Het aantal uitvoeringsvormen

Als het aantal uitvoeringsvormen toeneemt, is er een verdichting in de goederenstroom waar te nemen. Men gebruikt standaardonderdelen en samenstellingen, waaruit diverse soorten eindproducten kunnen worden kantoor huren zuidas samengesteld. Voorbeelden hiervan zijn huishoudelijke apparatuur, personal computers en fietsen. We spreken dan ook wel van een modulaire opbouw, waarmee men op een eenvoudige manier varianten weet samen te stellen. Deze productvormen komen steeds meer voor en vragen veelal een uitgebreide wijze van besturing. Voorbeelden van modulaire producten zijn de computers van Dellen de sleepboten van Damen.
In de meeste gevallen zullen de productstromen mengvormen zijn. Voor elk van deze typen is een ander soort kantoor huren leeuwarden productiebesturing nodig. De uiteindelijke samenstelling van het product, die kan worden weergegeven in de productstructuur, speelt hierbij een grote rol. Niet alleen de stroomvorm is van belang, ook de regelmaat van de stroom speelt een belangrijke rol bij de keuze van een besturingsvorm. Er zijn twee basisgrondvormen te onderscheiden, te weten de continue en de functionele fabricage. In deze grondvormen wordt alleen weergegeven hoe men de producten vervaardigt qua continu”iteit van het bewerkingsproces. Bij de continue fabricage produceert men in een lijnopstelling. Het product is voortdurend in bewerking. Bij een functionele bewerking zal het product
slechts een karte tijd in bewerking zijn, maar er worden grote aantallen naast elkaar bewerkt. Tussen de continue en de functionele fabricage zijn veel mengvormen mogelijk. We zullen slechts de belangrijkste mengvorm toevoegen: de groepsgewijze fabricage. Als overzicht hebben we de voornaamste kantoor huren rotterdam verschillen weergegeven in figuur 6.9.
Bij de continue productie worden de producten per stuk bewerkt; ze liggen in principe nergens stil binnen het proces. De machines hoeven niet continu aan het bewerken te zijn. Bij de functionele productie worden de producten in series vervaardigd en op speciale machines bewerkt. Deze machines worden zo efficient mogelijk gebruikt en staan nauwelijks stil. Om dit te bereiken zijn vaak tussenvoorraden nodig. Bij groepsgewijze productie heeft men de producten kantoor huren zwolle en/of de machines op zo’n manier gegroepeerd dat er in kleinere series gewerkt kan worden zonder veel tussenvoorraden. Dit vraagt een zorgvuldige studie voor een machineopstelling. We zullen de drie grondvormen apart uitwerken in de subparagrafen 6.3.l toten met 6.3.3.