Een onderzoek

De grafieken in figuur 15 laten profielen zien van de ervaringen van twee patiënten die een pijnlijke colonoscopie ondergaan, ontleend aan een onderzoek dat Don Redelmeier en ik samen hebben opgezet. Redelmeier, een arts en onderzoeker aan de Universiteit van Toronto, heeft dit onderzoek aan het begin van de jaren negentig uitgevoerd. 4 De procedure bij dit onderzoek kantoor huren amsterdam wordt nu routinematig toegepast bij de toediening van een verdovend middel in combinatie met een amnestisch middel, maar op het moment van onze dataverzameling waren deze middelen nog niet algemeen in gebruik. Bij de patiënten werd om de 60 seconden nagegaan welk niveau van pijn ze op dat moment ervoeren. De in beeld gebrachte gegevens liggen op een schaal waarbij o staat voor ‘geen enkele pijn’ en 10 voor ‘ondraaglijke pijn’. Zoals u kunt zien varieerde de ervaring van elke patiënt kantoor huren leeuwarden aanzienlijk tijdens de behandeling, die voor patiënt A 8 minuten duurde en voor patiënt B 24 minuten. De laatste meting van o pijn werd uitgevoerd na afloop van de behandeling. In totaal namen er 154 patiënten aan het experiment deel; de kortste behandeling duurde 4 minuten en de langste 69 minuten.
Kijk vervolgens naar een gemakkelijke vraag: aangenomen dat de twee patiënten de pijnschaal op dezelfde manier gebruikten, welke patiënt leed dan het sterkst? Hierover kunnen de meningen moeilijk verschillen. Iedereen is het erover eens dat patiënt B het meest te verduren kreeg. Patiënt B onderging willekeurig welk niveau van pijn ten minste even lang als patiënt A, en het ‘gebied onder de curve’ is voor B duidelijk groter dan voor A. De belangrijkste factor is natuurlijk dat de behandeling van B veel langer duurde. Ik zal de metingen aan de hand van op verschillende momenten gerapporteerde pijn hedonimeter-totalen noemen. Toen de kantoor huren rotterdam behandeling was afgelopen werd aan alle patiënten gevraagd ‘de totale hoeveelheid pijn’ aan te geven die ze tijdens de behandeling hadden ervaren. De formulering was bedoeld om hen te laten nadenken over het geheel van de pijnervaring die ze gerapporteerd hadden, zodat ze de hedonimeter-totalen zouden reproduceren. Maar tot onze verrassing deden de patiënten dit helemaal niet. De statistische analyse bracht twee gegevens aan het licht die kenmerkend zijn voor een patroon dat we ook in andere experimenten hebben waargenomen: • De regel van piek en afloop: de omvattende kantoor huren zwolle retrospectieve beoordeling werd goed voorspeld door het gemiddelde van het pijnniveau op het pijnlijkste moment van de ervaring en aan het einde. • Verwaarlozing van duur: de duur van de behandeling had geen enkel effect op de beoordeling van de totale pijn.