Het doel van de EU

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Het doel van de EU is af te leiden uit art. 2 EG-Verdrag:
‘De Gemeenschap heeft tot taak, door het instellen van een gemeenschappelijke markt en een economische en monetaire unie en door de tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijke beleid of de gemeenschappelijke activiteiten, bedoeld in art. 3 en 3a, het bevorderen van flexplek huren amsterdam een harmonische en evenwichtige ontwikkeling van de economische activiteit binnen de gehele Gemeenschap, een duurzame en niet-inflatoire groei met inachtneming van het milieu, een hoge graad van convergentie van de economische prestaties, een hoog niveau van werkgelegenheid en van sociale bescherming, een verbetering van de levensstandaard en van de kwaliteit van het bestaan, de flexplek huren leeuwarden economische en sociale samenhang en van de solidariteit tussen de lidstaten. 2.7 Europese samenwerking 69
De EU kent vijf instellingen: de Raad van ministers, de Europese Commissie, het Europees Parlement, het Hof van Justitie en de Europese Rekenkamer. De EU kan verschillende soorten besluiten uitvaardigen, van algemeen tot specifiek. Europees recht komt aan de orde bij conflicten tussen burgers of tussen een burger en de overheid, als er onenigheid bestaat over de (juiste) toepassing van Europese regels. Ook kan er onenigheid bestaan tussen de EU en een lidstaat, over nalatigheid bij het voldoen aan EU-verplichtingen.
Instellingen van de Europese Unie De EU bestaat uit vijf lichamen (instellingen): 1 De Raad van ministers. Alle lidstaten zijn met één lid vertegenwoordigd in de Raad. De Raad neemt besluiten aan, die in drie groepen kunnen worden onderscheiden: a verordeningen b richtlijnen c beschikkingen. 2 De Europese Commissie. De Commissie bestaat uit twintig Commissarissen, die flexplek huren rotterdam onafhankelijk zijn. De Commissie vormt het dagelijks bestuur van de EU. 3 Het Europese Parlement. Europarlementariërs worden gekozen via rechtstreekse verkiezing door de burgers van de lidstaten. Het Parlement heeft bepaalde bevoegdheden met betrekking tot de wetgeving en de begroting van de EU. 4 Het Hof van fustitie. Het Hof is onafhankelijk van de lidstaten. Het spreekt recht in geschillen tussen de instellingen onderling, tussen de instellingen en de lidstaten, en tussen de instellingen en particulieren. Verder interpreteert het Hof de oprichtingsverdragen op verzoek van nationale rechters. 5 De Europese Rekenkamer. De Rekenkamer controleert de uitgaven en flexplek huren zwolle ontvangsten van de EU en ziet toe op een goed en doelmatig beheer van de gelden.
Besluiten van de Europese Unie De EU kan drie soorten besluiten uitvaardigen: verordeningen richtlijnen beschikkingen.