Bescherming van de Rechten

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

In 1950 heeft een aantal Europese staten het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ook wel Verdrag van Rome genoemd, in het leven geroepen. Nederland neemt deel aan dit verdrag en heeft dus verklaard zich aan de regels van dit verdrag flexplek huren amsterdam te zullen houden.
Ad b Grondwet De belangrijkste regeling van de staatsinrichting vormt de Grondwet. Zij regelt in hoofdlijnen de inrichting van de staat en verleent de burger een aantal belangrijke individuele grondrechten. Grondrechten zijn rechten van de burgers tegenover de staat. Ter beveiliging tegen staatswillekeur zijn deze rechten in het gewichtigste staatsstuk, de Grondwet, geplaatst. In paragraaf 2.6 wordt dieper op de grondrechten ingegaan. De Grondwet kan worden omschreven als een wet waarin de beginselen zijn neergelegd op basis waarvan de staat en zijn onderdelen bestuurd worden, waarin de organen zijn aangewezen die met dat flexplek huren leeuwarden bestuur belast zijn, en waarin de wijze wordt geregeld waarop conflicten tussen die organen, bij het verrichten van hun taak ontstaan, worden opgeheven. Meer dan een wet van grondslagen en beginselen is de Grondwet niet. Het is duidelijk dat de Grondwet zich tot de beginselen van het staatsrecht moet bepalen. Zij zou anders niet alleen te uitvoerig en te omvangrijk worden, maar ook te weinig flexibel omdat beginselen voor geruime tijd kunnen gel
30 2 Staatsrecht algemeen
den, maar de toepassing en uitwerking van die beginselen zich moeten aanpassen aan tijden en omstandigheden die wisselen en veranderen. Een grondwet, die in tegenstelling tot andere wetten niet gemakkelijk gewijzigd kan worden en dus een zekere stroefheid bezit, leent zich om die reden niet tot het regelen van allerlei bijzonderheden die voor de werking van de door haar aangenomen beginselen nodig zijn. Voor het wijzigen van de Grondwet is een bijzondere, met flexplek huren rotterdam veel waarborgen omklede procedure voorgeschreven. Hierop zal worden ingegaan in subparagraaf 2.3.1.
Ad c Statuut van het Koninkrijk Wanneer we het begrip staatsrecht op het Koninkrijk der Nederlanden betrekken, moeten we daarbij onderscheid maken tussen het Statuut van het Koninkrijk en de Nederlandse Grondwet. Hierbij is het Statuut – geldend voor Nederland en de Nederlandse Antillen -van een nog hogere orde dan de Grondwet. Beide staatsregelingen wijzen het staatshoofd (Koning) aan, de inrichting van de volksvertegenwoordiging, lagere territoriale organen, de verhouding tussen regering (Koning en ministers) en de volksvertegenwoordiging en tussen het Rijk en zijn onderdelen. De Grondwet flexplek huren zwolle geldt uitsluitend voor Nederland.
Ad d Organieke wetten Organieke wetten zijn wetten die door de Grondwet worden geëist ter verdere uitwerking van de Grondwet. De Grondwet zelf geeft vaak alleen de hoofdzaken weer en laat nadere detaillering over aan de gewone wetgever.