De betrokkene

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Voor zover het ernstig gevaar als bedoeld in het eerste lid, aanhef en onderdeel b, betreft, wordt de mate van het gevaar vastgesteld op basis van: a feiten en omstandigheden die erop wijzen of redelijkerwijs winkel huren amsterdam doen vermoeden dat de betrokkene in relatie staat tot strafbare feiten die zijn gepleegd bij activiteiten die overeenkomen of samenhangen met activiteiten waarvoor de beschikking wordt aangevraagd dan wel is gegeven, b ingeval van vermoeden de ernst daarvan, c de aard van de relatie en d het aantal van de gepleegde strafbare feiten. 4 De betrokkene staat in relatie tot strafbare feiten als bedoeld in het tweede en derde lid, indien: a hij deze strafbare feiten zelf heeft begaan, b hij direct of indirect leiding geeft dan wel heeft gegeven aan, zeggenschap heeft dan wel heeft gehad over of winkel huren leeuwarden vermogen verschaft dan wel heeft verschaft aan een rechtspersoon in de zin van art. 51 van het Wetboek van Strafrecht die deze strafbare feiten heeft begaan, of c een ander deze strafbare feiten heeft gepleegd en deze persoon direct of indirect leiding geeft dan wel heeft gegeven aan, zeggenschap heeft dan wel heeft gehad over, vermogen verschaft dan wel heeft verschaft aan betrokkene, of in een zakelijk samenwerkingsverband tot hem staat. 5 De weigering dan wel intrekking, bedoeld in het eerste lid, vindt slechts plaats indien deze evenredig is met: a de mate van het gevaar en b voor zover het ernstig gevaar als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, betreft, de ernst van de strafbare feiten. 6 Eenzelfde bevoegdheid tot weigering dan wel intrekking als bedoeld in het eerste lid hebben bestuursorganen, indien feiten en omstandigheden erop wijzen winkel huren rotterdam of redelijkerwijs doen vermoeden dat ter verkrijging van de aangevraagde dan wel gegeven beschikking een strafbaar feit is gepleegd. De weigering dan wel intrekking vindt slechts plaats, indien deze tenminste evenredig is met, ingeval van vermoedens, de ernst daarvan en met de ernst van het strafbare feit. 7 Voor zover blijkt dat geen sprake is van ernstig gevaar als bedoeld in het eerste lid, kan het bestuursorgaan bij mindere mate van gevaar aan de beschikking voorschriften verbinden. Deze voorschriften zijn gericht op het wegnemen of beperken van dergelijk gevaar.’
Ad 3 Tunnels Art. 44 lid 1 onder b Wonw bepaalt dat de reguliere bouwvergunning tevens worden geweigerd indien het advies van de Commissie voor de tunnelveiligheid daartoe aanleiding geeft. Deze winkel huren zwolle commissie is ingesteld op grond van art. 3 van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels (Warvw) en heeft tot taak in de bij of krachtens de Warvw of de Woningwet aangegeven gevallen desgevraagd advies uit te brengen aan de tunnelbeheerder over de veiligheid van een tunnel. Het gaat om de bouw van alle tunnels voor het wegverkeer die langer dan 250 m zijn.