Een MER voor een plan

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

In art. 13.1 Wm staan twaalf milieuwetten of wettelijke milieubepalingen genoemd, bijvoorbeeld de Wet geluidhinder en de Ontgrondingenwet. Op grond van de Wet milieubeheer of deze twaalf wetten of wettelijke bepalingen worden op aanvraag vergunningen of ontheffingen gegeven kantoor huren amsterdam waarbij de
openbare voorbereidingsprocedure volgens afdeling 3.4 Awb wordt gevolgd. Voor deze vergunningen of ontheffingen moet in bepaalde gevallen tevoren een MER worden gemaakt. Art. 13.2 Wm geeft voor de procedure van de beslissing op deze aanvragen enkele speciale aanwijzingen: van de aanvraag moet bijvoorbeeld uiterlijk tien weken na ontvangst worden kantoor huren leeuwarden kennisgegeven en van de aanvraag die betrekking heeft op een werk of een inrichting vindt terinzagelegging van de aanvraag plaats bij de gemeente waar het werk of de inrichting zal liggen.
Het Besluit milieu-effectrapportage wijst de activiteiten aan, die belangrijke nadelige gevolgen kunnen hebben voor het milieu. Daarbij worden een of meer besluiten van bestuursorganen ter zake van die activiteiten aangewezen, bij de voorbereiding waarvan een MER moet worden gemaakt (art. 7.2 Wm). Vaak zijn dat besluiten op grond van de Wet milieubeheer of de andere milieuwetten die in art. 13.1 Wm zijn genoemd. Er wordt dan een MER gemaakt voor het besluit ten behoeve van een bepaalde activiteit.
Op 27 juni 2001 is richtlijn nr. 2001/42/EG van de Europese Unie uitgebracht. De daaraan voorafgaande EU-richtlijnen inzake milieueffectbeoordeling hadden voornamelijk betrekking op besluiten en niet op plannen. Daardoor vond in EU-landen de beoordeling van milieueffecten vaak pas kantoor huren rotterdam in een laat stadium plaats omdat niet op een hoger niveau dan het besluit-niveau over de milieueffecten behoefde te worden nagedacht. Zo kon bijvoorbeeld een terecht bezwaar tegen een besluit vanwege de nadelige milieueffecten op een bepaalde plaats niet gehonoreerd worden omdat de activiteit op die plaats immers paste in een vastgesteld plan, waarvoor geen milieueffectbeoordeling had kantoor huren zwolle plaatsgevonden of benodigd was. De locatie of het tracé van de activiteit of de uitgangspunten ervan konden niet meer ter discussie worden gesteld omdat daarover al in een eerder stadium, op het plan-niveau, was besloten.