Hoogte van de vergoeding

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Hoogte van de vergoeding In tegenstelling tot bijvoorbeeld de volledige schadeloosstelling bij onteigening is de planschadevergoeding slechts een tegemoetkoming. Daarbij geldt dat niet de schade wordt vergoed voor zover die redelijkerwijs niet voor rekening van de aanvrager behoort te blijven en voor kantoor huren veenendaal zover de tegemoetkoming niet voldoende anderszins is verzekerd.
Er moet dus sprake zijn van een onevenredig groot nadeel. De wetgever gaat ervan uit dat eenieder in het algemeen belang een zekere mate van schade moet accepteren: slechts bovenmatige schade komt voor vergoeding in aanmerking. De schadevergoeding heeft verder een achtervangkarakter: vergoeding vindt slechts plaats wanneer het niet mogelijk is om voldoende vergoeding te geven door aankoop, onteigening, en dergelijke door de gemeente (art. 6.1 lid 1 Wro). De kantoor huren leiden planschadevergoeding kan aanvullend worden gegeven indien de onteigeningsvergoeding voor de planschade niet volledig is geweest. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de uitspraak van de Kroon van 5 april 1982 (AB 1982/390).
Beperkingen in de vergoeding Volgens art. 6.2 Wro blijft binnen het normale maatschappelijke risico vallende schade voor rekening van de aanvrager. In ieder geval blijft voor rekening van de aanvrager: a schade in de vorm van een inkomensderving: een gedeelte gelijk aan twee procent kantoor huren assen van het inkomen onmiddellijk voor het ontstaan van de schade; b schade in de vorm van een vermindering van de waarde van een onroerende zaak: een gedeelte gelijk aan twee procent van de waarde van de onroerende zaak onmiddellijk voor het ontstaan van de schade, tenzij de vermindering het gevolg is: 1 ° van de bestemming van de tot de onroerende zaak behorende grond, of 2° van op de onroerende zaak betrekking hebbende regels als bedoeld in art. 3.1.
Door dit artikel is een belangrijke beperking aangebracht in het recht op planschadevergoeding. De achtergrond is dat er volgens de Memorie van Toelichting bij de Wro alleen reden voor schadetegemoetkoming is indien de maatregel verder gaat dan het concretiseren van de vi:ijheidsbeperking die voortvloeit uit het feit dat de burger tezamen met anderen in de gemeenschap leeft en dat er geen aanspraak op volledige vergoeding dient te worden gegeven kantoor huren lelystad maar een tegemoetkoming, aangezien slechts de schade vergoed dient te worden voor zover die de normaal te dulden schade overschrijdt. Men wilde een tendens naar een grotere waardering van het persoonlijke belang ten opzichte van het collectieve belang, die leidde tot het vaker honoreren van planschadeclaims, nadrukkelijk tegengaan.