De Afdeling rechtspraak

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

In een uitspraak van de Afdeling rechtspraak werd als volgt geoordeeld. De gemeente vordert van een bouwvergunningaanvrager ingevolge haar ‘Bijdrageregeling ontsluiting particulier bouwterrein’ een bijdrage in de door haar gemaakte en/of te maken kosten van bouwrijp maken van de kantoorruimte huren amsterdam grond. Deze bijdrage wordt gevorderd als voorwaarde voor het verlenen van een ‘privaatrechtelijke toestemming’ tot uitwegen op aan de gemeente in eigendom toebehorende of bij haar in beheer zijnde wegen bij voorgenomen bebouwing of uitbreiding van bestaande bebouwing op terreinen, gelegen langs die wegen. De vordering kantoorruimte huren leeuwarden van de bijdrage is een besluit dat gericht is op rechtsgevolg, namelijk het doen ontstaan van een betalingsverplichting. Zij is ondanks de aanduiding ‘privaatrechtelijk’ niet te beschouwen als een rechtshandeling naar burgerlijk recht, omdat zij niet is geschied op grond van een gesloten overeenkomst, doch op grond van eenzijdige oplegging krachtens vorenbedoelde bijdrageregeling, die in haar aanhef een verwijzing bevat naar art. 168 Gemw en die strekt tot verhaal van kosten, die de gemeente niet als eigenaresse, doch als onderhoudsplichtige heeft gemaakt. Uit tekst en geschiedenis van de totstandkoming van art. 14 Wegenwet kan worden kantoorruimte huren rotterdam afgeleid, dat op grond van het bepaalde in het eerste lid de rechthebbende op een openbare weg en de berm (in casu de gemeente) heeft te dulden dat het publiek deze weg overeenkomstig de bestemming gebruikt. Onder zodanig gebruik overeenkomstig de bestemming moet tevens worden verstaan het gebruik van de weg voor de ontsluiting van aan die weg grenzende terreinen, waartoe het uitwegen op die weg dient te worden gerekend. Het kan niet de bedoeling van de wetgever zijn geweest wel een gedoogplicht te scheppen voor de aanleg van uitwegen, doch niet voor het gebruik daarvan. De Bijdrageregeling ontsluiting particulier bouwterrein is daarom in strijd met art. 14 Wegenwet en derhalve onverbindend. Mitsdien is ook het besluit van kantoorruimte huren zwolle burgemeester en wethouders, waarbij de heffing is opgelegd, in strijd met de wet genomen. (ARRvS 1 september 1977, nr. A-3212, 1976)