258 miljoen tekort voor onderhoud basisscholen

258 miljoen tekort voor onderhoud basisscholen Schoolbesturen hebben op jaarbasis een gemiddeld tekort van 1 9% op de onderhoudsbegroting, zo blijkt uit het onderzoek. Dat komt neer op een jaarlijks landelijk tekort van € 36 miljoen. Sinds 1 997, toen het huidige vergoedingssysteem is ingevoerd, is er een tekort opgebouwd van € 258 miljoen. Op dit vergoedingssysteem is veel kritiek. Om voor die vergoeding in aanmerking te komen dient 75% van het betreffende bouwdeel aan vervanging toe te zijn. Een arbitraire grens. Een kozijn dat voor 50% rot is, mag dus niet tegen vergoeding vervangen worden. Dat werkt in feite averechts. Een schoolbestuur doet er op deze manier het beste aan om het onderhoud zo veel mogelijk integraal te verwaarlozen. (Bron: Binnenlands Bestuur, 26 april 2002) De positieve resultaten van huisvesting vloeien snel weg als die huisvesting niet adequaat wordt beheerd. In dit bedrijfsruimte huren in Amsterdam boek zijn in algemene termen de na te streven waarden beschreven waarop een organisatie zich minimaal moet richten, wil zij op de lange termijn blijven bestaan. We moeten hierbij denken aan het vergroten van het materiële en het commerciële, alsmede het socialisatie- en denkvermogen van de organisatie. In dit boek zullen we aantonen dat goed huisvestingsmanagement goedkoop kantoor huren leeuwarden een bijdrage kan leveren aan de waardecreatie van de organisatie. De huisvestingsmanager kan het materiële vermogen vergroten door zich te richten op het rendement van de huisvesting. Het commerciële vermogen wordt vergroot door het ontwerp van de huisvesting af te stemmen op het primaire proces en het vraaggenererend vermogen van de huisvesting. Het sociale vermogen wordt vergroot indien de huisvesting het werken in groepen en het leggen van informele contacten stimuleert. Toepassing van innovatieve huisvestingsconcepten goedkoop kantoor huren rotterdam en het continu evalueren van de huisvesting vergroten het denkvermogen van de afdeling huisvesting. En daarmee het denkvermogen van de gehele organisatie. 1 1 .1 Vastgoedmanagement versus general management In dit hoofdstuk zullen we kort ingaan op de verschillen tussen vastgoedmanagement en management in het algemeen, aangeduid als genera! management. Deze verschillen en de daaruit voortvloeiende kenmerken van bedrijfshuisvesting zijn goed verwoord door Suyker, Bedrijfshuisvestingsbeheer in de praktijk, nr. 6, 1 996. Genera! management betreft het management van de gehele organisatie van strategisch tot goedkoop kantoor huren zwolle en met het operationele niveau. Centraal staan de strategieformulering en -uitvoering ten aanzien van de kernactiviteiten van de onderneming. In figuur 1 1 -1 zijn enkele specifieke activiteiten van genera! management weergegeven. De uitvoering van de bedrijfsstrategie berust op veel ondersteunende processen, zoals de facilitaire dienst, die zich richt op de optimale uitvoering van deze processen.