Bezwaarschriftenprocedure In de afdelingen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Bezwaarschriftenprocedure In de afdelingen 7.1 en 7.2 Awb wordt de bezwaarschriftenprocedure behandeld. Art. 7:1 Awb bevat de hoofdregel: degene aan wie het recht is toegekend om tegen een besluit beroep op een administratieve rechter in te stellen, dient tegen dat besluit eerst bezwaar te maken. Het maken van bezwaar gebeurt door het indienen van kantoorruimte huren amsterdam een bezwaarschrift bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. De taak van het bestuursorgaan is dan om het besluit te heroverwegen aan de hand van de ingediende bezwaren. Dit kan ertoe leiden dat het bestuursorgaan op zijn eerder genomen besluit terugkomt. Art. 7:1 Awb vervolgt dan met de bepaling dat geen bezwaarschrift hoeft te worden ingediend als het besluit: a op bezwaar of in administratief beroep is genomen; b aan goedkeuring is onderworpen; c de goedkeuring van een ander kantoorruimte huren leeuwarden besluit of de weigering van die goedkeuring inhoudt; of d is voorbereid met toepassing van de in afdeling 3.4 Awb geregelde procedure (de uniforme openbare voorbereidingsprocedure).
In deze vier gevallen acht de wetgever het indienen van bezwaar overbodig omdat al op een andere manier aan een belanghebbende de mogelijkheid is geboden om bezwaren tegen een besluit in te dienen (gevallen a end). In het geval vermeld onder b kan pas bezwaar tegen een besluit worden gemaakt nadat het is goedgekeurd. De goedkeuringsbesluiten zelf heeft de kantoorruimte huren rotterdam wetgever van bezwaar en beroep willen uitsluiten (geval c).
Ook kan de indiener van een bezwaarschrift het bestuursorgaan verzoeken om ermee in te stemmen dat de bezwarenprocedure wordt overgslagen en dat rechtstreeks beroep wordt ingesteld bij de rechtbank (art. ?:la Awb). Aan een dergelijk verzoek hoeft het bestuursorgaan niet mee te werken. Zo’n verzoek moet in elk geval worden afgewezen als tegen het betreffende besluit nog andere bezwaarschriften zijn ingediend of als het bezwaar is ingediend tegen het niet tijdig nemen van een besluit. Werkt het bestuursorgaan mee aan het verzoek, dan zendt het bestuursorgaan het bezwaarschrift door naar de rechtbank ter behandeling.
Voordat een bestuursorgaan op het bezwaar beslist, stelt het belanghebbenden in de gelegenheid te worden gehoord, aldus art. 7:2 Awb. Aan deze hoorverplichting kan volgens art. 7:5 Awb op verschillende manieren worden voldaan. Het horen kan plaatsvinden door: het gehele bestuursorgaan of de kantoorruimte huren zwolle voorzitter of een lid daarvan; een persoon die niet bij de voorbereiding van het bestreden besluit betrokken is geweest; meer dan één persoon van wie de meerderheid niet bij de voorbereiding van het besluit betrokken is geweest; of een commissie (art. 7:13 Awb).