De ontheffing

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Ontheffing is mogelijk voor het hierna genoemde bouwen of gebruik onder de genoemde voorwaarden. Voorwaarde is dat een aan- of bijgebouw of een overdekt bouwwerk 1 functioneel bij het hoofdgebouw behoort en 2 op de grond staat en 3 een bruto vloeroppervlak heeft van ten kantoor huren veenendaal hoogste 25 m2 en 4 gemeten vanaf het aansluitend terrein niet hoger dan 5 meter is 5 waarbij het aantal woningen gelijk blijft en 6 de uitbreiding niet tot gevolg heeft dat het aansluitende terrein voor meer dan 50% bebouwd is, dan wel 7 dat de oppervlakte die op grond van het geldende bestemmingsplan voor bebouwing in aanmerking komt met niet meer dan 50% wordt overschreden.
Voorwaarde aan een gebouw ten behoeve van een openbare nutsvoorziening, het openbaar vervoer of het wegverkeer is dat: 1 het brutovloeroppervlak niet groter is dan 25 m2 en 2 het uit één bouwlaag kantoor huren leiden bestaat en 3 het gemeten vanaf het aansluitende terrein niet hoger is dan 5 m.
Voorwaarde aan een bouwwerk, geen gebouw zijnde (dat wil zeggen niet voor mensen toegankelijk) is dat: 1 het brutovloeroppervlak niet groter is dan 25 m2, en 2 het gemeten vanaf het aansluitende terrein niet hoger is dan 5 m.
Voorwaarde aan een kas ofe en bedrijfsgebouw van lichte constructie is dat: 1 het brutovloeroppervlak ten hoogste 100 m2 is en 2 het ten dienste staat van een agrarisch bedrijf.
Voorwaarde aan een antenne-installatie als bedoeld in het Besluit bouwvergunningsvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken (Bblb) is dat de hoogte van de antenne, of indien de antenne is geplaatst op kantoor huren assen een antennedrager als bedoeld in het Bblb, de hoogte van de antennedrager en de antenne tezamen, gemeten vanaf de voet van de antenne, respectievelijk de antennedrager, minder is dan 40 m.
4.2 Bestemmings-en inpassingsplan 163
Voorwaarde aan het gebruik van een bepaald terrein ten behoeve van jaarlijks terugkerende evenementen kantoor huren lelystad is een maximum van drie per jaar en een duur van ten hoogste zeven dagen per evenement.
Ten slotte kan de ontheffing worden verleend voor de wijziging van de bestemming ‘kantoren’ in de bestemming ‘woondoeleinden’.