Beslissingen omtrent bedrijfshuisvesting

We zien dat het afstoten van vastgoed het rendement op het eigen vermogen positief beïnvloedt. Het effect is het grootst wanneer al het vastgoed wordt afgestoten en de opbrengst wordt aangewend om de primaire activiteiten van de onderneming uit te breiden. De bewering dat een onderneming rendement misloopt door in bedrijfsvastgoed te investeren wordt hiermee bevestigd. 393 1 1 .6 VASTGOEDMANAGEMENT De kostenvoet van het totale vermogen stijgt indien er met de opbrengst schuld wordt afgelost. Dit komt doordat de eigenvermogenverschaffers een hogere vergoeding vragen dan de vreemdvermogenverschaffers. De omvang goedkoop kantoor huren amsterdam van het eigen vermogen neemt relatief toe, waardoor de kostenvoet van het vermogen van de organisatie stijgt. Bij deze positieve resultaten is een aantal kanttekeningen te plaatsen. Ten eerste is geen rekening gehouden met eventuele veranderingen in het risicoprofiel van de onderneming. De vastgoedinvesteringen van de onderneming kennen een lager risicoprofiel dan de investeringsprojecten. Door vastgoed af te stoten en de primaire activiteiten uit te breiden neemt goedkoop kantoor huren leeuwarden het risicoprofiel van de organisatie toe. Dit kan gevolgen hebben voor de vermogenskostenvoet van de onderneming. Het geëiste rendement op het eigen en vreemde vermogen neemt door het hogere risicoprofiel immers toe. Ten tweede is het verkopen van bedrijfsvastgoed een eenmalige actie, die in de praktijk vooral populair is in crisissituaties. Verkoop van het tafelzilver is dan vaak nodig om de crisissituatie het hoofd te bieden. Dit valt ook op te maken uit de dissertatie van Krumm uit 1999, waarin hij onderzoek doet naar het huisvestingsmanagement van acht multinationals in Nederland (ABN Amro, ING Groep, Ahold, Vendex, Philips Electronics, Unilever, Royal Dutch Shell en Akzo ). Eind jaren tachtig bleek vastgoed bijvoorbeeld in drie van de acht ondernemingen een belangrijke rol te spelen in de aanleiding tot goedkoop kantoor huren rotterdam en/of oplossing van grote financiële problemen. Een dergelijke actie kan slechts één keer plaatsvinden. Bij een eventuele volgende crisis speelt het verkochte vastgoed natuurlijk geen rol meer bij de bestrijding van die crisis. Ten derde vinden investeringen in bedrijfsvastgoed niet enkel en alleen op basis van financiële overwegingen plaats. Krumm merkt op dat bedrijfsvastgoed zich onderscheidt van andere goedkoop kantoor huren zwolle bedrijfsmiddelen door het grote belang van niet-financiële kenmerken van vastgoed. Esthetische aspecten, snelheid van handelen en de mogelijkheid om flexibel met de huisvesting om te gaan wanneer men deze in eigendom heeft, laten zich zeer moeilijk in financiële zin uitdrukken. Toch spelen juist deze aspecten in de praktijk een doorslaggevende rol bij beslissingen omtrent bedrijfshuisvesting.