De jaarrekening

Gerelateerde afbeelding

De jaarrekening wordt vastgesteld of goedgekeurd door de aandeelhouders, waarna de leiding van de onderneming van verdere verplichtingen wordt ontslagen (ofwel decharge wordt gegeven). Als we spreken over de jaarrekening bedoelen we gewoonlijk de bedrijfseconomische jaarrekening. Daarnaast maakt een ondernemer ook een fiscale jaarrekening voor de vaststelling kantoorruimte huren amsterdam van het bedrag dat aan (winst) belasting moet worden betaald. De fiscale jaarrekening moet volgens de voorschriften van de belastingdienst worden opgesteld, is uitsluitend daarvoor bestemd en speelt voor andere groepen van belanghebbenden geen rol.
Wanneer de verslaglegging in wijde kring publiek wordt gemaakt, spreken we van de gepubliceerde jaarrekening. De functie van de gepubliceerde jaarrekening is niet alleen het vaststellen van de te verdelen winst en het afleggen van verantwoording ten aanzien van het gevoerde beheer, maar is ook gericht kantoorruimte huren leeuwarden op het verschaffen van informatie aan financiële instellingen, werknemers en andere (externe) belanghebbende partijen.
Ondernemingen die volgens de wet een bedrijfseconomische jaarrekening moeten opstellen, moeten tevens een jaarverslag opmaken. Het jaarverslag is een verslag van de directie waarin een beschrijving van de gebeurtenissen in het afgelopen jaar en van de vooruitzichten is opgenomen. Het kantoorruimte huren rotterdam jaarverslag moet schriftelijk aan de aandeelhouders worden uitgebracht. Het dient een bespreking te bevatten van de gang van zaken in het verstreken boekjaar (met vermelding van redenen waarom het wel of niet goed ging met de omzet, of er bepaalde moeilijkheden zijn opgetreden en dergelijke) en het moet tevens toekomstverwachtingen voor bepaalde activiteiten aangeven. Daarbij moet de ondernemer in het bijzonder aandacht schenken aan de omzet, verrichte en geplande investeringen, de füunciering, de personeelsbezetting en de rentabiliteit. Verder moet kantoorruimte huren zwolle de ondernemer mededeling doen van werkzaamheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling.