Bestek en aanbesteding

kantoor huren Zwolle

Bestek en aanbesteding

 

Op basis van het definitief ontwerp worden de bestekken met bijbehorende tekeningen opgesteld. Een bestek beschrijft nauwkeurig de hoeveelheid en de kwaliteit van alle materialen en de eisen die worden gesteld aan de uitvoering van het ontwerp. In de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken (UAV) is de volgende definitie van een bestek opgenomen: ‘De beschrijving van bijvoorbeeld een bedrijfsruimte huren Leeuwarden het werk, de daarbijbehorende tekeningen, de voor het werk geldende voorwaarden, de nota van inlichtingen en het procesverbaal van aanwijzing.’ Deze definitie heeft betrekking op de traditionele functie van het bestek. In toenemende mate is ook sprake van ‘prestatiebestekken’, waarbij de nauwkeurige omschrijving van het werk is vervangen door een nauwkeurige omschrijving van de te leveren prestaties. Meer populair omschreven moet de inhoud van het bestek de volgende vragen kunnen beantwoorden:
• Wat moet er gemaakt worden? • Waar moet het gemaakt worden? • (Eventueel) hoe moet het gemaakt worden? • Waarvan moeten de verschillende onderdelen gemaakt worden en/of waaraan moeten deze onderdelen voldoen? • Wat zijn specifieke afmetingen en tolerantie? • Welke technische en administratieve voorwaarden zijn er? • Wie coördineert de uitvoeringsfase? • Welke garanties worden verlangd?
COMMERCIEEL VASTGOED

In de loop van het bouwproces heeft het bestek verschillende opeenvolgende functies: 1. Informatiebron ten behoeve van het bepalen van de aanneemsom. 2. Contractstuk tussen opdrachtgever en aannemer. 3. Toetsingsdocument tijdens het uitvoeringsproces (kwaliteit en tijd). 4. Informatiebron ten behoeve van het onderhoud. Op basis van het bestek kan het ontwerp relatief nauwkeurig worden ‘afgeprijsd’ naar de zogenaamde directiebegroting. De directiebegroting wordt opgesteld door architect en adviseurs en is de meest nauwkeurige raming van de investeringskosten voorafgaand aan de aanbesteding. Daarmee is de directiebegroting een min of meer definitieve toets of het ontwerp past binnen het beschikbare budget.
Stabu bestek
Zeker in de utiliteitsbouw is het bestek vergaand gestandaardiseerd. In vrijwel alle gevallen wordt het STAndaard Bestek voor de Burger en Utiliteitsbouw (STABU) gebruikt. Het STABU is een methodiek met een gestandaardiseerde inhoud voor het samenstellen van uniforme, eenduidige bestekken. Tot de systematiek behoort een omvangrijk bestand met gegevens over een bepaald onderwerp: kantoor huren Amsterdam de specificaties. Om het zoeken, en het analyseren van alternatieven, te vereenvoudigen zijn specificaties van eenzelfde soort bij elkaar gevoegd in groepen. Iedere specificatie heeft een eigen unieke code: het specificatiegroepsnummer bestaande uit een hoofdletter en een zescijferig nummer. Met een hoofdletter worden de hoofdgroepen aangeduid. De volgende hoofdgroepen zijn gedefinieerd. A. Algemeen (algemene voorwaarden, administratieve bepalingen, e.d.) B. Bouwstoffen (materialen en producten) D. Bouwdelen / installatiedelen (onderdelen van een bouwobject) F. Functies (functionele eisen) M. Materieel (hulpmiddelen, werktuigen en gereedschappen) R. Resultaten (eisen met betrekking tot de kwaliteit van uitvoering)
Het zescijferig nummer is een hiërarchische code. Bijvoorbeeld het specificatiegroepsnummer B211212 is als volgt opgebouwd.
B2 basisproduct  B21 blok/plaat/tegel (niet vervormbaar)  B211 steenachtig materiaal/glas

ONTWIKKELEN, BOUWEN EN GEBRUIKEN
B2112 keramiek B21121 baksteen B211212 BAKSTEEN METSELSTEEN
Er zijn twee soorten beschrijvingen die met bijvoorbeeld een kantoor te huur in Rotterdam  behulp van de specificaties kunnen worden gemaakt: bepalingen en besteksposten. Een bepaling is een specificatie van procedurele zaken of algemene voorwaarden. Een bestekspost is een combinatie van specificaties voor het beschrijven van een onderdeel van een werk.
De bestekken met tekeningen worden aanbesteed. Aanbesteden is het selecteren en contracteren van uitvoerende partijen. Ons recht gaat uit van het beginsel van contractsvrijheid. Zeker de particuliere opdrachtgever heeft dus grote vrijheid om te onderhandelen en overeenkomsten af te sluiten van welke aard en met welke inhoud dan ook. De vrijheid om vrijblijvend met iemand te onderhandelen en na verloop van tijd toch een ander te contracteren is echter beperkt. De onderhandelingen kunnen ‘in een zodanig stadium zijn gekomen dat het afbreken zelfvan die onderhandelingen onder de gegeven omstandigheden als in strijd met de goede trouw moeten worden geacht, omdat partijen over en weer mochten vertrouwen dat enigerlei contract in ieder geval uit de onderhandelingen zou resulteren’. In dergelijke gevallen is de opdrachtgever een vergoeding van kosten verschuldigd aan de partij die uiteindelijk geen opdracht heeft gekregen. De aanbestedingsregels voor overheidsopdrachtgevers zijn vooral bepaald door de Europese Unie. Wanneer sprake is van een winkelpand huren Zwolle overheidsopdracht, is een zogenaamde ‘Europese aanbesteding’ verplicht. De EG-richtlijn inzake Aanbesteding van Werken regelt bijvoorbeeld, dat overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken boven € 5 mln onderworpen worden aan nader omschreven procedures aangaande vooraankondiging en gunning. In hoofdstuk 6 wordt uitgebreid op de relevante wet- en regelgeving ten aanzien van aanbesteden ingegaan.