De UAR

De UAR is van toepassing indien dit door de aanbesteder bij de algemene bekendmaking of in de uitnodiging is vermeld. Voorts is het van belang te weten dat van de algemene bepalingen uit de UAR kan worden afgeweken, mits dit expliciet is vermeld in de bekendmaking, de uitnodiging, het bestek, de nota van inlichtingen of het procesverbaal van aanwijzing. De openbare aanbesteding Er is sprake van een openbare aanbesteding als deze algemeen bekend wordt gemaakt en eenieder, gegeven bepaalde randvoorwaarden, kan inschrijven. De bekendmaking wordt ten minste zesendertig kalenderdagen voor het tijdstip van aanbesteding gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant of in een Kantoor te huur Amsterdam landelijk verspreid dagblad. De richtlijnen voor de bekendmaking staan in de UAR. Uiterlijk tien dagen na de datum van bekendmaking moet het bestek voor de inschrijver tegen betaling beschikbaar kunnen zijn. Het bestek bevat tevens de randvoorwaarden waaraan de inschrijver moet voldoen. Deze randvoorwaarden kunnen: maatschappelijk van aard zijn. Bijvoorbeeld de inschrijver dient een Nederlands bedrijf te zijn; technisch van aard zijn. Bijvoorbeeld het bedrijf moet over aantoonbare kennis en ervaring van een bepaalde boortechniek beschikken; financieel-economisch te huur staande bedrijfsruimte in Leeuwarden van aard zijn: de aannemer moet aan bepaalde criteria ten aanzien van de solvabiliteit en liquiditeit voldoen. De aanbesteding geschiedt bij inschrijving volgens een inschrijvingsbiljet dat de inschrijver tot op het tijdstip van de sluitingstermijn van de inschrijving kan indienen. Heeft de inschrijver zijn prijs ingediend, dan heeft deze de plicht om deze prijs tot dertig dagen na de gunning te handhaven. Mocht achteraf blijken dat de inschrijver die het werk in eerste instantie is Kantoorruimte huren in Rotterdam gegund, niet aan de gestelde eisen voldoet dan zijn de overige inschrijvingen dus nog dertig dagen geldig. De aanbesteding geschiedt in het openbaar op basis van het in de bekendmaking van de aanbesteding genoemde gunningscriterium. Diegene die de aanbesteding houdt leest de namen en de prijzen (ex. BTW!) op die vermeld staan op de inschrijvingsbiljetten. De aanbesteder is vervolgens niet verplicht om het werk op te dragen. Wanneer hij dit wel doet, dan zal hij het werk aan die inschrijver kantoorruimte te huur in zwolle opdragen die aan het gunningcriterium voldoet. Het gunningcriterium betreft doorgaans het criterium van de laagste prijs, maar hierop zijn 313 9.3.5 VASTGOEDMANAGEMENT uitzonderingen mogelijk. De overeenkomst van aanneming van werk komt ten slotte tot stand door de opdracht van het werk op grond van het inschrijvingsbiljet van de inschrijver. Ten slotte wordt van de inschrijvingsprocedure door de aanbesteder een proces-verbaal van aanbesteding opgesteld volgens het standaardmodel van de UAR.