De welstandseisen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Aannemende dat het advies op de juiste wijze tot stand is gekomen, zal een rechter alleen in geval van grote belangen die niet met de welstandseisen te verenigen zijn, afwijking van het advies toestaan. De rechter staat afwijken sneller toe als een ander onafhankelijk deskundig advies daar aanleiding toe geeft.
• Voorbeeld In Groenlo was een bouwvergunning verleend voor de bouw van aanleunwoningen in afwijking van een negatief welstandsadvies, nadat was gebleken dat het oorspronkelijke bouwplan, waarover de welstandscommissie positief had geadviseerd, om financieel-economische winkel huren amsterdam redenen niet uitvoerbaar was. De voorzitter van de Afdeling rechtspraak stelde in zijn uitspraak voorop ‘dat overwegingen van financieel-economische aard mede van betekenis kunnen zijn voor het al dan niet volgen van de welstandscommissie. Bij de besluitvorming op dit punt is de aanvaardbaarheid van het uiterlijk van het bouwwerk van overwegende betekenis.’ (ARRvS 16 januari 1992, nr. 503.91.4099, BR 1992, blz. 634)
Een bouwplan moet in principe altijd voldoen aan de criteria uit de welstandsnota. Bij strijd met de welstandsnota kan de welstandscommissie toch tot een positief oordeel komen, bijvoorbeeld bij winkel huren leeuwarden architectonisch unieke bouwwerken. Dan is er strijd met de criteria maar niet met de welstandseisen en kunnen burgemeester en wethouders toch de bouwvergunning verlenen.
In geval door burgemeester en wethouders wordt afgeweken van het negatieve welstandsadvies, dient duidelijk te worden aangegeven waarom zij tot een andersluidend oordeel over de welstand zijn gekomen.
De toepassing van de criteria in de welstandsnota zou strijdigheid kunnen opleveren met het bestemmingsplan: in dat geval blijven de criteria buiten toepassing (art. 12 lid 3 Wonw). Het bestemmingsplan heeft dus voorrang op de welstandscriteria.
•Voorbeeld In haar uitspraak van 25 maart 1995 maakte de Afdeling bestuursrecht duidelijk dat de welstandstoets zich in beginsel dient te richten naar de bouwmogelijkheden die het geldende bestemmingsplan biedt. Het bestemmingsplan is het wettelijk instrument waarmee aan gronden een bestemming wordt gegeven en de daarbij behorende bebouwings- en gebruiksmogelijkheden. Uit het algemene karakter van het welstandsvereiste winkel huren rotterdam vloeit voort dat daarbij de voor de grond geldende bestemmingsregeling als uitgangspunt dient te worden gehanteerd. Dit uitgangspunt houdt in dat de welstandstoets niet mag leiden tot beperkingen die een reële verwezenlijking van de aan de grond toegekende bestemming belemmeren. De kans dat die situatie zich voordoet, is kleiner naarmate het bestemmingsplan meer mogelijkheden biedt om de toegekende bestemming te realiseren. Dat ligt echter anders indien uit de voorschriften en de winkel huren zwolle systematiek van het bestemmingsplan volgt dat die mogelijkheden ten volle dienen te worden gerespecteerd. Die opzet vormt dan bij de welstandstoets een gegeven. (ABRvS 25 maart 1995, nr. HOl .94.0068, BR 1995, blz. 579)