Criteria bij uitvoeringsgerichte taken

Gerelateerde afbeelding

Taakverdeling en functievorming: criteria
Voor het tot stand brengen van de verschillende vormen van arbeidsverdeling, de groepering van taken en de vorming van functies, gelden verschillende criteria of ‘eisen’_ Bij de taakverdeling en functievorming op uitvoerend en leidinggevend niveau dient dan systematisch nagegaan te kantoorruimte huren amsterdam worden op welke wijze en in welke mate aan de verschillende criteria voldaan wordt. Ook kunnen deze criteria worden gehanteerd om na te gaan of in een bestaande situatie de wijze van taakverdeling en functievorming (nog) wel doelmatig is. De criteria werken, zoals zal blijken, in verschillende richtingen en stellen soms tegenstrijdige eisen. Arbeidsverdeling wordt beïnvloed door krachten die ofwel een splitsende ofwel een samenvoegende werking hebben. Soms is het gewenst kantoorruimte huren leeuwarden bepaalde werkzaamheden af te splitsen van andere werkzaamheden; het kan echter ook gewenst zijn werkzaamheden samen te voegen. In de praktijk moet naar een optimum worden gestreefd, hetgeen inhoudt dat de tegengestelde invalshoeken ten opzichte van elkaar in evenwicht zijn gebracht.
Een functie geeft de gemeenschappelijke doelstelling aan van de taken die moeten worden verricht. Taken zijn de werkzaamheden die moeten worden verricht. Taken vormen de ‘technische inhoud’ van een functie. Bij taakverdeling en functievorming voor individuele medewerkers gelden in het kantoorruimte huren rotterdam algemeen de volgende twee uitgangspunten: Zorg voor een volledige dagtaak. Uit economisch-technisch oogpunt moet een redelijke bezettingsgraad van mensen en middelen worden bereikt. Zorg voor een volwaardige dagtaak. Uit sociaal-psychologisch oogpunt moeten menselijke capaciteiten op een aanvaardbare wijze door de inhoud van de te verrichten taken worden benut.
Deze twee uitgangspunten kunnen nader worden uitgewerkt in criteria en gezichtspunten die bij de groepering van taken en de kantoorruimte huren zwolle vorming van functies in acht moeten worden genomen.
Ten aanzien van taakverdeling en functievorming op uitvoerend niveau gelden onder meer de volgende criteria: volledige dagtaak; volwaardige dagtaak; samenhang tussen werkzaamheden; arbeidsvoldoening.