De RgdBOEI” -methodiek

Nu duurzaamheid steeds belangrijker wordt, zou de RgdBOEI” -methodiek eigenlijk moeten worden uitgebreid met het aspect duurzaamheid tot de RgdBOEI” -en-d methodiek. Slim onderhoud dient daarbij om organisaties effectief en efficiënt toekomstgericht te voorzien van passende duurzame huisvesting. Slim onderhoud wil zeggen dat naast de technische instandhouding van de huisvesting rekening wordt gehouden met gebruikerswensen en functionele eisen, terwijl het onderhoud mede dient om de exploitatiekosten van de Kantoor te huur Amsterdam huisvesting terug te brengen. Dit doen we door te kijken naar de mogelijkheid van duurzaam, efficiënt onderhoud en schoonmaakonderhoud dat energiebesparend en milieuvriendelijk is door de inzet van materiaal dat de C02-uitstoot beperkt. De oplettende vastgoedmanager zal zeker onderzoeken of deze vorm van onderhoud een trend wordt. Als uitgangspunt voor de in het veld te verzamelen informatie geldt dat de inspectie tot objectieve resultaten moet leiden. Door bij de inspectie van een te huur staande bedrijfsruimte in Leeuwarden vastgoedobject de bouwdelen op hun conditie dan wel kwaliteit te beoordelen, en hierbij de gebreken van elk bouwdeel te inventariseren, krijgt men inzicht in de technische staat van het vastgoedobject. Tijdens een inspectie wordt aan een bouwdeel-materiaalcombinatie een kwaliteitsscore Kantoorruimte huren in Rotterdam toegekend. Hoe hoger de kwaliteitsscore, des te lager is het kwaliteitsniveau van de betreffende bouwdeel-materiaalcombinatie (zie tabel 7-6). Tabel 7-6 De kwaliteitsniveaus beschreven Kwaliteits niveau Omschrijving 2 Nieuwbouwkwaliteit of met nieuwbouw vergelijkbare kwaliteit op basis van een gedegen ontwerp, uitvoering en materiaa l keuze. Zeer i ncidenteel kan een gebrek voorkomen t.g.v. een calamiteit (bijvoorbeeld vandal isme), maar niet door veroudering. In winkelpand huren Zwolle uitstekende staat van onderhoud. Nieuwbouwkwal iteit met eerste tekenen van feitelijke veroudering. I nvloeden van gebrui k, weer en wind manifesteren zich in lichte mate. Het bouwdeel is ingelopen, de nieuwigheid is er d uidelijk af. De functievervu l l ing is echter zonder meer gewaarborgd. In redelijke tot goede staat van onderhoud. 237 7.3.3 VASTGOEDMANAGEMENT Kwaliteits niveau Omschrijving 3 4 5 6 Het verouderingsproces is over de hele linie duidelijk op gang gekomen . Invloeden van gebruik, weer en wind manifesteren zich in de eerste gebreken, zoals houtrot, corrosie en dergelij ke. I ncidenteel kan een stori ng in de functievervulling optreden. In matige staat van onderhoud. Het verouderingsproces heeft het element duidelijk in zijn greep. De beste tijd is voorbij. Storingen in de functievervulling komen plaatselijk voor of zijn al meerdere malen opgetreden. In matige tot slechte staat van onderhoud. H et verouderingsproces is onomkeerbaar geworden. Regelmatig komen ernstige gebreken voor. De functievervul l ing van het totaal is n iet meer gewaarborgd. In slechte staat van onderhoud. Een d usdanig slechte onderhoudstoestand die n iet meer te classificeren is onder de kwa l iteitsniveaus 1 tot en met 5. Er is voortdu rend sprake van storing in de functievervulling van het bouwdeel of element. In zeer slechte staat van onderhoud.