Algemene wet bestuursrecht

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Evenredigheidsbeginsel en verbod van willekeur De verplichting tot belangenafweging volgens art. 3:4 Awb hangt nauw samen met het verbod van willekeur. Indien komt vast te staan dat van een afweging van flexplek huren amsterdam belangen geen sprake is geweest, is er sprake van willekeur. De rechter zal in zo’n situatie oordelen dat de overheid in redelijkheid niet tot het besluit had kunnen komen.
Rechtszekerheidsbeginsel Een besluit moet zekerheid aan een burger geven. Als bijvoorbeeld een burger door het bestuursorgaan wordt gewaarschuwd dat het zal optreden als de burger niet zelf tijdig illegaal handelen stopt of herstelt (de waarschuwing heet een aanzegging bestuursdwang), moet de burger uit dat besluit precies kunnen lezen welk handelen bedoeld wordt, wat hij moet doen en binnen welke tijd. Een burger moet ook zekerheid aan een besluit kunnen ontlenen in de zin dat een besluit niet door een volgend besluit wordt flexplek huren leeuwarden teruggedraaid. Terugwerkende kracht geven aan een besluit ten nadele van een burger is niet toegestaan.
• Voorbeeld Als het bestuursorgaan te veel salaris aan een ambtenaar betaalt, kan dat worden teruggevorderd, tenzij daarmee lang gewacht wordt of de ambtenaar niet had kunnen begrijpen dat hij te veel salaris had ontvangen.
Een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak geeft een ander voorbeeld.
• Voorbeeld Ingevolge art. 15 lid 1 aanhef en onder a WRO, kan bij het bestemmingsplan worden bepaald, dat burgemeester en wethouders met inachtneming van de in het plan vervatte regelen bevoegd flexplek huren rotterdam zijn vrijstelling te verlenen van bij het plan aan te geven voorschriften. De Afdeling bestuursrechtspraak was van oordeel dat de in een bestemmingsplan vervatte regelen, die de bevoegdheid tot het verlenen van vrijstelling openen of nader regelen, uit een oogpunt van rechtszekerheid een voldoende objectieve (kwantitatieve en kwalitatieve) begrenzing van deze bevoegdheid moesten inhouden. Aan dit vereiste was in dit geval niet voldaan. (ABRvS 30 augustus 1999, nr. HOl .99.0016, Gst. 2000, 7116, nr. 7) Vertrouwensbeginsel Gewekte verwachtingen moeten worden gehonoreerd, mits degene flexplek huren zwolle die de toezegging doet, ook de bevoegdheid heeft om die na te komen.
•Voorbeeld Zo is het de gemeenteraad die bestemmingsplannen herziet. Een toezegging daarover van burgemeester en wethouders wordt daarom niet als gewekte verwachting gehonoreerd. Dat geldt ook voor toezeggingen van ambtenaren.