‘Human resources management’

Gerelateerde afbeelding

‘Human resources management’: integraal concept én samenstel van instrumenten
Aandacht voor de ‘human resources’ omvat de wijze waarop personeel wordt geselecteerd, aangesteld, opgeleid, ontwikkeld, gepromoveerd, gesalarieerd, ontslagen c.q. gepensioneerd. Dit beslissingsgebied bestrijkt het brede gebied van de menselijke verhoudingen, waarvoor zowel vanuit gedragswetenschappelijke als vanuit technisch-beheersmatige achtergrond kantoorruimte huren amsterdam systemen en methoden zijn ontwikkeld. human resources ‘Human resources management’ bedoelt een concept en een samenstel van instrumenmanagemenr ten te zijn om de uiteindelijke organisatiedoelstellingen te realiseren. HRM in de moderne opvatting vertrekt dan ook van de strategie van een organisatie en de daarbij vereiste structuur, functioneringsvereisten en cultuur, en dient zo een integraal aspect te zijn van het totale managementproces (zie figuur 8.9).
Ter sturing van het menselijk potentieel heeft het management dan een groot aantal instrumenten tot zijn beschikking. De kantoorruimte huren leeuwarden verschillende componenten van HRM respectievelijk het verband tussen deze componenten, waarbij de uiteindelijke prestatie dan als zogenaamde afhankelijke variabele wordt gezien, wordt wel als volgt als ‘HRM-cyclus’ weergegeven (zie figuur 8.10).
Duidelijk moet worden gesteld dat bij het inhoud geven aan HRM de medewerkers worden gezien als de bron van alle welvaart, in wie de organisatie derhalve wil investeren. Het is niet zozeer het kapitaal in financiële zin, als wel de kwaliteit van het ‘human capita!’ die het welslagen van de organisatie bepaalt. Onder kwaliteit verstaan we dan niet alleen het begrip in engere zin: het niveau van kunde en vaardigheden, maar in het bijzonder ook de wijze waarop deze in kantoorruimte huren rotterdam organisatorisch verband zijn gestructureerd en de wijze waarop deze ten dienste van de organisatiedoelen tot gelding kunnen worden gebracht. Beloningen, opleidingen en ook immateriële waardering zijn instrumenten die het management ten dienste staan om daaraan sturing te geven. Bij het sturen van menselijk potentieel zal uiteraard ook moeten worden getracht faciliteiten te scheppen die ruimte geven aan de ontwikkeling van initiatieven en ideeën. Er wordt dan bijvoorbeeld gezocht naar een schakeling, een wederzijds op elkaar ingrijpen, tussen de realisatie van de algemene kantoorruimte huren zwolle organisatiedoelen en de specifieke loopbaanontwikkeling als doel van de individuele medewerker.
HRM: enkele kenmerken
Wanneer HRM in moderne zin wordt geconcretiseerd, dan worden daarmee in principe drie belangrijke kenmerken geaccentueerd: 1 Benadering van de factor arbeid als een bron van inspiratie, actie en resultaat. 2 Ruimte voor de medewerker om sturend invloed uit te oefenen. 3 Integratie van het sociale beleid in het organisatiebeleid.