Het doel van het besturen

Het doel van het besturen van een organisatie is om haar te beheersen. Beheersen kan worden omschreven als het op koers houden van de organisatie in de richting van de door het management gestelde doelen. Beheersen betekent dus meer dan alleen de organisatie onder controle Kantoor te huur Amsterdam hebben. Beheersing wil ook zeggen dat het management, naast controle (achteruitkijkend), ook vooruitkijkt. Dit vooruitkijken houdt in dat het management beslissingen neemt om afwijkingen van gestelde doelen zo veel mogelijk te beperken, maar ook het uitstippelen van de te volgen strategie (voor de lange ter- 343 10.1 VASTGOEDMANAGEMENT mijn). In de literatuur wordt de term beheersing meestal aangeduid bedrijfspand huren in Leeuwarden met de Engelse term control. Deze benaming zal ook hier worden gebruikt. Otley en Berry (1980) geven een analyse van het begrip control en van een proces dat under control is. Hierbij wordt de organisatie systematisch weergegeven in een model van input-proces-output, het zogenaamde cybernetische control-model. Met de term cybernetisch wordt de systematische en technische aard van deze Kantoorruimte huren in Rotterdam beschrijving van con trol aangeduid. In dit model worden vier elementen van een proces onderscheiden die voldoende en noodzakelijke voorwaarden zijn om van control van dit proces te kunnen spreken: – duidelijke en meetbare doelstelling: de doelstelling wordt extern bepaald en is voor het proces en degene die het proces beheerst, de controller, een gegeven; – duidelijke en meetbare output: de output van het proces moet eenduidig kunnen worden gemeten; beschikken over corrigerende acties: als outputs niet met inputs overeenstemmen, moet men over corrigerende Kantoorpand huren centrum Zwolle maatregelen beschikken die er met redelijke mate van zekerheid voor zorgen dat afwijkingen van de doelstellingen worden gereduceerd; beschikken over een voorspellend model: degene die het proces beheerst, de controller, beschikt over voldoende kennis van het proces en de relatie tussen inputproces-output dat kan worden verklaard waarom doelen niet worden behaald, en diegene de organisatie kan bijsturen.