Het vastgoedmanagementmodel

Het vastgoedmanagementmodel bestaat dus uit vier niveaus, die elk een initiërende en evaluerende functie hebben. beleidsvlak (strategisch niveau): wat moet waarvoor met welke prioriteiten en middelen worden ontwikkeld en doorgevoerd? Op het beleidsvlak vindt een bewerkend proces plaats dat de wensen en behoeften van belanghebbenden in- en extern analyseert en daaruit doelen formuleert. Het gaat om een systematische afstemming tussen wensen en mogelijkheden, waarbij de mogelijkheden in tijd, mankracht en materiële middelen steeds beperkt zijn; programmeringsvlak (tactisch niveau): dit bestaat uit een beleidsvlak en een afstemmingsvlak. Op het beleidsvlak vindt een bewerkend proces plaats dat als product een geformuleerd beleid aflevert, afgestemd op de na te streven doelen (beleid in de tijd, meerjaren(des)investeringsplan en beheerplan). Het afstemmingsvlak Kantoor te huur Amsterdam is gericht op het aansturen van mensen en het op een juiste wijze inzetten van middelen om beoogde doelen te realiseren; ontwikkelingsvlak (tactisch/operationeel niveau): de ontwikkelingsfuncties ten aanzien van toekomstige waardetoevoegingsprocessen te huur staande bedrijfsruimte in Leeuwarden in het uitvoerende vlak; uitvoeringsvlak (operationeel niveau): hier wordt de feitelijke waardetoevoeging geëffectueerd; in de doorgang (doorvoer) vinden de feitelijke bewerkingen plaats. 151 5.10 VASTGOEDMANAGEMENT Om steeds de juiste beslissingen te kunnen nemen is het nodig te beschikken over actuele stuurinformatie. Deze moet gebaseerd zijn op actuele kennis, zodat op de hierboven beschreven bewerkingsvlakken de juiste acties worden ondernomen. Daartoe Kantoorruimte huren in Rotterdam behoort ook het produceren van besturingsproducten, namelijk de verschillende rapporten. Op het verificatievlak houdt men de vinger aan de pols door bijvoorbeeld gebruik te maken van de Balanced ScoreCard of een vergelijkbaar systeem. Om dit alles te kunnen realiseren moet het vastgoedmanagementmodel kwalitatief, kwantitatief, beschrijvend, verklarend en voorspellend zijn. In de bijlagen van dit boek is het  bedrijfspand huren Zwolle vastgoedmanagementinformatiesysteem Integraal Beheer van Vastgoed (IBV) beschreven, dat deze processen geautomatiseerd ondersteunt. In de volgende hoofdstukken gaan we in op de processen van de afzonderlijke vastgoedmanagementniveaus. De sleutelbegrippen zijn hier: richten (waarop is het vastgoedmanagement gericht?), inrichten (wie doet wat op welke wijze?) en benutten (gebruiken dan wel consumeren).