Beheerkosten

Beheerkosten Dit zijn de kosten die gemaakt worden na voltooiing van het gebied om het gebied te beheren en te onderhouden. Beheerkosten rekenen we niet altijd tot de grondexploitatie. Ze zijn echter wel een belangrijke factor. PPS contracten voor gebouwen (DBFMO, Design Build Finance Maintain en Operate) nemen de beheerfase uitdrukkelijk mee: de partij die een flexplek huren amsterdam concessie krijgt wordt daarmee geprikkeld kwaliteit te realiseren omdat de kosten van onderhoud (de M van Maintenance) en beheer (de 0 van operation) onderdeel uitmaken van het contract en de concessie over een periode van 20 of 30 jaar. Bij grondexploitaties wordt deze contractvorm beperkt toegepast. De openbare ruimte wordt flexplek huren leeuwarden na voltooiing overgedragen aan de overheid die vervolgens verantwoordelijk is voor het beheer. 5.8 Kasstroomschema grondexploitatie Kasstromen, kasstromen en kasstromen. Ook bij een grondexploitatie geldt het adagium dat de uitwerking van de kasstromen in de tijd de meeste aandacht en het meeste werk vergt. Misschien geldt hier, gezien de veelvoud, de complexiteit en de lange tij dshorizon, wel een 95/5 regel: 95% van onze inspanningen bij berekeningen is nodig voor het juist uitwerken van de kasstromen en de resterende 5% voor het berekenen van relevante kengetallen en het beoordelen daarvan. We geven eerst een resum̩ van de kasstromen flexplek huren rotterdam die met een grondexploitatie gepaard gaan: РOpbrengsten РGrondopbrengsten (residueel, grondquote, vaste grondprijzen). Onrendabele toppen voor rekening eigenaar of overheid; РOpbrengsten uit tijdelijke exploitatie bij transformatie- en herstructureringsopgaven; РOpbrengsten uit exploitatiebijdragen; РOpbrengsten uit subsidies, bij dragen. РKosten РVerwerving c.q. inbreng van gronden en/of opstallen; РKosten tijdelijke exploitatie en uitplaatsingskosten; РKosten bouwrijp maken; РKosten woonrijp maken; РKosten infrastructuur; РKosten voorzieningen; РKosten onderzoek; РKosten bovenwijkse voorzieningen; РPlankosten en kosten VTU; РOnvoorzien; РKosten niet-terugvorderbare of niet-compensabele belastingen. Al met al kan het kasstroomschema van een grondexploitatie complex zijn. In figuur 5. 11 geven we een flexplek huren zwolle vereenvoudigd voorbeeld. Het kasstroomschema kenmerkt zich door een aantal specifieke zaken: РHoge uitgaven aan het begin (voorinvesteringen), opbrengsten komen later; РVeel tekenwisselingen in de netto kasstromen: negatieve netto kasstromen worden gevolgd door positieve (als gevolg van grondopbrengsten en/of bijdragen) en dan weer door negatieve netto kasstromen (kosten van woonrijp maken of de start van de ontwikkeling van een nieuwe fase);