Een monitoringsprotocol

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Titel 16.2 van de Wm behandelt broeikasgassen en broeikasgasemissierechten, Titel 16.3 stikstofoxiden en NO,-emissierechten. Titel 16.2 is alleen van toepassing op inrichtingen waarin zich een of meer broeikasgasinstallaties bevinden. In het Besluit handel in emissierechten, een AMvB die kantoorruimte huren amsterdam steunt op art. 16.2 Wm, worden categorie├źn activiteiten aangewezen die een emissie van C02 in de lucht veroorzaken. Indien een bedrijf een broeikasgasinstallatie bevat waarin de AMvB-activiteiten worden verricht, valt het bedrijf onder titel 16.2 van de Wm. Het gaat om bedrijven die veel C02 uitstoten: energieactiviteiten, productie en verwerking van ferrometalen, delfstoffenindustrie en kantoorruimte huren leeuwarden als overige activiteiten: vervaardiging van pulp uit hout of andere vezelhoudende materialen, vervaardiging van papier en karton met een gezamenlijke productiecapaciteit per inrichting van meer dan 20 ton per dag.
Volgens art. 16.5 Wm is het verboden zonder vergunning van het bestuur van de emissieautoriteit: a een inrichting in werking te hebben; b een inrichting uit te breiden; c een inrichting te veranderen of de werking daarvan te veranderen op zodanige wijze dat dit significante gevolgen heeft voor kantoorruimte huren rotterdam de emissie van broeikasgassen in de lucht dan wel voor het monitoringsprotocol dat van de vergunning deel uitmaakt; d het voor de betrokken inrichting geldende monitoringsprotocol ingrijpend te veranderen.
Een monitoringsprotocol bevat voor de inrichting een beschrijving van de wijze waarop: a de jaarvracht wordt bepaald – dat is totale hoeveelheid van een emissie gedurende een kalenderjaar; b het brandstofverbruik en het grondstofgebruik worden bepaald; c gegevens die daarop betrekking kantoorruimte huren zwolle hebben, worden geregistreerd en bewaard; en d aan het bestuur van de emissieautoriteit verslag wordt gedaan van de jaarvracht en de gegevens betreffende het brandstofverbruik en het grondstofgebruik.