De eigenaars en andere rechthebbenden

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Bij de bouwplanonteigening is het dus niet nodig dat een geldend bestemmingsplan de basis voor de onteigening vormt. Het bouwplan moet zo concreet zijn dat het direct na de verwerving kan worden uitgevoerd. 3 Voorafgaand aan het raadsbesluit over de onteigening past de winkel huren amsterdam gemeente de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Awb toe. 4 De gemeenteraad stelt het onteigeningsplan vast, waarna het plan opnieuw ter inzage wordt gelegd en gedurende vier weken bij de Kroon bedenkingen kunnen worden ingebracht door de belanghebbenden die tijdig hun zienswijze in de bij 3 genoemde voorbereidingsprocedure naar voren hebben gebracht. 5 Binnen zes maanden na afloop van de terinzagelegging van de onder 3 genoemde winkel huren leeuwarden voorbereidingsprocedure moet het raadsbesluit tot onteigening aan de Kroon worden gezonden ter goedkeuring. Deze termijn is fataal: indien er niet aan wordt voldaan, vervalt het raadsbesluit. 6 De minister geeft aan de indieners van de bedenkingen de gelegenheid zich te doen horen. 7 Binnen negen maanden nadat het onteigeningsplan door het gemeentebestuur ter goedkeuring is voorgedragen, beslist de Kroon over de goedkeuring. Het besluit wordt met redenen omkleed. De beslissing wordt aan Gedeputeerde Staten, het gemeentebestuur en zo mogelijk aan de eigenaars en andere rechthebbenden toegezonden.
De mogelijkheid bestaat winkel huren rotterdam om het onteigeningsplan te combineren met het bestemmingsplan. In dat geval wordt niet het onteigeningsplan ter visie gelegd, maar wordt in het bestemmingsplan een speciale aanwijzing gegeven over de te onteigenen gronden (art. 13 lid 1 WRO). Het zijn de onderdelen van het plan die in de naaste toekomst verwezenlijkt moeten worden. De zakelijk gerechtigden krijgen daarover een afzonderlijk bericht. Als het onderdeel van het bestemmingsplan rechtskracht verkrijgt, mag de gemeenteraad winkel huren zwolle (binnen drie jaar) direct tot onteigening besluiten, zonder de openbare voorbereidingsprocedure te volgen.