Belemmeringenwet Privaatrecht

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Gedoogplicht Wanneer een lichaam een werk in het openbaar belang moet uitvoeren waarvoor het een onroerende zaak van een ander nodig heeft, wordt in eerste instantie getracht met de rechthebbenden winkel huren amsterdam minnelijk tot overeenstemming te komen. Wanneer dat lukt wordt, meestal, een zakelijk recht op de goederen gevestigd en een schadevergoeding betaald. Zijn de rechthebbenden echter niet bereid mee te werken, dan legt de burgemeester van winkel huren leeuwarden de gemeente waarin het goed ligt, gedurende veertien dagen op
de secretarie een beschrijving en grondtekening van het desbetreffende deel van het werk ter inzage. Deze terinzagelegging wordt gepubliceerd en schriftelijk aan de rechthebbenden medegedeeld. Na afloop van die termijn wordt ter secretarie een zitting gehouden onder voorzitterschap van een lid van het college van Gedeputeerde Staten, in het bijzijn van de burgemeester of een van de wethouders. Op deze zitting kunnen bezwaren worden ingediend en kan winkel huren rotterdam opnieuw overleg worden gepleegd. Wordt ook ter zitting geen overeenstemming bereikt, dan kan de minister van Verkeer en Waterstaat, gehoord Gedeputeerde Staten, de verplichting opleggen de aanleg en instandhouding van het werk te gedogen. De beslissing van de minister wordt gepubliceerd in de Staatscourant, wordt ter secretarie ter inzage gelegd en aan de rechthebbenden medegedeeld. De winkel huren zwolle verplichting gaat over op de rechtverkrijgenden. De uitvoering van de Belemmeringenwet Privaatrecht vindt plaats door de minister van Verkeer en Waterstaat, omdat de meeste problemen zich voordoen bij de uitvoering van waterstaatswerken.