een letter of een woord. Wil er nu informatie ontstaan, dan moeten de beschikbare gegevens of data verwerkt worden.
Zo gedefinieerd worden gegevens pas informatie als ze een relevante betekenis hebben voor mensen. Iedere medewerker krijgt weleens dikke computeruitdraaien met een enorme hoeveelheid cijfers en andere data die op geen enkele wijze worden toegelicht, niet of nauwelijks te begrijpen zijn, of niet op de juiste wijze worden gepresenteerd. Dergelijke gegevens bieden daardoor geen of beperkt informatie.